UMbalula ukhuze eyokubulawa kwabantu emcimbini we-ANC

169

BHEKI NDLOVANA 

USHUMAYEZE amalungu e-ANC ivangeli lokuba kuphele ukubulalana unobhala-jikelele waleli qembu, uMnu Fikile Mbalula obekhuluma phambi kwezinkumbi ebezigcwele emcimbini obuseHa-rry Gwala Stadium, eMgungundlovu, izolo ngeSonto. 

Lo mcimbi uyingxenye yochungechunge lwe-ANC ezifundazweni ezahlukene, njengoba ibuyekeza umqulu womhlahlandlela owawakhelwe ukhetho lukazwelonke lwango-2019. 

Ijeqeza emuva, ibheka ukuthi ngabe ikwazile yini ukufeza izethembiso nemisebenzi eyayizibekele ukuyenza ngesikhathi kuyiwa okhethweni olwedlule. 

Ekhuluma phambi kwezinkumbi zabalandeli be-ANC uMnu Mbalula, uthe: “Isebenzile i-ANC, isaqhubeka isasebenza.” 

Uqhube wathi nakuba isebenzile, kodwa usemningi umsebenzi okusamele iwenze. 

“Abantu bakhuluma amanga bathi ‘asiyiboni i-ANC ukuthi yenzani’ – umuntu esho kanjalo ebe ehlala endlini yomxhaso kahulumeni,” kusho uMnu Mbalula. 

Uphawule nangombono wabaningi abathi i-ANC izokhala ngaphansi okhethweni lwangonyaka ozayo. 

Uthe laba abathi izokwehlulwa ikhishwe emandleni, bayaphupha nje. Ukhuthaze izihlwele zeqembu lakhe, wathi kudingeka ubambiswano. 

“Kumele sibambisane maqabane, i-ANC siyiphakamisele phezulu. Masiyibumbe i-ANC ibe yile nto okufanele ibe yiyo,” esho. 

Phakathi kwezinto athi i-ANC isizenzile, ubalule uhlelo lokudla kwabantwana ezikoleni nolwezikole okungakhokhwa kuzo – olusiza imiphakathi yabantulayo – olwe-zibonelelo zikahulumeni ezitholwa ngabantulayo, okubalwa kuzo no-R350 otholwa yintsha engasebenzi. 

“I-ANC isebenza ngamandla ukuthuthukisa impilo yabantu bakithi. Kasifuni abantu bakithi ba-phile ngezibonelelo zikahulumeni, kumele kulungiswe umnotho bathole imisebenzi,” kusho uMbu Mbalula. 

Uphawule nangezinkinga ezikhona emphakathini njengodlame lwezepolitiki, wukuhlukunyezwa kwabesifazane nenkohlakalo. 

“Maluphele udlame maqabane. Abantu ababulala abanye kabawona amaqabane, kumele babanjwe baboshwe,” esho.

Uyale abesilisa, wathi abantu besifazane akumele babekwe isandla noma bahlukunyezwe nganoma iyiphi indlela.  

“Umuntu oshaya owesifazane futhi odlwengulayo, kumele abo-shwe,” kusho yena. 

Ephawula ngokungahambi kahle kwesimo somnotho nesimo semali esesiqubule itwetwe kuhulumeni – njengoba kunemibiko yokuthi uhulumeni ungahle uphelelwe yimali – uthe uhulumeni ubhekene naso leso simo, uyasilawula. 

Uthe kasikho isidingo sokwethuka. Uvumile ukuthi zikhona izinselelo zemali, kodwa wathi uMnyango wezeMali kuzwelonke ubhekene naso leso simo. 

Mayelana nezikhalo zabanye abathi banqanyulelwe isibonelelo sika-R350, uMnu Mbalula uthe ukhulumile nomengameli wezwe, uMnu Cyril Ramaphosa ngale ndaba, wachaza ukuthi akunqanyuliwe ukwamukelwa ko-R350, kodwa kukhona obekulungiswa njengoba bekunamagama abantu abephindaphindekile. 

Uveze nokuthi kunezingxoxo mayelana nokuthi yenyuswe le mali ewo-R350. 

Previous articleSenikwenzile okuningi maNazaretha, sekushoda imbijana
Next articleAbakaShenge baqokelwe emkhandlwini we-IFP