Umakoti ubalisa ngesizungu sikaShenge

  592

  NONHLAKANIPHO SHINGA

  UNDLUNKULU uMichelle MaMohale Buthelezi (62), oyinkosikazi yoMntwana uMaphikelela Zuzifa Buthelezi – oyindodana yeNkosi Mangosuthu Buthelezi – uthi ujabulela ukuthi uShenge ukhothame esewubona umsebenzi wakhe (undlunkulu) nombono abenawo ngokwenza ushintsho empilweni yabantu abakhelene nomuzi waKwaPhindangene.

  UNdlunkulu MaMohale ube nengxoxo ekhethekile neLANGA, lapho ekhulume oko-kuqala ngobudlelwano abenabo noyisezala, uShenge.  

  Uthi eqala ukuthandana noMntwana uMaphikelela, wayengazi ukuthi uma kuthiwa ungowakwaButhelezi, kwakushiwo lo mndeni.

  “Nakhona kwakusuke kungasho yena, kwakusho abantu engangisondelene nabo. Yena wayengakaze angitshele lutho, kwathi uma sengikuthola, ngikuxoxa nasekhaya, ubaba wayazi ukuthi ngikhuluma ngobani,” esho. 

  UNdlunkulu uMaMohale uzalwa eMaseru, eLesotho, kodwa wakhulela emazweni ahlukene ngoba uyise ubeyinxusa leLesotho. 

  “Ubaba ubeyinxusa leLesotho e-United States of America, eKenya, e-Iran nakwamanye amazwe, okusho ukuthi sikhula besihlala emazweni ahlukene. Isikole ngisiqede ngiseNairobi (Kenya),” esho.

  Uthi usalukhumbula kahle usuku ahlangana ngalo noMntwana uMaphikelela, kwakusekhonsathini yomculo we-jazz, eShare World, eGoli. 

  Ngaphambi kokuhlangana nomndeni wakwaButhelezi, uthi umyeni wakhe nguyena owaqale wahlangana nomndeni wakubo eLesotho, wamthanda kakhulu. 

  Yena waba nobunzima sekufanele ayohlangana noMntwana waKwaPhindangene nomndeni wonke – wayenokwesaba. 

  “Ngaleso sikhathi ngasengazi ukuthi ungubani futhi ngenhlanhla uNdlunkulu Irene, uMaMzila, (inkosikazi kaShenge) ngase ngimazi, eseke wasivakashela eGoli lapho sasihlala khona. 

  “Ngesikhathi ngiqala ukuzobona uMntwana waKwaPhindangene ngase ngiyitholile indodana yethu noMntwana uMaphikelela, uMntwana uZakithi (32), yayineminyaka emithathu ngaleso sikhathi. 

  “Kuningi engangikusaba ngoba yisona sikhathi leso engangifundiswa ngaso ngezinto eziningi okwakungamele ngizenze, ezinye zazo engangingazijwayele,” esho. 

  Uthi kwaba noshintsho empilweni yakhe ngoba kwase kumele ashintshe nendlela yokugqoka. 

  “Ngasheshe ngafunda ukuthi kumele ngihlale ngishuqulile, ngigqoke izingubo neziketi, kanti ngaleso sikhathi ngangisebenza ngigqoka namabhulukwe. 

  “Ukusheshe ngamukele ukushintsha kwempilo yami, kwangisiza ngoba kwayenza yaba lula futhi nomphakathi ongomakhelwane baKwaPhindangene wangamukela kalula ngenxa yokuthi wabona ukuthi ngiyawahlonipha amasiko,” esho. 

  Uthi ngemuva kokudlula emhlabeni kwenkosikazi kaShenge – eminyakeni emine edlule – kwafika kuye ukuthi kumele abuye eGoli lapho babehlala khona nomyeni wakhe, ayohlala KwaPhindangene, eyoba yiso kuyise womyeni wakhe. 

  “Ngingakakhulumi nomyeni wami, ngatshela ubabezala ukuthi ngicabanga ukuyohlala naye ngokugcwele, waqale wanqaba, ethi masikukhulume kahle lokho. Ngabe sengikhuluma nomyeni wami naye owaqale wazitshela ukuthi ngiyadlala. 

  “Sesibuyele emzini wethu eGoli, wangibha-lela incwadi uMntwana, ethi mangingazizwa ngicindezelekile ngokuyohlala naye, uyacela ukuba ngingathathi izinqumo ngokushesha kepha mangicabangisise,” esho. 

  Uthi waqhubeka nesinqumo ayesithathile, washiya umyeni wakhe eGoli wayohlala KwaPhindangene ngokugcwele. 

  “Ngifika, kunabantu ababheja bethi ngeke ngihlale ngisho amasonto amathathu. Kwayena nje umyeni wami, wayengazitsheli ukuthi ngizokwazi ukuhlala isonto elilodwa,” kusho yena ehleka. 

  Inhloso yakhe yokuyohlala kwaShenge uthi yingoba wayefisa ukuba yiso eliqinisekisayo ukuthi uMntwana unomuntu omnakekelayo, noqinisekisayo ukuthi udla ngendlela efanele.

  Njengoba ethi yena ungumuntu okukhonzile ukudla okunempilo, wenza isiqiniseko sokuthi kunomuntu ophekela uMntwana waKwaPhindangene ukudla okunempilo zikhathi zonke. 

