Umqeqeshi wePSL ecaleni lesondlo

270
NGUMNU Simo Dladla ongumqeqeshi we-Maritzburg United.

NONHLAKANIPHO SHINGA

IKHALA ngokuphila ngaphansi kwengcindezi ehambisana nokuhlukumezeka inkosikazi yesikhulu seqembu lebhola i-Maritzburg United, njengoba ithi ukungaphatheki kahle kwayo emshadweni kuyiphoqe ukuba iphume yayohlala komunye umuzi wabo. UNkk Bonile Dladla (43), oyinkosikazi kaMnu Simo Dladla (44), ongumqeqeshi we-Maritzburg United, ube nenkulumo ekhethekile naleli phephandaba ethi akasazi ukuthi kumele akhulume nomyeni wakhe athini ngoba uyamhlukumeza nezingane zakhe futhi akabondli ngokufanele. Kakuyena kuphela okhulume naleli phepha, kuqale kwakhuluma indodana yabo endaba u-Anele Dladla (25) othe kabasazi ukuthi benzenjani ngenxa yokuhlukumezeka kukanina, ehlukunyezwa nguyise.

“Njengoba sixhumane nani nje yingoba kasisazi ukuthi kumele senzenjani ngoba ubaba kakukhulumeki naye. Kuyimanje ngiyekile ukufunda ngoba nasesikoleni ubengangikhokheli, engafaki ngisho imali yokugibela ngiye esikoleni. Kuke kuphele izinsuku ezintathu singadlile, ngoba ubaba engafuni ukusifakela imali yokudla, siphila kanzima ekhona,”kusho u-Anele.

UNkk Dladla uthi ukungaboni ngaso linye phakathi kwabo, kuqale ngemuva kokuthi uma bexabana ambeke isandla, kwaze kwamphoqa ukuba amthathele incwadi emvimba ukuthi asondele eduze kwakhe. “Ngonyaka ka-2019 sibe sesiqala eyesihlukaniso okuze kube yinamhlanje kasikahlukanisi ngoba akafuni kuhlukaniswe amafa. Kunalokho wathi mangithathe izingane ngiyohlala naye emzini wethu okwaNyuswa ngaphandle kweHillcrest, yena wasala emzini wethu oseCowie’s Hill esasiwuthenge ngo-R2 million. Inkantolo ibe isimphoqa ukuba ondle izingane zethu ezintathu ngo-R20 000, kodwa ubefaka imali ethandwa nguyena, akakaze ayifake leyo mali. NgoZibandlela (December) wangonyaka odlule bekunemali engango-R75 000 obekumele angikhokhele yona ebeyisele ngemuva yesondlo, kodwa akakaze ayikhokhe,”kusho yena.

Uthi phakathi kwabo kuphinde kube nombango wamatekisi amabili uDladla athi akafuni ukuthi kubekhona akutholayo kuwona ngoba ethi ngawomndeni. “Kuyimanje ngabe sesihlukanisile kodwa ulokhu edlala umacashelana nami, kukhona izinto angafuni ngizithole yize umshado wethu uhlanganisa amafa. Yimina owakhetha ukuba siqale udaba lokwehlukanisa ngoba ngingaphathekile kahle emshadweni,”kusho yena.

Uthi njengoba kusanda kuvulwa izikole, kuphoqe ukuba izingane zakhe ezimbili agcine evuma ukuthi ziyohlala emzini kayise ngoba engazifakeli imali yokugibela. “Izingane ezimbili ezisafunda zisesikoleni esisePinetown, nobekuphoqa ukuthi kumele bagibele, bekuke kube nezinsuku bengayi esikoleni ngoba ingekho imali yokuthi ngibagibelise, ubaba wabo engafuni ukufaka imali. Ngiyacela kunanoma ngubani ongakwazi ukungixhumanisa nabammeli abangaqinisekisa ukuthi isehlukaniso sethu siyafika emaphethelweni, ngoba sengikhathele,”kusho yena.

Uthi ngoLwesine bebebuyele enkantolo yesondlo ePinetown lapho efike uDladla wathi uzokhipha imali engango-R5 000 ngoba lezi ezinye izingane usehlala nazo. “Nakhona lapho izingane zami ngiziphoqile ukuthi ziyohlala khona ngoba zike zahlala ngaphandle kwami zahlukumezeka kodwa ngoba kangifuni ziphazamiseke kakhulu kungiphoqile ukuthi ngivume ziyohlala kulo muzi omunye,”kusho yena.

UDladla uke waqeqesha iReal Kings ne-Richards Bay F.C. Ethintwa yileli phephandaba uDladla uthe akakwazi ukukhuluma ngamagama abantu, njengoba indodana yakhe nenkosikazi yakhe bekhethe ukukhuluma neLANGA Lempelasonto, aliqhubeke nabo.

“Akukho mina engizokuphawula, qhubeka nabo labo abakhulume kuwe mina engizokwenza manje ukufonela abammeli bami,”kusho yena. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

UMnu Simo Dladla noNkk Bonile Dladla.
Previous articleAmavawusha egilosa kaR2500 owinile ngamunye
Next articleUVusi Nova nohlelo oluzoveza ngempilo yakhe