Umkhongi akamemezi ngamaduna uma esaqa

2609

kusadliwa ngoludala:                                             CT MSIMANG

NGELEDLULE sigcine lapho umfana noma isoka libikela unina ukuba edlulisele kuyise udaba lokuthi usefisa ukuganwa. Uzonele angabika unina womfana, enanele naye umnumzane kube kuhle kudele. Ingani phela nabo sebezibona ukuthi kanti sebekhulile. 

Umnumzane usezoyibiza indodana yakhe ayithume ukuba iyobiza uyisekazi nabanye abafanele ukuba babizwe – mhlawumbe abayigazi nabangomakhelwane. Phela uZulu wayengenabo ubufakazi obubhalwe phansi, ngakho yonke into ebalulekile ibibizelwa ibandla ukuze libe ngofakazi kusasa. 

Bazothi bangafika-ke abamenyiwe, ayethule indaba yakhe umnumzane yokuthi umfana wakhe usebone indodakazi kasibanibani ukuba izombasela umlilo. Ukhona belu naye umfana lapha endlini. Sebezokwenanela nxa kuya ngoba intombi leyo beyithanda, kanti futhi noma bengayithandi, bazokwenanela ngoba phela umniniyo uyithandile. Phela ohlaba eyakhe akalelwa. 

Umnumzane usezokhetha othile, amcele ukuba aye emzini kuyise wentombi ayomcelela isihlobo esihle, lowo ocelwayo usezovuma. Uba nelikhulu igunya leli lokubona ukuthi kanti uyethenjwa ngoba phela amadoda akhethana ngokwethembana.

Umkhongi

Lowo okhethwayo ukuba ayocelela umfana isihlobo esihle ekhweni ubizwa ngokuthi umkhongi. Nokho-ke akabi yedwa, uba nomphelekezeli ozoba ngufakazi wakhe belu. Umkhongi kufuneka kube umuntu omdala, oseganiwe. Ongakaganwa akabizwa ngokuthi yindoda, ngakho-ke ngeke aphendulane namadoda azele intombi. 

Owesibili yena akusenandaba noma kuyinsizwa engakathathi. Phela yena akakhulumi lutho, ungufakazi nje. Umkhongi lona umela uyise womfana emzini, aze abuye amele yena umfana uqobo.

Ukuyokhonga

Umkhongi usezohlanganisa amakhanda no-yise womfana babonisane ngemibala yezinkomo azoyomemeza ngazo emzini. Into esemqoka wukuthi kakumenyezwa ngamaduna uma kusaqalwa, wona aze afakelwe sekuya ngasekuphetheni. Intombi ebivele iqomile imenyezelwa ngezinkomo ezine. 

Ukweqisa lapho akunambitheki kumaZulu, kuthathwa njengophawu lokuzikhukhumeza emzini. Entombini ebalekile kwehlukile. Lapho umkhongi angabeka ubhoko ngenkomo yesithupha. Kuyinto encomekayo futhi ukuba umkhongi amemeze ngezinkomo ezinhle futhi ezisencane, kuthi nemibala yazo kube eyekhethelo ngempela. 

Konke lokho okokuxhopha umnumzane ozala intombi, ukuze abone ukuthi ngempela nizimisele ngomntanakhe. Ngenxa yokuba indlela yokukhonga iya ngokuthi intombi elotsholwayo ngebalekile noma ebiqomile, nalapha sizokwehlukanisa incazelo yethu ibe zigaba-mbili.

Ukukhonga intombi ebiqomile

Entombini ebiqomile umkhongi uthi: 

“Wena wasekuthini, ngithunyiwe kuwe, ngithunywe owasekuthini. Uthi angizomcelela isihlobo esihle ngesithole sakhe esi…..” asho esigagula ngombala. Uzozibala zize zibe zine bese ebeka ubhoko. Uzosho nokusho ukuthi: “Nina basekuthini! ubaba akangi-thumanga ukuzozikhukhumeza, nokuziveza, kepha ungithume ngoba enithanda”. 

Ukuphathwa kwabakhongi

Kuqala abakhongi bebephathwa kabi. Wawungafunga uthi kabafunwa, kumbe benze icala elithile elesabekayo. Babexoshwa kokunye bashaywe. Noma kunjalo bona bebengaphindiseli ngoba nakhu phela bamqale emzini wakhe umnumzane lowo, kanti futhi beze ngokuncenga nokucela. 

Ukuxoshwa nakho bebehlala bekulindele, ngakho-ke bebengakushayi mkhuba. Umgomo ungukuthi ngelanga elilandelayo bazobuya futhi baze bamukelwe. 

Bazolokhu bephindile ukumemeza ngendlela leyo abaqala ngayo, bephinda imibala yezinkomo njengoba bayilandelanisa kwasekuqaleni, bese kuba yikhona umnu-mzane esethumela umfana ethi abangeniswe abakhongi. 

Bazonele bafike emnyango welawu lelo abazongeniswa kulo aphinde futhi umkhongi akhuleke. Ukhuleka ngesizotha nangobugagu, phela ukhulekela ukungena emzini womnumzane. 

Usacela sona isihlobo esihle, esicela ngemibala yakhe emihle. 

Ulwazi: Luthekelwe encwadini “Kusadliwa Ngoludala”kaCT Msimang, eshicilelwe ngabakwaShuter and Shooter

Previous articleMawaqashelwe amampunge ngeCovid 19
Next articleOkungakusiza uma udilizwa