Umsebenzi umphoqe ukungazesabi izinyoka

421

UNkz Mtshali uthi ubefaniswa nonamadimoni ngenxa yazo

KUMTHATHE iminyaka emibili ukwazisa unina ngomsebenzi wakhe ohlanganisa ukuphatha izinyoka, lapha uNkz Mbali Mtshali uthathwe ephethe neBall Python athi wuhlobo abantu
abaningi abalufuyayo. IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA,

SKHOSIPHI MTHEMBU

UBEFANISWA nomuntu onamadimoni endaweni ngenxa yothando analo ngezinyoka owesifazane waseMatikwe, eNanda osezakhele igama ngokubamba izinyoka nangokufundisa ngazo. UNkz Mbali Mtshali (31) ongowokuzalwa eTzaneen, eLimpopo kodwa wakhulela eNanda uthi uthando analo ngemvelo yilona olumholele ekutheni asebenze nezinyoka. Le ntokazi eke yabonakala ohlelweni iSnakes In The City, kwiNational Geographic (channel 182 kuDStv), ithi ukuvela kwayo kulona kwenze abantu bangakubo bayibheka ngenye indlela njengoban phambilini bebethi inamadimoni, bebeyitshela emehlweni ukuthi iyathakatha ngenxa yakho belu ukuthanda izinyoka.

Kumanje isemkhankasweni wokuhambela ukuvolontiya ngo-2012 kwenye yezinkampani ezinze eThekwini ngenza khona umsebenzi wokufundisa abantu ngokongiwa kwemvelo. Phakathi kwezilwane ebengifundisa ngazo, inyoka bekungesinye sazo. Inkinga engibhekane nayo kube wukuthi kangikwazi ukufundisa abantu ngento nami engingayazi futhi engingayiqondi. “Kungiphoqile ukuba ngazi kabanzi ngenyoka futhi kube nezikhathi lapho ngiyithinta khona. Kungithathe cishe izinyanga ezine ngiqalile ukuvolontiya ukuba ngiyithinte inyoka, kwazise bengiyisaba,” kusho yena. Uthi ukwenza lo msebenzi kumsizile ngoba ugcine engasazisabi izinyoka.

Ugcine eqashwe ngokugcwele kulo msebenzi. “Indlela umama ayisaba ngayo inyoka, kungithathe iminyaka emibili ukuba ngimchazele ngomsebenzi wami nokuthi ngisebenza nangazo. Uze wamukela engikwenzayo ngesikhathi engibona okokuqala ohlelweni lwezinyoka (kumabonakude),” esho. Uveze ukuthi njengoba ezoqala umkhankaso wokuhambela izikole, inhloso yakhe wukuthi abantu baqonde
ukubaluleka kwezinyoka nezinye izilwane. Uthe izinyoka zineqhaza elikhulu ekutheni amagundane nezinyoni kungandi ngokweqile. Uphawule nangezinyoka eziyingozi nokubaluleka kokukwazi ukuzehlukanisa. “Umuntu owangifundisa konke ngezinyoka, nguMnu Carl Schloms, owayesebenza ukubamba izinyoka, ezikhipha nasemizini yabantu ukuze baphephe kuzona nazo ziphephe kubona,” kusho le ntokazi ekukhonzile ukuzivocavoca ngokuqukula izinsimbi.


UHLOBO LWEZINYOKA NEZIHLUNGU ZAZO
“Izinhlobo zezihlungu zezinyoka zihluka kathathu, okuyiCytotoxic Venom, iNeurotoxic Venom neHemotoxic Venom. I-Cytotoxic Venom kayiyona ingozi engakubulala isikhathi esiningi, kodwa kungenzeka ubole isikhumba ngoba ubuthi bezihlungu zalezi zinyoka bakhelwe ukucubuza izicubu zenyama namathambo amancane njengawezinyoni, amagundane, amaxoxo nohlobo lwezinyoka oluncane. “Uma ikuthimisele ngesihlungu emehlweni, kumele uwageze uwagezisise ukuze ungeke ugcine usuyimpumputhe. Ezinyokeni ezinalolu hlobo lwesihlungu kubalwa ibululu/ ihobosha, imfezi nenhlangwana.


