Ungoti uyayiphika eyesintu kolukaMcineka noKini

117

NONHLAKANIPHO SHINGA

USOLA osaziwayo ngokuba nolimu oluqosheme ngabesifazane abathola izingane bengashadile uSolwazi Sihawu Ngubane osebenza e-University of KwaZulu-Natal (UKZN). Laba osaziwayo bebezeseka ngokuthi lokhu kuphambene nesintu.

Uthi uyakholelwa ekutheni lokhu okushiwo nguXolani Mcineka ongumhleli womcimbi kaMasikandi, Impucuzeko nomngane wakhe uKini Shandu ongumlingisi kuMkhokha nomhleli womcimbi wokubungaza abesifazane iSebenza Women Awards, kwakuyimibono yabo nje, basebecasha ngokuthi abakushoyo kuyisintu.

Uthi kuliqiniso elingephikwe ukuthi ukuthola abantwana kwabesifazane ngaphandle komshado kuyinto engakaze ikhuthazwe ngisho emandulo, yingakho kwaze kwaqalwa umkhuba wokuhlolwa kwezintombi ukuze zihlale zizigcinile. Lokhu uthi ngaleso sikhathi kwakwenziwa ngoba umshado ubuthathwa njengento enkulu neyimpumelelo kowesifazane.

Uchaza nesisho esithi esithi ‘yangena intombi emhlophe’ ukuthi ngesentombi nto

“Ukuhlolwa kwezintombi kwakuyindlela yokulokhu zikhunjuzwa ukuthi kumele zizigcine ziyizintombi nto zize ziyongena emshadweni ngoba lokhu kuthathwa njengento enkulu. Bekuze kuthi uma sekushadwa intombi iyongena emzini kuthiwe ‘yangena intombi emhlophe’, lokhu kwakungasho ukuba mhlophe ngokwebala kodwa kwakusuke kushiwo ukuthi lowo oshadayo uyintombi nto,” kusho uSolwazi Ngubane.

Uthi okunye okudida abaningi wukuthi usiko nalo kalufani ezindaweni ezahlukene kanjalo nezinto nemikhuba eyenziwa emizini nasezibongweni ezahlukene.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngeledlule uMcineka noKini bangene obishini ngenkulumo abayenze ezinkundleni zokuxhumana lapho besole khona abesifazane abathole abantwana bengashadile ngokuthi bakhombise ukungayihloniphi imizi yasemakubo.

USolwazi uthi ingane etholelwe ekhaya kakuganwa nayo, ngeyakomalume

UKini waze wathi laba besifazane baze bangafuni ukukhuzwa ngoba ‘bayimidlambila’ engawahloniphi amagceke oyise. Lokhu kakwehlanga kahle kwabesifazane abaningi ngoba ngisho sebezama ukuxolisa, kufane nokuthi bathela amanzi emhlane wedada.
Inkulumo yabo iholele ekutheni kuze kube nabesifazane abathi laba bathathwa njengabantu abanezinhlelo ezisebenza ngoxhaso lukahulumeni, obanika imali ukuze benze lezo zinhlelo. Bakhala ngokuthi le mali kahulumeni ngeyabakhokhi bentela okuhlanganisa nabo abesifazane laba ababona sengathi bebechashwa ngenhlamba.
USolwazi Ngubane uthi ngokosiko lwamaZulu, kuyaziwa ukuthi ingane etholelwe ekhaya kawuyi nayo ukuyogana ngoba ithathwa njengengane kagogo noma ingane yakomalume.

Uchaza nangenjula yokuganana ukuthi wuthando nje qha

Okubalulekile athi abaningi kumele bakuqaphele wukuthi izinkolelo zabantu kazifani kanjalo nendlela abenza ngayo izinto kayisefani, ikakhulukazi esikhathini samanje njengoba sesiphila ezweni elikhululekile.
“Isikhathi esiphila kusona kasisefani nesakuqala, ngakho-ke kawukwazi ukuthatha wena okholelwa kukhona noma okungumbono wakho ukubeke noma yikanjani. Okholelwa kukho kakumele kubonakale kucindezela amalungelo abanye abantu,” esho.

Uthi kwakudala kwakungakaze kuthiwe umuntu wesifazane ozele useyinto yokulahlwa kepha kwakuba nendlela uma eselotsholwa lowo olobolayo yokuthi angakhokhiswa okuphelele.
“Kumele singakhohlwa futhi ukuthi injula yokuganana wuthando kanti kuyashiwo ukuthi uthando kaluboni futhi nenhliziyo kayiphakelwa. Kawukwazi-ke ukugxeka umuntu uma efunwa ukuganwa ngumuntu amthandile ngisho kungathiwa unezingane ezingaki ngoba basuke bethandana,” esho.

Undunankulu uphenya ngenkulumo emuva kokuthola izikhalo

Kuyimanje laba basenkingeni njengoba nehhovisi likaNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, selikhiphe isitatimende sokuthi kuphenywe ngenkulumo elumelayo abayenzile, eshiye abaningi bekhala ngokungahlonishwa kwabesifazane.
Kulesi sitatimende ihhovisi likaNkk Dube-Ncube, lithe kunohlaka oselujutshwe ukuba luphenye kulandela ukuthola incwadi ebeyivela kwabesifazane abebekhala ngenkulumo yalaba ababili. Ezinkundleni zokuxhumana, kubonakala imibono isihlukene phakathi njengoba abanye sebekhombisa ukuzwelana nalaba ukuthi uma sebexolisile mabaxolelwe bangabe sebephucwa iqatha emlonyeni.

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleKwamshintsha umqondo ukulingisa ekaSenzangakhona
Next articleUGodongwana nethemba lokuyonxenxa abatshalimali