Umnyango uchitha eka-R28 million wokweseka amaSAMA

633

INTATHELI YELANGA 

UMNYANGO wezokuThuthukiswa koMnotho, ezoKuvakasha noKongiwa kweMvelo KwaZulu-Natal, uyayichitha imibiko esisabalele yokuthi uhlela ukuchitha u-R28 million uxhasa umcimbi weSouth African Music Awards (Sama). 

UMnu Ndabezinhle Sibiya okhulumela ungqongqoshe walo mnyango, uMnu Siboniso Duma (osesithombeni), uthi akulona iqiniqiso ukuthi umcimbi uzoxhaswa ngo-R28 million

“Singakuqinisekisa ukuthi imali elinganiselwa ku-R20 million yaphaka-nyiswa njengengxenye ezoxhasa kule minyaka emithathu yamaSama. 

“Sikhuluma nje, kunemigudu elandelwayo ukuqinisekisa ukuthi imali yokuxhasa amaSama iphuma ngendlela esemthethweni,” kusho uSibiya.  

Indaba ka-R28 million iqubule ukukhuluma, kwaphawula nabanye osopolitiki, begxeka. 

Omunye wosopolitiki abaphawulile begxeka, yiMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi, ethe isinqumo sikahulumeni sokuchitha u-R28 million ekuxhaseni lo mcimbi esikhathini lapho izakhamizi zaKwaZulu-Natal ziswele amanzi nemisebenzi, sikhombisa ngokusobala ukuthi siphelile isikhathi se-ANC sokubusa iKwaZulu-Natal. 

Uthi abantu baKwaZulu-Natal kabadingi lomcimbi wama-Sama. 

“Siyaliqonda ilungelo losopolitiki njengabamele umphakathi lokugxeka nokuphakamisa izinto ezithile, kodwa siyaqaphela ukuthi ulwazi nezibalo kuye kwaphanjaniswa futhi kwathunyelwa ezinkundleni zokuxhumana ezihlukene ukuze kudukiswe umphakathi, wethuswe, futhi kululazwe nemizamo yokufukula imikhakha yezokuvakasha neyokuzijabulisa esifundazweni,” kusho uMnu Sibiya.  

Previous articleUmasipala uvale ugesi esikoleni esikweleta u-R650 000
Next articleTHOLA ILANGA KUSASA (16 October 2023)