“I-Neurotoxic Venom yona ibulala yona kayinazo izimpawu ezisheshayo. Kungaphela isikhathi esingaphezulu ngisho kosuku kungekho
zinkomba zokuthi ulunywe yinyoka, kodwa isebenza ukubulala amasosha omzimba, okugcina kwenza wophe ngazo zonke izimbobo ezikhipha uketshezi emzimbeni; njengamehlo, amakhala, izilonjana ongahle ube nazo kanjalo nala osuke ulumeke khona. “Kasikho isibiba esisiza ukunqanda ukufa uma ulunywe yinyoka enalesi sihlungu, kodwa uye ufakelwe igazi ukusiza ukuhlanganisa naleli lakho elisuke selinogcobho. Yingakho kusiza nokunikela ngegazi. Izinyoka ezinalolu hlobo lwesihlungu kubalwa ukhokhothi, inyoka yemithi (boomslang),” kusho yena.


Uthi zikhona nezinyoka ezingeyona ingozi ezitholakala nasemakhaya abantu. “Engenabungozi ejwayelekile emakhaya/ezindlini, umzingandlu(Common Brown House Snake). Le nyoka isemndenini wezinhlwathi. Lezi yizinyoka ezibulala ngokukhama umphefumulo
ngokuzithandela emzimbeni wenyamazane noma esitheni. Uma ikuluma kawufi, futhi kawubi nasilonda, kufana nokuthi usuke uqhumbuza isikhumba uma uzohlola igazi. “Izinyoka zineqhaza elikhulu ekutheni ezinye izilwane zingabi yisibalo eseqile, ukuze imvelo
ingathwali kanzima. Nazoke ziwukudla kwenzinye izilwane njengezinyoni ezithile (njengengududu),” kusho yena.


Eqhuba, uthi kayikho imithi exosha izinyoka, kuyinkoleloze yabantu ukuthi ishaladi lezinyoka, ushibhosi, upharafini nokushisa ithayi lemoto kuyazixosha. Uthi indlela esebenzayo ukugwema ukuvakashelwa yizinyoka esakhiweni sakho ngabe yisekhaya, emsebenzini noma emotweni

  • wukugcina indawo yakho ihlanzekile ngoba amagundane, awukudla kwezinyoka, kawavakavakashi lapho okuhlanzekile khona. Uphethe ngokuthi lapho kuvame khona izinyoka, yingoba zisuke zilandela amagundane, amalulwane, amaxoxo, izibankwa nezinye izinyoka. Abafuna usizo lokubanjelwa izinyoka emakhaya bangangena kwiFacebook babheke ikhasi When Nonhlanhla Jeza got the call from our representative that she had won a Toyota Rumion in our “Win A Car Competition”, we were convinced that she was in a combination of excitement and disbelief! A massive congratulations goes out to the 37-year-old mother of three who entered the competition from our Umzinto store, who remembers being hopeful after purchasing the items that were on promo and submitting her till slip in the entry box in-store.
    Nonhlanhla says that getting her first car through this win was the best early birthday present, considering that her birthday was the next day! While delivering the news to her family over the phone, they couldn’t help but burst out in song, singing our famous Jwayelani jingle. The Grade 4 primary school teacher plans to use her car for private use, including doing her weekly shopping at Jwayelani. Her days of paying for an extra seat in a taxi to accommodate her groceries are over! All roads lead to new and exciting ventures for Nonhlanhla, and we at Jwayelani, would like to wish her the best in this chapter of her life as she drives in style.

  • NONHLANHLA JEZA!
    lala ngokushesha. Yenza ubuyise, kufiphale amehlo, ukhihlize amagwebu, ube nokuphazamiseka emqondweni ungakwazi nokuphendula ngesikhathi uma kukhulunywa nawe. “Icisha umqondo, imise ukusebenza kwamaphaphu nenhliziyo ikhathale, ugcine ungasakwazi nokunyakaza, uye ngokuphela ugcine ushona uma usizo ungalutholanga ngesikhathi. “Umjovo obizwa nge-anti-venom – onqanda ukufa
  • uyatholakala ezibhedlela ezithile, kodwa kuyasiza nokufakwa emishinini elekelela ukuphefumula. Ezinyokeni ezinalesi sihlungu kubalwa iMamba emnyama, yiForest cobra, neGreen mamba.
    “I-Hemotoxic Venom

Previous articleKUBOSHWE OWOMNDENI NGESIDUMBU ESIGQITSHWE EGCEKENI
Next articleBathwele kanzima eMshiyeni ngenxa yokuswela amanzi