UMasipala weTheku usudinga umlawuli onesipiliyoni sasesihogweni

  212

  NGOSIBA LUKA: REV MKHEKHELEZI

  ABANTU abamnyama baseNingizimu Afrika ngeke baphinde banothe – ngisho o-EFF bangampongoloza kuze kubuye uGovender ePhoenix bethi “economic freedom in our lifetime” – kuyoceba nje lelo dlanzana elingobhululu bosopolitiki. Phela umnotho usengqondweni kanti-ke umcebo usezandleni. 

  Iningi labantu bakuleli kaliyazi inhloso yokuvotela abaholi bakahulumeni. Sinenkinga yokuthi kuleli lizwe kugcwele abantu abangazi noma liyaphuma noma liyashona, abavotela izigebengu namavila ngoba bethi ngama-comrade. Ngizwe ngiphelelwa yithemba enye inkosazana enguthisha kwenye yama-high school eThekwini, ithi kimi mangibhale ephephandabeni, ngihlaze uMasipala weTheku ukuthi ubancisha amanzi. 

  Ngike ngazibuza ukuthi uyihlaza kanjani into evele ihlazekile. Besekuphele amasonto amane indawo yabo ingenamanzi. “Awusize usibhalele ephepheni, uchaye umasipala ukuthi sizovota nje ngonyaka ozayo, kodwa sincishwa amanzi,” kusho le ntokazi. Ngibe sengibuza ngizintelela ukuthi: “Nina nizobe nivotelani?” Isho ngelikhulu iqholo yathi bazovotela lona leli qembu eliphethe lo masipala obancisha amanzi. 

  Bengizitshela ukuthi izothi: “Kulokhu sizovotela izidingo zethu, hhayi iqembu.” Ngivele ngasho ngenhliziyo ukuthi: “Kanti ungenza ufukwe!” 

  Okubi nakakhulu, abantu bancishwa amanzi nje, akekho nomuntu obachazelayo ukuthi konakelephi. Kuvele kuthule nje sengathi nekhansela selafa. Ezindaweni zabelungu kugijinywa abantu baze bamile izinguzunga zezihluzu  ezingangebhola le-rugby uma kunenkinga. Kwezethu, ufona kuze kukhononde oVodacom noMTN – bethi uzoqedela amanye amakhasimende i-airtime – kulokhu kuthiwa “siyeza!”  Ungazi ukuthi abantu beza nje, bayimvula yini. 

  EThekwini nje khona, konakele ngempela. Lo masipala usudinga umlawuli onesipiliyoni sasesihogweni, ongeke elokhu ehamba eneka amazinyo emaphaseji amahhovisi kamasipala, ozoqhumisa isiswebhu. Kuzomele kodwa aqale ayogqiha le koSwazini ngoba phela eThekwini uma ubonakala sengathi uqondisa izinto, uyabulawa. 

  Uze ubone nje ukuthi konakele eThekwini, kunalesi sithombe samakhosi aKwaZulu, esikuhlangabeza uma ungena ngomgwaqo uYussuf Dadoo (Grey Street), sesimantayintayana sengathi yibhantshi lohlanya. Kunamakhosi asesele ngezilevu, kodwa izisebenzi zikamasipala zidlula khona njalo. Kasikho esicabanga ukuthi sishintshwe lesi sithombe, esesidabuke ngendlela efikisela ngamahloni. 

  Sesinezinyanga sadabuka – ungabheki lesi esisishutheke lapha, sidala. ISilo uShaka nje, sekusele kancane sisale ngamehlo. Nezinye izakhamizi zeTheku – ezingamaZulu – kaziboni lutho olubi kule nto, yingakho zivotela imfeketho. Phela kunabantu bakithi abancamela ukuhlala emijondolo ethaphuka i-mix yodaka netshe lentaba ngokuqhubeka bavotele imfishimfishi – ngoba nje bethi ngeke bona bavotele elinye iqembu. 

  Kanginanxa naqembu lepolitiki, kodwa mina ngizimele ngedwa njenge-statue sikaBotha, ngeke ngiyivotele imfishimfishi. Qhubekani nivotele insambatheka – ngoba nicabanga ukuthi kusuke kudlalwa umasgcozi uma kuvotwa – nizogcina nihlala emaxhaphozini akhafula iphunga elibulala impukane. Nithi niyakhononda, le miqothuka eniyivotele ilokho inifida izethembiso sengathi ihlala kuPromises Avenue. 

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleUKhuzani noBig Zulu bahlose ukubumba abalandeli ngengoma
  Next articleURamaphosa ubikelwe ngezinkinga ezahlukene KwaZulu-Natal