Uma usebenzisa ilungelo lakho, kakumele uhlukumeze omunye umuntu

  127

  CALLISTUS NKWANYANA

  SESIYIZWILE imikhankaso yamaqembu ezepolitiki nezethembiso zawo ezweni lethu kodwa kuwona kalikho elikhuluma ngendlela okumele izakhamizi ziziphathe ngayo, ukuze kube nokubambisana phakathi kukahulumeni ozobe uphethe ngaleso sikhathi. Phela singakwenza konke, kodwa uma izakhamizi ziziphatha ngendlela engemukelekile, ngeke ibe khona intuthuko nozinzo kuhulumeni. Lokhu kuyingozi kakhulu. Izakhamizi kakufanele ziphathiswe okwamaphuphu, wona alinda ukuba unina awafake ukudla emlonyeni, ngoba uma kunjalo, leli zwe ngeke lithuthuke futhi ngeke likwazi ukuzibambela mathupha ezintweni.

  Makube nomqulu wokuziphatha kwezakhamizi ozolwa nesimo esikhona

  Mhlawumbe kumele abantu sibakhumbuze ukuthi yibona abawuhulumeni. Kangizwanga nelilodwa iqembu likhuluma ngezindlela zokuxhumana nezakhamizi ezizokwenza abantu balalelwe, ngaphandle kokuya emgwaqweni beyobhikisha. Kangiwezwanga amaqembu ekhuluma ngendlela elungile yokuziphatha kwezakhamizi uma zinganelisekile. Kumele kube nomqulu wokuziphatha kwabantu ozolwa nesimo esikhona njengamanje.

  Imvamisa uma abantu bebhikisha, bayawanyathela amalungelo abanye. Bavala imigwaqo, bashaye izimoto, batape izinto, bashise ingqalasizinda bashaye nabantu. Kangikholwa ukuthi lokhu kwemukelekile entandweni yeningi.

  Intando yeningi kayisho ukuthi abantu kufanele benze umathanda

  Ngesikhathi sobandlululo kwakwenzeka ngoba uhulumeni owawukhona wawuvotelwa ngabamhlophe kuphela. Manje yithina esifaka futhi sikhiphe ohulumeni ngevoti. Sithini uma abantu betelekile, besebebulala ingqalasizinda? Sithini uma abantu betelekile, bese beshaya abantu?

  Kuyilungelo labo bonke abantu ukugodla amandla abo uma bengazwananga nomqashi. Kakumele omunye umuntu angigodlise amandla ekubeni ngingaxabene nomqashi wami. Kakumele ashaye imoto yami ngamatshe ngiziyela eholidini nomndeni wami. Kumele kucace ukuthi izakhamizi kufanele ziziphathe kanjani. Intando yeningi kayisho ukuthi abantu kufanele benze umathanda. Uma usebenzisa ilungelo lakho, kakumele uhlukumeze omunye umuntu. Amalungelo ethu kufanele siwazi njengawabanye abantu. Uma senze njalo kuyoba nokuthula ezweni lethu.

  Akekho umuntu othanda izwe lakhe ongashisa ingqalasizinda efuna okuthile

  Kalikho iqembu elikhuluma ngokuvuselela izimilo ebantwini, okungenye yezinkinga ezinkulu ezibhekene neNingizimu Afrika. Uma sikhuluma ngentando yeningi, sisuke singasho ukuthi abantu kumele bazenzele noma yini. Umathanda wenza izwe lingabi namthetho; lokhu kufanele thina abanye silwe nakho ngazo zonke izindlela.

  Abantu baseNingizimu Afrika kusafanele bafundiswe ukuze bayiqonde kahle intando yeningi. Kumele bafundiswe nokuthi ulibamba kanjani iqhaza ezweni lakho ukuze lithuthuke. Kumele sibe nothando lwezwe lethu. Akekho umuntu othanda izwe lakhe ongashisa ingqalasizinda ngoba efuna okuthile. 

  Udlame nokubulala esinakho ngeke kusisize ukunqoba izinsalela zobandlulo

  Usishiselani isikole ngoba ufuna umgwaqo? Uzishayelani izimoto zabantu uma ufuna izimfuno zakho? Lezi zenzo kaziphusile. Njengamanje sinezinkundla eziningi esingazisebenzisa ukuveza izikhalo zethu. 

  Kungani sikhetha izindlela ezenza sibulale okukhona uma sifuna okungekho?

  Ngo-2002, uMnu Nelson Mandela waqhamuka nenhlangano yokuhlunyeleliswa kwezimilo ebantwini (Moral Regeneration Movement), ezama ukubuyisela ubuntu ebantwini. Wayebonile ukuthi siyisizwe esibuthakathaka, esidinga ukwelashwa nokuhlunyeleliswa.

  Isizukulwane sobabamkhulu sagwinya ingcindezelo yobukoloni, sagwinya nengcindezelo yobandlululo. 

  Nanamuhla umuntu onsundu usacindezelekile ngenxa yemiphumela yengcindezelo yobandlululo. Udlame nokubulala esinakho ngeke kusisize ukunqoba izinsalela zobandlulo. Uma sibulala ingqalasizinda, siziphindisela emuva. Sigcina sesiyothenga emadolobheni izinto okufanele ngabe sizithenga lapho sihlala khona. 

  Kwasisiza ngani nje ukutapa (looting)? Kakusiphindiselanga emuva? 

  Muntu onsundu, phaphama, kusile manje!

  * UMnu: Callistus Bheki Nkwanyana

  Uneziqu: zeMasters in Governance and Political Transformation

  Wayengumqondisi: KwaZulu-Natal office of the Premier: Community Partnership and Moral Regeneration

  Ungumbhali wencwadi ethi: “Talking to Yourself, the Journey to Self-discovery” 

  Uyatholakala ku: nkwanyana-cb60@gmail.com naku-066 544 5466 ngocingo nangeWhatsApp

  Previous articleUshaywe ngabazalwane washona “ontshontshe” iwayini lebandla
  Next articleIPirates ingase ilahlekelwe nguMonyane