Unesibindi sokupereza imbudane ngeNingizimu Afrika owahlulwa yibhola kwiChiefs!

  218

  NGOSIBA LUKAREV MKHEKHELEZI

  UYAYAZI imihlola yenyoka eyakwazi ukukhwela emthini ingenawo ngisho uqukulu wodwa lo! Kunalo mdodovu wenkomo yase-Uganda, okuthiwa nguGodfey Walusimbi, eyahluleka yancama wukudlala ibhola kwiKaizer Chiefs ngo-2018 kuya ku-2019, yaze yabaleka yayodlalela iqembu elingaziwa ngisho nangabadlali balo, iVilaznia yase-Albania. Ngubani nje umdlali othi uyalazi ibhola owake wezwa kuthiwa udlala e-Albania? Walusimbi ndini-ke, uthi abadlali bokufika kuleli, bayizisulu zokucwaswa ngokobuzwe. Le nkomo eyayidlala u-3, ithi abantu baseNingizimu Afrika kababafuni abakwamanye amazwe (ase-Afrika) “Kunobhutshuzwayo lolu bandlululo kabaluvezi kakhulu. Kodwa yize kunjalo, luyabalimaza abadlali abaningi. (Abadlali baseNingizimu Afrika) banendlela yabo yokudlala, njengokutapeyita ibhola enkundleni. Uma wena wehluleka wukwenza lokho, bayakucasukela,” kusho lo ngqavungqavu, unomalevu kanomalekethe, ukhulumani – ngingasasho umfana kagogo uMsantuzi, uMaMkhwanazi, lapha ngaseNkonjane, KwaDlangezwa, eMpangeni. 

  Uze wakhuluma indaba yokuhlaselwa kwabokufika kuleli, egcizelela lo mbozo wakhe wenkulumo. Niyabona-ke ziMpofana le nto yenu yokuhamba nicosha wonke amavununu la nithi ngabadlali? Thina sihlala nabantu bakoZimbabwe, Mozambique noMalawi asebenemizi ezindaweni zethu, kasazi nathi ukuthi babekwa ngubani, kodwa nje sebengabanumzane. Uma nje kuhlatshiwe, nabo ubabona sebekhokhoba beyohlala namadoda esibayeni – besho owakadini zvako, habari gani, o-como estas nosiyanibingerera emakaya. Sibaphatha kahle. Nangesikhathi se-looting, yibo ababethwele ama-fridge nama-washing machine bekhukhusa nawo bebheke emingceleni. Sathula. Le nto akhuluma ngayo lo mfokazi, uzama ukukhohlisa abangazi ukuthi wayeyinkomo – njengoba esethathe umhlalaphansi eneminyaka ewu-34. Nakhona njalo, ngeke ukuthi uno-34, phela iChiefs ike yasayinisa uzakwabo wase-Uganda, i-Irvin Bukenya, okwathiwa una-21. Kushiwo ikhehla nje owawulibona ukuthi kufanele ngabe selihlala litotobela esikhungweni sempeshini liyokhangeza isibonelelo sikahulumeni sokuguga.

  Niyayibona-ke le nto yenu zikhulu zikahulumeni yokuphendula leli zwe iMtshingakebhe, lapho kucotshwa khona wonke amafahlafahla kuthiwe anikwa ithuba? Nangu umuntu esezokhuluma inyongo ngathi. Mina nje umkhulu wami uFeijao Manyike, waseMaputo, eMozambique, waze wafela kuleli mhla ka-30 kuNhlangulana (June) 1994, engakaze ajikijelwe ngisho ngephini. UWalusimbi ucabanga ukuthi wayezofika athole isikimu kwiChiefs yize eboza sengathi uthunyiwe? Yena bani? 

  Ucabanga ukuthi iChiefs – ngoba nakhu isenokudunguzela – yile mikhuhlane yamaqembu angakubo adlala imidlalo yesigaba esiphezulu ebhuqwini sengathi kudlalelwa isiteki seziklabhu? Ukhuluma le mfeketho ngeNingizimu Afrika nje, akathi vu ngondlovukayiphikiswa kamengameli wakhe, uYoweri Museveni owaphatha kuleliya lizwe ngifunda usekhendiya, namhlanje sengihlanganise iminyaka engamashuni amane nane, usaqhwakele esikhundleni. Uyoze ahudulwe ngesikhumba engumengameli. Niyajabula weWalusimbi ngokukwazi ukukhuluma nize nikhihlize amagwebu ngezindaba zemizi yabantu, nihlulwa ngezenu. Nize nimtshele nina enazi isiNgisi, isiruNyankore, isiruTooro noma isiLuganda ukuthi ngithe, isihlahla kasinyelwa. WeWalusimbi wansondo, u-Absalom “Scara” Thindwa, William Shongwe (baseSwazini), uKnowledge Musona (Zimbabwe), uRaphael Chukwu, uWilliam Okpara (baseNigeria), uJames Chamanga, Christopher Katongo noCollins Mbesuma (baseZambia) ababelazi ibhola, kangikholwa ukuthi bangafakazela lesi sitshibitshibi osibonda ngomlomo. Wena hamba uyodayisa ukhokhonathi, lakwehlula ibhola. Nali inqudulu limila izimpondo selikwazi nokumithisa bo!

  Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleUbaleke ngemoto yomsebenzi obulale umkakhe emagcekeni kamasipala
  Next articleKubalulekile ukudlalisana ngaphambi kwenkonzo yasekameleni