Ungqongqoshe ukhale ngokulimala kwebhajethi yomnyango ekhuthaza ukuzivocavoca

200

THANDI ZONDI

UKHUTHAZE ukuzivocavoca uNgqongqo-she wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkz Noma-gugu Simelane ukuze abantu bagweme izifo ezingathelelani, okubonakala sanda isibalo sabahlaselwa yizona, ikakhulukazi kwabamnyama. Lokhu ukusho ngesikhathi izisebenzi zomnyango wakhe zinemidlalo enkundleni yemidlalo e-Edgewood College, e-University of KwaZulu-Natal ngoLwesihlanu, lapho bezigqugquzelwa ukuzivocavoca. 

Uthe lezi zifo – okubalwa kuzo umfutho wegazi ophezulu, esenhliziyo, nokukhuluphala ngokweqile – ziyingozi kodwa zingagwemeka kalula. 

“Lezi zifo zigcina sezinomthelela ongemuhle nakwibhajethi yomnyango. Imali eningi igcina isiya ezinhlelweni zezifo ezingathelelani kanti zingagwemeka ngokuthi abantu badle ukudla okunempilo futhi bazivocavoce,” kusho yena. 

Uthe banezinhlelo zabadala ezibizwa ngeGolden Games, okuyimidlalo yezaguga, kanti emitholampilo banazo izinhlelo zokubhekana nalezi zifo. 

Imidlalo yezisebenzi zomnyango ibihlanganise izibhedlela ezingaphansi kwesifunda iTheku, kanti nakwezinye izifunda ibiqhubeka. 

Ngalolu hlelo uNkz Simelane uthe kubalulekile ukuba izisebenzi zezempilo zithi zibhekana neziguli, nazo zibe ziphilile ngokomqondo nangokomzimba. 

www.ila-nga-news.co.za

Previous articleUbonge abathandi bomculo eklonyeliswa nge-platinum
Next article“Uzishise” wafa okuthiwa uhluleke ukuzibulala ngokuzilengisa