UMSINDO NGESIPHROFETHO “SIKASHEMBE NGE-COVID19”

1831

THANDEKA NGOBESE
noNOMFUNDO NGWANE

SEKUQUBUKE umsindo ngesiphrofetho okuthiwa sikhishwe yiNkosi yamaNazaretha ohlangothini lwaseBuhleni, iNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, esithi wonke umuntu oyinazaretha kufanele aphuze ubisi olubusisiwe ukuze asinde kubhubhane lweCovid-19.

Lesi siphrofetho, esisabalele ezinkundleni zokuxhumana, abanye bayakholelwa kusona njengoba besho nokusho ukuthi lolu bhubhane ngeke lusabathola ngoba sebeqalile ukuphuza ubisi olubusisiwe njengokusho kwenkosi yabo.

Lesi siphrofetho sithi: “Ngiyanicela manazaretha, niwuhlabe niwulawule lo mkhosi wokuba wonke umnazaretha makathenge ubisi azibusisele (lona) bese eyaluphuza. Uma uyinazaretha, gqoka umnazaretha wakho uphelele, bese ubusisa ubisi uluphuze nomndeni wakho ukuze ningangenwa yile Covid 19.  

“Uma abanye bomndeni wakho bengewona amanazaretha, banike ubisi baphuze ukuze basinde nabo ngoba inhloso kaShembe wukuthi bonke abantu baphile.”

Abanye basigxeke kakhulu lesi siphrofetho, bethi uNyazi ukuba yilo olukhiphe lesi siphrofetho belungeke luthumele abagcotshwa kodwa beluzosikhipha ngomlomo walo uqobo, kusabalale isiphrofe-tho esinezwi lalo kunokuba kube yizwi lenye indoda ethi ithunywe wuNyazi.

Okhulumela leli bandla uMnu Thokozani Mncwabe, uthi sebeke bayizwa indaba yokuthi makuphuzwe ubisi.

“Le nto kayishiwongo yinkosi. Kunabantu abadukisayo ngegama loNyazi. Abantu mabalalele okushiwo wuhulumeni, bangalaleli abantu abaqamba amanga ngegama lenkosi. Le nto izodukisa abantu bagcine bengasayihloniphi nemiyalelo kahulumeni. 

“UNyazi lwagqugquzela le nto eshiwo wuhulumeni ukuba abantu basontele emakhaya. Laba abangabadukisi bafike sebethi kunesiphrofetho esiphuma enkosini, esingekho,” kusho uMnu Mncwabe.

Kakusona lesi siphrofetho kuphela esidukisa abantu nje-ngoba nenkosi yomNala, uMnu Hamilton Nala, oke waduma kakhulu ethi welapha igciwa-ne lengculaza ngamanzi abusisiwe, esegcwele ezinku-ndleni zokuxhumana abaza-lwane bakhe bethi uyayela-pha ne-coronavirus.

Ethintwa ngalolu daba uMnu Nala, uthi kumphatha kabi ukuthi amabandla
akhishelwe ngaphandle wuhulumeni ekubeni bekho-lelwa ekutheni umthandazo ungakwazi ukunqoba ngisho lolu bhubhane.

“Uma kunomndeni ohaqekile ngingaya ngisho kuwona uma ngingase nginikwe imvume wuhulumeni ngiyobakhulekela abantu baphile ngoba ngiyakholelwa ekutheni umthandazo yiwona onamandla,” kusho uMnu Nala.

Okhulumela uMnyango weze-Mpilo kuzwelonke, uDkt Lwazi Manzi, ucele ukuthunyelelwa imibuzo ukuze ayidlulise kuNgqo-ngqoshe woMnyango wezeMpilo, uDkt Zweli Mkhize, kodwa kwaze kwashaya isikhathi sokuloba engabuyelanga kuleli phephandaba nempendulo.

Previous articleKudutshulwe kwabulawa unina izingane zibuka
Next articleusomizi udalula akuhlosile ngesiteshi se-TV ASISUNGULILE