  “Engifike ngakuthola wukuthi uShenge uqhubekile nokuba ngumuntu omatasa kakhulu. Bekungixaka ukuthi uwathathaphi amandla angaka. Mina bekuthi uma kunohlelo ebengimlekelela kulona, ngivuke ngikhathele, kodwa yena avuke angene indlela, ayokwenza ezinye izinto. 

  “Ubengumuntu othanda ukuthi izinto zakhe zihlale ziqondile, zenziwe ngendlela efanele zikhathi zonke, yingakho ebefuna yonke into yakhe ibe kwi-diary yakhe,” esho. 

  Uthi ufunde okuningi kuMntwana waKwaPhindangene, njengokugcina isethembiso. Uveze ukuthi bekuthi uma uMntwana ethembise ukuthi uzoya endaweni ethile, aqinisekise ukuthi leso sethembiso uyasifeza. Phakathi kwezinto athi uzomkhumbula kakhulu ngazo, yindlela engajwayelekile abenayo yokuthanda ukunikana izipho kungalindelekile. 

  “UShenge ubethi uma kade eye eThekwini, abuye engiphathele izithelo eziyinqwaba ngoba ubazi ngidla izinto ezinempilo njengaye. Ubengiphathela izimbali njalo ngesonto, aphinde aphathe nezikaNdlunkulu Irene, azibeke endlini yakhe ngisho engasekho. 

  “Ngangijabulela ukuthi nginenqwaba yezipho ezinye ezingajwayelekile, engiyomkhumbula ngazo,” esho.

  Uthi kayikho into emjabulisayo njengokuthi wathi uma ecela indawo yokulima kuMntwana waKwaPhindangene -ngoba efuna ukuchitha isizungu – wavele wamnika indawo enkulu. 

  “Njengamanje sitshala indawo engaphezulu kwamahektha amabili, okuhlanganisa nokutshalwe lapha egcekeni ngaphansi kwenhlangano iSiyazondla Co-op. 

  “Bekumjabulisa kakhulu uShenge ukubona amasimu enezitshalo futhi eqinisekisa ukuthi umphakathi uyingxenye yalokhu esikwenzayo, ngoba ubengafuni kube sengathi yinto yaKwaPhindangene kuphela lena. 

  “Njengamanje nginabantu engisebenza nabo ukutshala la masimu, lokho kudla kudayiselwa izitolo ezahlukene. Inhloso yami enkulu wukuthi angabikhona amasimu ahleli endaweni yaseNkonjeni engasebenzi ngoba kufanele sifundise abantu bakithi ukuzimela,” kusho undlunkulu. 

  Uthi wazizwa engokhethekileyo ngesikhathi uShenge emnika insimu eyayilinywa nguMntwana uMagogo (ozala uShenge), lokho kwamenza wazibona ukuthi ubaluleke kangakanani kuMntwana waKwaPhindangene.

  Uthi benomyeni wakhe baphinde baqinisekisa ukuthi kuba nesigungu sabalimi esibizwa ngokuthi uMfelandawonye Wabalimi baseNkonjeni, lapho becobelela khona ngolwazi njengabalimi beludlulisela nakwabanye. 

  Utshele ILANGA ukuthi yize eseyilungu leqembu elasungulwa nguyisezala,  i-IFP, kodwa akakaze abe nesifiso sokuthi kube neqhaza alibambayo ngokwenhlangano. 

  “Ngisho ngithatha isinqumo sokuba yilungu ngazikhethela mina, akekho owayengifake ingcindezi ngoba ngangivele ngaziwa ukuthi kangiyena umuntu omandla kwezepolitiki,” esho. 

  Uma elanda ngezinyanga zokugcina ngaphambi kokudlula emhlabeni koMntwana waKwaPhindangene, uthi kwaba nzima kakhulu emasontweni awu-6 esesibhedlela ngoba yilapho babona khona ukuthi kuzoba nzima kanjani ukungabikhona kwakhe uma kufika isikhathi sokuhamba emhlabeni.   

  “Bekuqala ukuthi uShenge 

  angabikhona ekhaya isikhathi eside kangaka. Lokho kwasenza sabona ukuthi uma kuthiwa akasekho kuyoba nesikhala esikhulu. 

     “Ukugula kwakhe noma esekhulile, besingakuboni kufinyelela lapho kugcine kufike khona, ngoba ezinyangeni ezintathu ezedlule ubesahambela imicimbi, engenalutho. 

  “Ukungabikhona kwakhe kushiye isikhala esikhulu, kodwa okwethu wukuqhubeka nomsebenzi wakhe ngendlela esingakwazi ngayo,” kusho undlunkulu.

  Uthi yize ebeqinisekisa ukuthi lowo omphekelayo umenzela ukudla okuyikho nokunempilo. kodwa uthi ubenabantu abebebheka izimpahla zakhe futhi ezikhethela ukuthi uzogqokani. 

  nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

  UNDLUNKULU woMntwana uZuzifa Buthelezi, uMichelle, uMaMohale (ofake izibuko) enabantu asebenza nabo.

  Previous articleUmnyango uzokwakha imigomo yokubhekana nezipoliyane esikoleni
  Next articleZichonywe olwegwalagwala kuzwelonke izikole zaKwaZulu-Natal