Umphakathi udinwe wavala isonto elisemhlabeni wenkosi

451

Kuthiwa umsindo ususwe wukugawulwa kwehlathi eliseduze, ingacelwanga imvume

ABUYELE emuva engasontanga amakholwa ebandla lamaLuthela kwipherishi yaKwaMondi, eShowe amalungu omphakathi egasele kuleli bandla, evala isonto
ngengidi, ekhala ngomengameli waleli bandla ogawule izihlahla ezisemhlabeni wenkosi. ISITHOMBE: SITHUNYELWE

THANDEKA NGOBESE


KUPHAZAMISEKE ukukhonza iNkosi ebandleni lama-Luthela kwipherishi yaKwaMondi, eShowe izolo ngeSonto, amalungu ebandla agoduka engasayikhonza-nga, emuva kokuba amalungu omphakathi egasele kuleli bandla, avala isonto ngengidi kubangwa umhlaba elakhiwe kuwona.
ILANGA lithole ngoMnu Mdudu-zi Mbatha oyinduna yenkosi kule ndawo, ukuthi into esuse umsindo wukuthi umengameli waleli ba-ndla, uMnu Mandlenkosi Ndawo-nde ubesefake abantu ukuba bagawule ihlathi eliseduze kweso-nto ngaphandle kokucela imvume kwiMondi Tribal Authority.
Uthe kwenzeka lokhu nje, lo mhlaba okwakhiwe kuwona isonto wabuyiselwa enkosini yesizwe, uThemba Zulu ngo-2014, ngokohlelo lokubuyiselwa komhlaba kubantu. Uthi balivumela ibandla ukuba liqhubeke likhonze, kodwa banengwa yisenzo sikaMnu Ndawonde.
“Ngesikhathi umphakathi ubona kugawulwa, wafika kimina njengenduna wangazisa. Ngaya khona esontweni ukuyozwa ukuthi kwenzenjani. Abagawulayo bangi-tshela ukuthi nguMengameli Ndawonde obathumile, kodwa yena wazihlangula.
“Kuqhubekile ukugawulwa
kwehlathi sabe sesibabhalela incwadi yenkosi abagawulayo, sibabizela emkhandlwini. Bonke bakhomba umengameli, bathi nguyena obanike imvume.
“Sacela ukuba nomhlangano naye, wabiza abantu okungebona abendawo, ethi yibona abasekomidini lebandla. Ngisho umfundisi ongaphansi kwakhe, uMfu Melusi Ziqubu, wayengekho, sawuchitha lowo mhlangano.
“Namhlanje siphinde saya siyofuna umhlangano nobuholi bebandla, wangaphuma endlini yize izimoto bezikhona. Sizolivala isa-ngo kuyoze kube umengameli uyahlangana nathi,” kusho uMnu Mbatha.
UMfu Ziqubu okunguye obezo-sontisa, uthe naye uvaleleke ngaphandle waze wajika kukhiyiwe. Kuthe uma ebuza kwabebe-khona ukuthi kwenzenjani, bathi ngumengameli owaziyo, le ndaba imayelana naye.
“Ngibe sengazisa iziphathima-ndla zebandla ukuthi sivalelwe kasisasontanga, ngeshwa ngangamthola uSekela-mbhishobhi Njabulo Sithole,
umyalezo ngawushiya kuno-bhala webandla, uMfu Themba Sibiya,” kusho uMfu Ziqubu.
UMengameli Ndawonde uthe uzwile ukuthi isonto livaliwe, kodwa akabonanga njengoba engekho emishini yaseMondi.
Uthe ngokwazi kwakhe, ihlathi athumela abantu ukuba baligawule ngeleba-ndla, hhayi isizwe.
“Abantu siyaye sibanike imvume yokugawula bese bekhipha leyo mali elinga-niselwa ku-R500. Namhlanje bebengazange basho abantu bomphakathi ukuthi bafuna ukuhlangana nami, yingakho ngihambile ngayokwenza umsebenzi weNkosi,” kusho uMengameli Ndawonde.
Imizamo yokuthola uMfu Sibiya ongunobhala weba-ndla iphunzile njengoba ucingo lwakhe belunga-ngeni.

Previous articleuDokotela “uphume phambili ecaleni lokuthumba”
Next articleUmbango uduvise isidumbu emakhazeni