Umbhishobhi akayikholwa eyofata “abazalisile”

895

TSEPO MOLEFE

BANGASE bazithole behla elathini elicwebileyo abanye ofata bebandla lamaRoma aKhatholika, okubikwa ukuthi bamangalelwe ngabanye babazalwane emkhandlwini obheke iDayosisi yaseMariannhill, okuthiwa bebefihla ukuthi ekwaluseni kwabo bagcine bezalisa emapherishini abebethunyelwe kuwona. 

ILANGA lithole ngomthombo walo osondelene kakhulu neDayosisi yaseMariannhill – eholwa ngumBhishobhi Neil Frank (OMI) – ukuthi umkhandlu wabaphristi osebenza nombhishobhi ubindekile ngokuzwa ukuthi kunozakwabo abondla izingane zabo isinyenyela. 

Kuthiwa lezi zinsolo zithuse nomBhi-shobhi Frank, wacela umkhandlu wakhe ukuba uqale uphenyo lwangaphakathi.

Kuyaziwa ukuthi ofata bamaKhatholika kabavumelekile ukuganwa nokuqonywa, njengoba ezifungweni zabo bezibophezele ngokushada nebandla impilo yabo yonke. 

Umndeni kafata kuthiwa wenza umcimbi wokukhishwa kubo kwendodana yawo, okuwusiko olufana nolulandelwayo uma kukhishwa intombazane seyiyogana. 

Kuhlatshwa imbuzi kubikelwe abangasekho emsamo ukuthi nayi indodana seyinqume ukushada nebandla eliKhatholika. 

Noma kwenzeka ishona indodana, umndeni kawukwazi ukwenza amalungiselelo omngcwabo, ngoba seyingeyebandla, ingcwatshwa emathuneni ahlinzekelwe ukukhweza ofata. Osezele akavumelekile ukwenza izifungo zobuphristi kanjalo nasemasistelini kwenziwa ngendlela efanayo. 

Umthombo utshele ILANGA ukuthi kuyimanje ofata abagaguliwe emkhandlwini, kuxega amadolo kubona ngoba bayazi ukuthi bazoxoshwa ebandleni uma kuvela ukuthi bazalisile. 

Uthe yinto eyaziwayo ngabanye ofata bedayosisi ukuthi kunozakwabo okuthiwa  “bangamasoka amanyala” futhi abaze bazalise, kodwa baqhubeke bame elathini, benze umsebenzi kaNkulunkulu. 

“Okwenze laba bazalwane batshela umkhandlu kambhishobhi ngofata abanezingane, yingoba kuvela ukuthi bayadelela emapherishini abawalusile, futhi kuthiwa kabayibheki imali yamakholwa. 

“Kukhona omunye ozalwa eSayidi okuthiwa waya kubo ngePhasika ehambise izingane ezimbili, ecela uyise ukuba azenzele imbeleko ngoba efuna zibize isibongo sakhe. 

“Kuthiwa uyise wasala ekhexile, ebona ukuthi ngempela lezi zingane ngezakwakhe, kazingabazisi. Abanye abazalwane kuthiwa bayawazi ‘amanyala’ enziwa ngofata, kodwa bafela ngaphakathi, besaba ukubafaka ehlazweni.

“Kuthiwa ukuxoshwa kukafata obeluse amakholwa ase-Uganda Martyrs, kwa-G, eMlazi, owayengumeluleki kamBhishobhi Mlungisi Pius Dlungwane – osewathatha umhlalaphansi – makwenzeke nakwabanye, kungaphunywa iqhubu noyedwa ngokuxega koziphu,” kusho umthombo.

Ethintwa yiLANGA umBhishobhi Frank, ukuchithile okokuthi kunofata beDayosisi yaseMariannhill abaphenywayo ngokuzalisa emapherishini. 

Uthe ufisa amakholwa anobufakazi ngalokho alandele imigudu efanele futhi abe nobufakazi obuphathekayo. 

“Kangikholwa wukuthi ngabe lokhu engikuzwayo kwenziwa ngofata engibengamele. Kabukho ubufakazi esinabo futhi kawaveli namagama alabo fata okuthiwa bayaphenywa,” kusho yena. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleKulindwe umbiko kadokotela ngokufa komgijimi
Next article“Owebe imoto kayise” ushone nabangani (2) engozini