“Umama webhantshi” wayesefake nendodana kweyomshwalense

489
NGUNKK Nonhlanhla

SKHOSIPHI MTHEMBU
KUVELE okushaqisayo eNkantolo eNkulu eThekwini, ngoMsombuluko ecaleni elibhekene noNkk Nonhlanhla “Mama Webhantshi” Mbele noMnu Mthofi Msipha, abasolwa ngokubulala izihlobo zikaNkk Mbele, okusolwa ukuthi wayebabulala ngoba efuna imali yemishwalensi ayebakhave ngayo. Kuvele ukuthi uNkk Mbele wayesefake nendodana yakhe kulo mkhuba, eyivulisa imishwalense yokukhava abantu, abanye babo agcina ngokubabulala ukuze adle imali yomshwalense. UNkk Mbele ubhekene namacala amathathu okubulala izihlobo nendodana yomngani wakhe owayekhonza naye. Uboshwe noMnu Msipha okusolwa ukuthi wayengumxhumanisi kaNkk Mbele nezinkabi ezazibulala. Ababulawa nguNkz Susan Xolo ongudadewabo kaNkk Mbhele, nguMnu Thulani Cele owayengusibali wakhe noThamsanqa Mthembu owayeyindodana yomngani wakhe ayekhonza naye ebandleni lama-Afrika kwa-Q, eMlazi.


Bonke laba babulawa ngokudutshulwa, emuva kwalokho kwavela ukuthi babekhavwe nguNkk Mbele nendodana yakhe ngemishwalense. NgoMsombuluko, indodana kaNkk Mbele igibele ebhokisini lofakazi, yaveza ukuthi yavula imishwalense, yakhava amalungu omndeni, iyalelwa ngunina. Ithe unina wayivulisa i-akhawunti ebhange, wabe eseyitshela ukuthi isale isithatha nomshwalense ukuze kuzofakwa amalungu omndeni. Ithi yayikhave amalungu omndeni wayo ayisikhombisa. Umshushisi uNadira Moosa, ubuze indodana kaNkk Mbele ukuthi yayizowukhokhela ngani lo mshwalense njengoba yayingasebenzi, yaphendule ngokuthi unina nguyena owayekhokha njalo ngenyanga, ethumela imali kwi-akhawunti yayo ukuze uzobamba umshwalense.


Ithe ngoNhlolanja (February) 2020, baphindela ebhange beyovula umshwalense wesibili ngoba owokuqala wawusuvaliwe genxa yokungakhokhelwa kahle. Ithe kulona omusha, bafaka abanye abantu bangaphandle. Umshushisi ubuze ukuthi kungani uNkk Mbele ayefaka abantu abangawona amalungu omndeni, yathi unina wayitshela ukuthi ucelwe ngumngani wakhe ukuba amkhavele amalungu omndeni wakhe. Iveze nokuthi ngesikhathi besebhange, uNkk Mbele wayefika nayo yonke imininingwane yalaba ayebafaka kumshwalense. Kuvele nokuthi laba ayebafake kumshwalense wendodaya yakhe, naye uNkk Mbele wayebafakile kowakhe. Indodana ithe sekubulewe indodana yomngani kanina uMnu Thamsanqa Mthembu, baya nonina kwaMthembu, beyolanda isitifiketi sokufa kwayo nefomu ehambisana naso. Indodaba ithi unina watshela umngani wakhe ukuthi isitifiketi sokufa usifunela ukuyosisebenza khona ezothola imali ezobasiza ukuba bangcwabe. Iveze ukuthi umshwalense wabo wakhokha u-R99 241,10 ungokufa kukaMnu Mthembu. Uthi isingenile le mali, uNkk Mbele wathenga amagilosa amabili okungeyakubo neyakwaMthembu. Ithe bayihambisa unina washiya noR5000 kunina kamufi. Icala liyaqhubeka.

Previous articleInkabi ‘yayithunywe yinkosikazi yephoyisa ukulibulala’
Next articleUphumile ejele uPitch Black