Umphakathi uneqhazaekuboleni kweTheku

509

Kumele kube yinto yansukuzonke ukufundisa abantu ngenhlanzeko

BHEKI NDLOVANA

UMPHAKATHI wase-Thekwini kufanele uzihlolisise, ubheke iqhaza lawo ezinkingeni ezikhungethe leli dolobha esekukhulunywe ngazo kakhulu. Kuyishwa nje ukuthi ngaso sonke isikhathi ma konakala izinto kukhonjwana ngeminwe, kungabi bikho ofuna ukwamukela iphutha nomonakalo. Iqiniso wukuthi ezinye zezinkinga ezikhona emphakathini, zidalwa yithi futhi zidinga ukuba sisebenze ngokubambisana sonke ekulweni nazo. Siwumphakathi sineqhaza kwezinye zezinkinga esibhekene nazo ezindaweni esihlala kuzo nasezweni lethu ngobubanzi balo.

Ezinye zazo zibheduka noma zibhebhethekiswa wubudedengu bethu. Kulungile ukuba sigxeke abaholi bomphakathi nezikhulu kuhulumeni, kodwa ngeke sidudulele wonke amabibi nazo zonke izinkinga kubona okunye kudinga thina siwumphakathi ukuba sishintshe ukwenza nokucabanga. Kumele siwugweme umkhuba wukujaha ukubalekela izinkinga ezidalwa yithi futhi ezingalungiswa yithina. Kuyiqiniso elimsulwa ukuthi abanye abaholi uyabehlula umsebenzi ababekelwe ukuwenza kanti abanye abanandaba nomphakathiabathi bayawuhola futhi ngeke baze bawenzele lutho.


Yiqiniso futhi ukuthi abanye abasezikhundleni zokuhola bashabasheka ngokuzicebisa nokuphila impilo ewubukhazikhazi, hhayi ukusebenzela umphakathi, yingakho bengazihluphi ngokuthathela phezulu izinkinga ezikhona emphakathini. Umhobholo wabaholi abangenandaba nentuthuko yomphakathi ufakazelwa nayizinga eliphezulu lenkohlakalo kuhulumeni. Kuyimanje nje yinqwaba yabaholi egqigqa ezinkantolo ngamacala okukhwabanisa nenkohlakalo. Masikwamukele futhi ukuthi laba baholi esiphinde sikhale ngabo basuke bevotelwe yithina noma bebekwe yizinhlangano zezombusazwe ezisuke zivotelwe yithi. Lokhu kusitshela ukuthi amandla alele kithi siwumphakathi ukuthi abaholi abahlulekayo wukwenza umsebenzi wabo sibakhiphe.


Sekukhulunywe kakhulu ngendaba yokuxathuka kwedolobha laseThekwini ezingxenyeni zalo ezithile, kanye nesimo esidabukisayo sokuwohloka kwengqalasizinda. Yebo impela liyaxathuka iTheku, isimo salo sifikiselana ngamahloni, futhi kufanele siwugxeke umasipala ngokwehluleka kwawo ukugcina leli dolobha lilihle futhi likhazimula. Alikho iphutha ekutheni uma kubonakala umonakalo nokungalungile eThekwini, kukhonjwe umasipala ngqo nabaholi bawo, okubalwa kubo neMeya uMnu Mxolisi Kaunda. Kulungile ukuba sigxeke umasipala kodwa masikuqonde futhi sikwamukele ukuthi siwumphakathi asikho msulwa kwezinye zalezi zinkinga okukhalwa ngazo ezikhungethe iTheku.


Eqinisweni iTheku alizingcolisi. Lingcoliswa ngabantu abahlala kulo noma abahamba kulo. Imfucuza ebolile futhi enukayo, ebhuza izimpukane nezinambuzane ayizilahli emgwaqweni nasemakhoneni, kodwa ilahlwa ngabantu. Kanjalo nephunga nomshobingo iphunga lawo elivimbanise ezindaweni eziningi edolobheni uchanywa ngabantu, ikakhulukazi abesilisa. Itshe lentaba oke uthuka uhlangana nalo phakathi edolobheni nalo alizilahli, lilahlwa yibo ngqo abantu abahamba edolobheni. Ngaleyo ndlela akukuhle ukuba sibalekele ubunuku obenziwa ngabanye bethu, bese sidudulela konke kumasipala. Lokho kusho ukuthi ngeke icala lonke silithwese umasipala ngoba nathi sineqhaza kwezinye zalezi zinkinga ezixakile edolobheni lethu.

Yidolobha lethu sonke leli, akulona elezikhulu nezisebenzi zikamasipala, ngakho kudinga ukuba nathi sizisukumele ezinye izinkinga. Kumele s ifundisane futhi sigqugquzelane siwumphakathi ukuthi udoti kumele siwulahle ezindaweni ezifanele njengasemigqonyeniebekiwe ezitaladini. Masifundisane ukuthi ukulahla udoti emgwaqweni akukuhle futhi akubukeki. Ukukhipha udoti ngefasitela lemoto uwulahlele phansi kuwubunuku. Uma kuwukuthi imigqomo kadoti ayikho noma ayenele edolobheni kanye nasezindaweni esihlala kuzo masikusukumele lokho sibike eminyangweni efanele. Masihlukane nokuchama ezindaweni ezingafanele ekubeni zikhona izindlu zangasese.

Yebo siyavuma ukuthi mhlawumbe azenele izindawo zangasese ezikhona edolobheni, kodwa masikugweme ukukwenza umkhuba ojwayelekile ukudedela umshobingo noma yikuphi ngokukhululeka. IZINHLELO ZOKUFUNDISA UMPHAKATHI Umasipala mawuvuselele futhi uqinise izinhlelo zokufundisa umphakathi ngenhlanzeko. Kumele kube yinto yansukuzonke ukuqwashiswa komphakathi ngokubaluleka kokugcina izindawo ezihlala kuzo zihlanzekile. Kusemqoka ukuba abantu bazi ngomthelela wokulahla udoti ezindaweni ezingafanele.

Previous articleUZAMA INHLANHLA EKILABHINI YASE-KZN OWADUMA KWI-DOWNS
Next article