UMntwana uMbonisi uyabalisa ngeNkosi Mangosuthu

876

JOHN HLONGWA

UYABALISA uMntwana uMbonisi (osesithombeni) ngokukhothama kukaNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi. Uthi iNdlunkulu kaZulu igqemeke engeqiwa ntwala. Kuyiqiniso elaziwayo ukuthi ubudlelwano phakathi kukaShenge noMntwana uMbonisi bebumuncu njengoba bebengaboni ngaso linye ngobekumele angene esihlalweni sobukhosi, esavuleka kukhothama iSilo Zwelithini kaNyangayezizwe (uMdlokombana). Nokho kulesi sihlalo kugcine kuhleli iSilo uMisuzulu (iNdlulamithi), osaphonselwe inselelo yibo oMntwana Mbonisi nabanye. 

ILANGA ngoLwesibili ebusuku livakashele emzini kaMntwana uMbonisi, eKhwezi, KwaNongoma, walibikela ngokushaqeka anakho ngoguqa koMntwana waKwaPhindangene. Uthi bewumndeni waseNdlunkulu kaZulu, bafe olwembiza. 

“Sife olwembiza, akekho ongabuye akwazi ukungena ezicathulweni zakhe, zinkulu kakhulu. UbenguMntwana omdala, enolwazi ngezinto eziningi zaseNdlunkulu. Ubebuthanda kakhulu ubukhosi. Lokhu kufakazelwa wukuthi wasungula umkhosi wokukhumbula iLembe (iSilo uShaka), KwaDukuza ebambisene neSilo uBhushobukhali (Nyangayezizwe) ngenhloso yokuthi uZulu uhlale uhlangene. 

“Ngizwa lezi zindaba zokudlula kwakhe, ngifikelwe yizinyembezi ngakhumbula usuku okwakhothama ngalo iSilo uNyangayezizwe, esingizalayo. Ngaleso sikhathi ngangineminyaka ewu-8 ubudala. Kwathi uma sesikhishwa isidumbu sikababa, sesiyotshalwa emathuneni aseMakhosini, eMahhashini, uShenge wa-ngibamba ngesandla wangiqinisa sinodadwethu uMntwana uLindi noMntwana uMduduzi wasendlini yaKwaNxangiphilile. 

“Lowo muzwa kawupheli enhlizweni yami ngoba wakhombisa ukuba ngubaba kimi ngesikhathi esasinzima. Le nto engikhuluma ngayo kukhona ngisho isithombe sayo,” esho edonsa isithombe akhuluma ngaso. 

Uthe uzomkhumbula ngokukhuluma iqiniso. 

“Ubengeyena umuntu ogwegwesayo, ubeqonda ngqo ephuzwini afuna ukulikhuluma noma ngabe wena ulizwa kahle noma kabi. Bekuthi uma ekwenza lokho, angakhohlwa wukuthi unegazi laseNdlunkulu ngoba konke ubekusingatha ngenhlonipho. 

“Mina bengisebenza kakhulu naye ngoba iSilo uMdlokombana konke ebesikwenza, besingithuma ukuba ngiyobika kuyena kuqala ngokwesikhundla sakhe. Besinobuhlobo obukhulu naye, ngisho umndeni wakhe wonke ubehlale efika nawo esiGodlweni kwaKhethomthandayo. Noma bengiyingane ngesikhathi kusabusa ubaba uBhushu, kodwa kuyavela ukuthi babexhumene kakhulu, nezithombe ezikhona ziyakufakazela lokho. Ngifisa ukutshela umhlaba ukuthi iNdlunkulu ilahlekelwe kakhulu, akulula ukuthi iphinde ithole uMntwana oyofana naye. Iqhaza alibambile eNdlunkulu evuselela imikhosi libe likhulu,” esho. Uthi kalikho isoka elingenasici. “Uma nizelwe kuyenzeka kube khona ukukhuluma. Uzokhumbula ngesikhathi sebamba uMntwana Omkhulu, uMcwayizeni, kwaba nokukhulu ukukhuluma, kodwa ngenxa yokuthi (uShenge) ubekholelwa kakhulu kuNkulunkulu, yonke leyo nto yashabalala. Ubeluthanda uxolo. Ngijabule ngoba udlule emhlabeni eseyingxenye enkulu yokuthathwa kwezinqumo eNdlunkulu. Mina neNgonyama uMdlokombana besimbiza ngobaba. Silahlekelwe kakhulu, ubenesigqi, ngeke sibuye sibe naye onjengaye eNdlunkulu. Siyafisa ukuthi libe khona izinyane okungenzeka lifundile kuyena. Kubuhlungu ukuthi sekumele siphile ngaphandle kwakhe,” kusho uMntwana uMbonisi. Uvale ngokuthi ugcine ukubona uShenge enkonzweni eyayiseNquthu, uthi wamanga bajabulelana.

Previous articleKukhuzwa “abagcwaneka” ngegama likaShenge
Next articleUsolwazi uveza olunye uhlangothi ngoShenge