Umbiko wemali ukhomba ubunzima obuthwelwe yi-Eskom

  251

  JABULANI SIKHAKHANE

  UMBIKO wesimo semali ye-Eskom, ukho-mba ubunzima obuthwele yile nkampani kahulumeni. 

  Enyakeni wemali ophele ngoNdasa (March) nonyaka, le nkampani ibike ukuthi kayiyenzanga inzuzo ngenxa yokuthi izindleko zayo zedlule imali eyingenisile ngo-R24 billion. Lena yimali ephindwe kabili kuneyonyakamali ka-2021/22.

  Ukusetshenziswa kweziteshi eziphehla ugesi ngodizili kubenegalelo elikhulu ekunyukeni kwezindleko. Ingxenye enkulu yeziteshi ze-Eskom – esezindala kangangoba zivame ukuquleka – zisebenzisa amalahle. Iziteshi zikadizili zisedolobhaneni i-Atlantis, ngaseCape naseMossel Bay. 

  Izindleko zikadizili zenyuke ngokuphindwe kabili. Ngonyakamali ka-2022/23, lezi ziteshi zasebenzisa udilizili odle cishe u-R30 billion uma uqhathaniswa noka-2021/22 (R15 billi-on).

  Ukwenyuka kwalezi zindleko kwadalwa kokuquleka njalo kweziteshi zamalahle ze-Eskom, okwaphoqa ukusetshenziswa kakhulu kweziteshi zikadizili. 

  Ibamba lomphathi wale nkampani, uMnu Calib Cassim, lithi noma umbiko wesimo semali sonyaka owedlule seneka isithombe esingagculisi, nokho zikhona izimpawu zobungcono, ikakhulukazi ezinyangeni zakamuva – kusukela ekupheleni kukaNdasa (March).

  Amazwi kaCassim alandela akaNgqongqoshe kaGesi, uDkt Kgosientsho Ramokgopa (osesithombeni), otshele ipha-lemende ngeledlule ukuthi kunezinkomba zobungcono ngesimo sokukhiqizwa kukagesi. Uthe lokhu kudalwe yimizamo nokusebenzisana kukahulumeni ne-Eskom, nokwehla kwezinga lokusetshenziswa kukagesi ezweni.

  Zombili lezi zizathu zidale ukuthi kwehliswe izinga likagqamcishi (load shedding). 

  UDkt Ramokgopa uphawule nangokubuya kwengxenye yesiteshi sokuphehla ugesi, iKusile ngenyanga eyedlule, wathi kube negalelo ekwandeni kukagesi ophehlwayo. Uthe nenye ingxenye yeKusile izoqala ukuphehla ugesi maduze.

  Umbiko wesimo semali ubeka obala igalelo lokwehla kokuthengwa kukagesi ophehlwa yi-Eskom. Ugesi othengwa kwa-Eskom wehle ngo-5%, okwehlisa igalelo lokwenyuswa kwenani lentengo kagesi (tariff, eyenyuswa cishe ngo-10%.

  Njengoba sachaza kule ngosi ngeledlule, ukwehla komthamo wogesi ophehlwa yi-Eskom, kuyidalela izinkinga zemali. 

  Kuyinkomba yokuthi izinkampani zakuleli nemizi, sebezitholele ezinye izindlela zokuthola ugesi ngenxa kagqamcishi. 

  Lezi zindlela zixube ugesi ophehlwa ngokuguqula imisebe yelanga, ngokusebenzisa izivunguvungu zomoya noma izinjini ezidla udizili.

  Previous articleKududulwane ngenqindi kumasipala weTheku “kubangwa” eka-R1.2 billion
  Next articleAngase abhekane necala lokwedelela inkantolo uNzimande