Umndeni ubhodla umlilo ngo-principal ‘obhaxe umfundi’

445

Kuthiwa umshaye ngoba emsola ngokudlalisa kabi omunye umfundi

YIMIVIMBO yengane okuthiwa ibhaxabulwe nguthishanhloko wesikole iMbaliyethu. Kumanje le ntombazanyana
kuthiwa isisaba nokubuyela esikoleni.

NONHLAKANIPHO SHINGA
UTHUKUTHELE uthelwa ngezibonkolo unina wentombazanyana eneminyaka ewu-13 ubudala, efunda esikoleni samabanga aphansi, iMbaliyethu, eWelbedatch, eChatsworth, okubikwa ukuthi ibhaxabulwe nguthishanhloko wakulesi sikole, wayishiya imidwayidwa ngoba ethi idlalise kabi enye. Unina walo mfundi owenza u-Grade 7 kulesi sikole, uthi akaqondi ukuthi kungani uthishanhloko eshaye ingane yakhe kanzima kangaka nje, beyenzeni? Kungani engabizanga yena njengomzali uma kunenkinga ngengane yakhe? Uthi ngempelasonto edlule ubone kusabalele imibiko ezinkundleni zokuxhumana yokuthi ingane yakhe idlalise kabi enye ingane ngoLwesihlanu olwedlule. Ube esevukela esikoleni ngoMsombuluko, ethi ufuna ukuyozwa ukuthi kwenzekeni.


“Ngifike uthishanhloko engekho ngaxoxa nomunye uthisha. Ungitshele ukuthi kakukho okubi okwenziwe yingane yami. Uthe izingane bezidlala ngephentihosi (pantyhorse), wabe eseyazikhuza ngoba bezidlalisana kabi. “Uveze ukuthi uze wayishaya eyami, ngoba beyidlala kabi nenye kodwa kayikho elimalile,” kusho yena. Uthi kumxakile ukuthi ngoLwesine sekufika ingane yakhe imidwayidwa, ilimele ekhanda (yaze yaba nepopo), ithi kade ishaywa nguthishanhloko. “Uma ingane ichaza, ithi ibizwe nguthishanhloko wayishaya ngepayipi, eyishayela ukuthi idlalise kabi enye ingane esontweni eledlule. Ithi uyishaye yaze yaguqa phansi ixolisa, wayibamba wayingqubuza ngekhanda odongeni, yaphuma yabaleka esikoleni, yaya kwadadewethu, owakhelene nesikole,” kusho umzali.


Uthi ingene nezicabha ilimele, ikhala. Ube eselibangisa esikoleni efuna ukuyozwa ukuthi kwenzekeni. “Ngifike ngangamthola uthishanhloko, kwathiwa usaye emhlanganweni eChatsworth. NgoLwesihlanu sivukele emtholampilo, bayixilongile ingane basidlulisela esibhedlela i-R.K. Khan, lapho sibe sesitshelwa ukuthi masiye kofuna i-J88 emaphoyiseni yikhona sizokwazi ukuvula icala,”esho. Uthi kumxakile uma esefika esiteshini samaphoyisa iChatsworth, emnqabela ukuvula icala, amtshela ukuthi makaqale axoxisane nesekela likathishanhloko ngalolu daba, balulungise. “Kangiqondi ukuthi kungani sinqatshelwe ukuvula icala, ngoba kuyacaca ukuthi uthishanhloko akaliboni iphutha kulokhu akwe nzile, futhike ngokwazi kwami, kuyilungelo lami ukuvula icala njengoba ngilinyazelwe ingane.


“Ukungazihluphi kwakhe kukhombisa ukuthi akanendaba. Kangazi ukuthi ingane izobuyela kanjani esikoleni ngoba isiyesaba, nami ngiyayisabela manje,” esho. Uthi kufike amalungu esigungu sabazali bezomkhalisa ngesimo esehlele ingane esikoleni. “Balibeke kwacaca ukuthi kabahlangane nezinqumo engizithathayo, bakhathazeke ngengane ukuthi ilulame, okunye kuyilungelo lami uma ngifisa ukukwenza,” esho. Okhulumela uMnyango weze-Mfundo KwaZulu-Natal, uMnu Muzi Mahlambi, uthe balutholile lolu daba. Uthe bajube umhloli ukuba alulandelele. “Umhloli uyile ukuyohlangana nothishanhloko ngoLwesihlanu, wamcela ukuba achaze ngokwe-nzekile, okuholele ekulimaleni kwengane. “Silinde lowo mbiko ngaphambi kokuthatha izinyathelo ezifanele ngalo lolu daba,” esho. Okhulumela amaphoyisa Kwazulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, uxhumanise umzali wengane nomphathisiteshi waseChatsworth, ukuba balekelelwe ngokuvulelwa icala.
“Njengamaphoyisa kasivumelekile ukunqabela abantu ukuvula amacala, kakuwona umsebenzi wethu lowo,” kusho yena.

Previous articleUNtokozo namakhonsathi omculo eGoli naseThekwini
Next articleUbuhlungu bokushonelwa bumenze wasungula inhlangano