Umbango omusha kaShembe

2087

Izitolo nezindlu abahlela ukuba kudilizwe bathi ngezomndeni

MTHOBISI SITHOLE

INKOSI yamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni, uMduduzi “uNyazilwezulu‚” Shembe okusuke umsindo ngayo njengoba kuthiwa kudilizwa izitolo ukuze yakhelwe izindlu. ISITHOMBE:YINQOLOBANE YELANGA

SEKUQUBUKE omunye umsi-ndo ebandleni lamaNazaretha ophakathi komndeni wenkosi yaleli bandla engasekho, uGalilee “iLanga” Shembe namalu-ngu ohlangothi lwaseBuhleni oluho-lwa yiNkosi Mduduzi “uNyazilwezulu” Shembe kodwa asahleli emzini waseKuphakameni, eNanda – afuna ukudiliza izitolo ezakhiwa yiLanga ukuze kwakhelwe uNyazi umuzi.
Kuvela ukuthi abaseBuhleni – abanekomkhulu eMatabetulu, eNdwedwe – bafuna ukudiliza izitolo nezindlu zomndeni wenkosi iLanga ezaziphethwe yinkosana yalo engasekho, uNkanyezi kaGalilee Shembe, manje eseziphethwe ngumzukulu walo, iNkosi Mudliwamafa Shembe (osesithombeni) njengenkosana yomndeni.
Ngokuthola kweLANGA, kunama-lungu omndeni ashaya phansi ngonyawo, angahambisani nalesi sinqumo. ILANGA lixhumane neNkosi Mudliwamafa – ehola uhlangothi lwaseGinyezinye – ethi umndeni kawusizwa kahle isinqumo sekomiti okuthiwa ngelakwaBhekuzulu, elisemzini waseKuphakameni, kodwa elikhonza eBuhleni.
Uthi le ndawo okwakhiwe kuyona izitolo, akuyona eyebandla, ngakho akekho umuntu webandla onelungelo lokwenza le nto ikomiti laKwaBhekuzulu elifuna ukuyenza. “Mina njenge-nkosa endlini yeLanga futhi okungu-yena obheke izitolo nezinto zalo, sengixhumanile nabazibiza ngamalu-ngu ekomiti laKwaBhekuzulu, salukhuluma lolu daba.
“Sahlangana nabo emasontweni amathathu adlule esiteshini samaphoyisa eVela lapho salukhuluma khona, safika esiphethweni sokuba zonke izakhiwo zasemzini waseKuphakameni nokubekwa kwabantu, kwenziwa yiNkosi iLanga uShembe, ngakho-ke akekho umuntu webandla onelungelo lokushintsha lezi zakhiwo njengoba zazakhiwe kanjena.
“Izitolo abakhuluma ngazo nezindlu abathi bayakudiliza, kuyizakhiwo zomndeni, ezakhiwa
nguShembe ukuze kusebenze kuzona amaNazaretha nabantwana bakhe. Ngikhuluma nje, ebhusha kuqashe iNazaretha, ngakho-ke ngeke kudilizelwe abantu abasebenzayo bekho-kha. Ibandla ngeke lithi lifuna ukudiliza indlu elingakaze liyakhe.
“Umuntu onezwi eliwujuqu ngezakhiwo nomuzi waseKuphakameni, nguShembe. Lo muzi unetayitela ngaphansi kwe-trust, okusho ukuthi umuntu onamandla okushintsha isakhiwo ngosuke engamele i-trust, hhayi noma emndenini noma ebandleni.
“Emhlanganweni wethu sichaze zonke lezi zinto, savumelana ngokuphathwa komuzi waseKuphakameni base benza isiphakamiso sokuthi okungcono mangibadayisele indawo, kodwa ngangavuma ngoba uShembe akaze adayisele amalungu ebandla indawo.
“Ngingabakhulula ekubeni zithuthukiswe lezi zindawo kodwa hhayi ukuba zicekelwe phansi,” kusho iNkosi Mudliwamafa.
Ithi emuva kwalezi zingxoxo, abekomiti laKwaBhekuzulu bathumele umqhafazo bathi bayaqhubeka nokudiliza izakhiwo. Iveze nokuthi lolu daba isiludlulisele ezinhlakeni zomthetho.
“Kusukela eminyakeni eminingi edlule, ibandla kalikaze libe nezwi kule ndawo, izitolo lezi ziyibhizinisi lomndeni, yizinto zakwethu. Kunezinto zikaShembe ngokweba-ndla nezinto zakwaShembe ngoko-mndeni, le nto kumele icace kubantu.
“Kangiwuthandi umsindo, kodwa uma le ndaba ingalungiswa, ngizolwa impela ngoba akukho lapho kungena khona ibandla ezintweni zomndeni. Bekunjalo kusuka kumkhulu
omncane (iNkosi Khula Shembe enguyisemkhulu weNkosi uNyazi), kwabanjalo kubaba omncane
uThingo (iNkosi Vimbeni kaKhula Shembe – uyise woNyazi) namanje kumele kube njalo.
“Okwenye indlu kumele kuhlale kungokwenye indlu,” kusho uMudliwamafa. UMnu Zamani Nxumalo oyingxenye yamalungu ekomiti elihlela
ukubhidliza izitolo, uthi ngeke akwazi ukukhuluma naleli phephandaba ngalolu daba ocingweni.
“Konke esikwenzayo sikwenza egameni loNyazi, kodwa ngeke ngikwazi ukulukhulumela. Uma uzimisele, ngalolu daba kumele uhlele ukubonana nathi,” kusho uMnu Nxumalo.
Okhulumela uhlango-thi lwaseBuhleni, uMnu Thokozani Mncwabe, uthe into ethinta
umndeni kumele ikhulunywe ngokomnde-ni, kayilidingi ibandla.

Previous articleUyayiphika eyokujola uBlack Cofee
Next article“Ubulale” intombi walahla isidumbu sayo emfuleni