UMNDENI UTAKULWE NGU-PRINCIPAL WAKHELWA UMUZI

565
KUSHINTSHE isimo somndeni wakwaNdlela, eMpendle, obuhlala emkhukhwini kathayela ngesikhathi wakhelwa indlu yizinkampani ebezibambisene.

 MTHOBISI SITHOLE

USIZI lomndeni wakwaNdlela, eMpendle, obulala egogogweni elingenasithunzi, luthinte uthishanhloko wesikole sendawo, wafuna usizo ukuba wakhelwe indlu enesithunzi. 

Lo mndeni wowesifazane osekhulile ohlala nabazukulu bakhe utakulwe nguthishanhloko wakwaKhetha Primary School, uNkk Nombuso Khetha Sikhosana, otshele ILANGA ukuthi isimo sikaNkk Boneni Ndlela besimhlukumeza kakhulu, waze wadlulisela udaba lwakhe enkampanini edayisa nge-aluminium, iHulamin, evele inohlelo lokunikela njengoba yayivakashele kulesi sikole iyonikela ngokudla phambilini. Uthi wathola ithuba lokundlala lonke usizi lukaNkk Ndlela kule nkampani ngesikhathi ivakashele esikoleni sakhe. 

“Sagqekezelwa esikoleni ngoNtulikazi (July), kwathathwa yonke into, ngisho ukudla kwabantwana. Emuva kwalokho, ngabhalela umnyango wezemfundo ngalesi sehlakalo, wathumela le nkampani yafika yasilethela impahla, yaze yaphathela ngisho imindeni ewu-20 izijumbane zokudla. 

“Sahlangana kanjalo ke nayo, yalekelela nebambisene nabo ukwakhela umndeni wakwaNdlela umuzi ngoba isimo sawo besibuhlungu kakhulu,” kusho uNkk Sikhosana.

Utshele leli phephandaba ukuthi ngisho kusale ukudla okuvuthiwe okusuke kuphekelwe abafundi esikoleni, ubekuthatha akuphathisele lo mndeni ukuze udle. Uthi ukuhlaselwa kwawo yinkemane wakuqaphela kumfundi wakhe, oyilungu lalo mndeni. 

“Ngijabule kakhulu ngokufezeka kwesifiso sami sokusizakala kwalo mndeni. Kangiyena owendawo, ngafika ngomsebenzi lapha, kodwa isimo sakhona singihlukumezile kakhulu,” kusho uNkk Sikhosana. 

UMnu Wonder Dlamini oqokelwe ukuba yikhansela ku-ward 4 ongakabekwa ngokusemthethweni njengoba umkhandlu waseMpendle ungakagcotshwa utshele ILANGA ukuthi bayaziqhenya endaweni yangakubo ngokuba nothisha okhathalele umphakathi. 

Uveze ukuthi ukwakhelwa kukaNkk Ndlela umuzi kube wukubambisana kweNelson Mandela Foundation nabakwa-Right for Hope ngosizo lweHulamin. 

“Udaba lukagogo belusetshe-nzwa ngokwazi isimo sakhe, kodwa uthisha nguyena impela osebenze kakhulu ukuze izinto zenzeke, kufanele izinto ezinhle kanjena ziqhakanjiswe,” kusho uMnu Dlamini. Umuzi kaNkk Ndlela ufakwe ifenisha wanikelelwa nangokudla. Ubonge ukukhunjulwa nguNkulunkulu ngalolu xhaso.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleBawethamele bengaphandle okamaskandi
Next articleIyaqina eyokugcotshwa kweMbube uMisuzulu