Umasipala uvuma ‘iphutha’ kolwezindlu zangasese

984

PHUMLANI GAMA

IVUTHA ingabaselwe imindeni emine yase-Actonville, eMnambithi -okungowakwaKhumalo nemithathu yakwaGamede – emuva kokuqubuka kodaba lwezindlu zangasese eziwu-60, ezakhelwe le mindeni wuMasipala wesiFunda uThukela. 

Kusukela ngeledlule, kusabalale izindaba zokuthi lo masipala usebenzise imali engaphezulu kuka-R15 million, wakha lezi 

zindlu zangasese. 

   Kuvela ukuthi zakhiwe ezinyangeni ezimbili ezedlule, zakhelwa umuzi owodwa kaMnu Sabelo Gamede, ongusomatekisi kule ndawo. 

NgoLwesibili ILANGA lihambele kule ndawo ngenhloso yokuzibonela okukhulunywa ngabantu ezinkundleni zokuxhumana. 

Nakuba lithwale kanzima leli phephandaba ngesikhathi lifika kule ndawo, kodwa likwazile ukuxoxa nengxenye yamalungu omndeni wakwaKhumalo. 

Isimo sithande ukushintsha ngesikhathi kufika elinye ilungu lalo mndeni elibhoke ngolaka, labuye lasonga ngokuthathela ILANGA izinyathelo zomthetho uma libhala ngalolu daba. 

Echaza ngokwenzekayo uMnu Bheki Khumalo – ohola umndeni wakwaKhumalo – uthe kubaphatha kabi ukuthi kuqubuke izinkulumo ngoba sebefakelwe intuthuko, okungokokuqala selokhu baqala ukuhlala kule ndawo. 

“Le ndawo esikuyona ibizwa ngeKhumalo’s Farm. Kwafika ikhansela lendawo, uMnu Abassa Warrasaly, lathi lizokwethula izindlu (zangasese) eziwu-60. 

“Sahlala phansi sahlukaniselana nomakhelwane bethu bakwaGamede, nathi sathatha owethu u-30, sahlukaniselana ngokwamaxhiba alapha kwaKhumalo. 

“Akulona iqiniso ukuthi wumuzi owodwa owakhelwe izindlu zangasese, kodwa kuhlukenwe ngokwamaxhiba. 

“Mina kangiwafakanga emzini wami ngoba nginawo amandla okuzakhela, futhi nginezindlu zangasese ngaphakathi nangaphandle endlini. 

“Lawa eniwabonayo ezimele ngaphandle komuzi, alinde ukuthi azosebenza uma sengiqale ukwakha izindlu zemiqasho. 

“Salibuza ikhansela ukuthi kungani kungakhiwanga izindlu zokuhlala abantu, lathi zisazokwakhiwa nazo. 

“Siyezwa kuthiwa indlu yangasese iyodwa yakhiwa ngo-R1 million, kasingeni lapho thina. Bona uma belwa, mabalwe bodwa ba-ngasifaki thina ngoba semukela intuthuko esiyinikwa yikhansela,” kusho uMnu Khumalo. 

ILANGA linikele emahhovisi kaMasipala uThukela, lakhuluma nabaholi bawo abebeholwa ngezinkulumo nguNkk Lihle Nqubuka nemenenja yawo, uMnu Mpumele-lo Mnguni. 

Laba baholi balivumile ‘iphutha’ lokungalandeleli uma kwenziwa umsebenzi ngemuva kokukhishwa kwethenda yalo msebenzi. 

“Umasipala ubungenalo ulwazi olunzulu ngokwenzekayo kuleya ndawo. Izisebenzi zomkhandlu yizona ebesizijube ukuba zihlale ziyobheka umsebenzi. Akulona iqiniso ukuthi umkhandlu usebenzise u-R15 million kulowaya msebenzi, ngoba lena yiphrojekthi yeminyaka. 

“Eka-R15 million impela, kodwa ibihlelelwe ukuba isatshalaliswe kubona bonke omasipala basoThukela. Ngokohlelo lomkhandlu, iyodwa indlu yangasese siyakha ngo-R16 000, okusho ukuthi laphaya 

“Umkhandlu unqume ukuqala uphenyo ngokwenzeka ngesikhathi kwenziwa lo msebenzi,” kusho uMnguni. 

Leli phephandaba lizame kaningi ukuxhumana noMnu Warrasaly, kodwa lutho. Ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa. 

phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleKuchithiwe ukusetshenziswa kwengonyuluka eqoshiwe kwelikaMeyiwa
Next articleAbafuna esobukhosi bukaZulu bayaphika ukuthi inkosi iyazalwa, kayiqokwa