Ungqongqoshe uveza “eyezinhlebi” esezimdonse ngendlebe mayelana namazambane abolile

  124

  PHUMLANI GAMA

  UVEZA eyezinhlebi esezimdonse ngendlebe ukuba aqaphele abantu abathile ehhovisini lakhe ungqongqoshe omusha wezolimo, uNkk Thembeni Madlopha-Mthethwa ogabe ngesipiliyoni seminyaka kwezokuhola. Nokho uthi yalalela nje, kodwa angkufaki ekhanda lokho. UNkk Madlopha-Mthethwa uzalwe wakhulelela eJozini. Ungenye yezingane zikaNkk Catherine Madlopha (uMaMyeni) -owayekhulisa izingane zakhe ngokulima nokuthunga izimpahla – noMnu Makhubalo Madlopha owayedume ngokuthengisa izikhumba nokuba nemfuyo. 

  Uthi bobabili abazali bakhe babengakaze bawubone umbombo kathisha. Ukukhulela ekhaya elinomthetho kwamqeqeshela ekwenzeni izinto eziningi njengoba nakuba engowesifazane, kodwa wakhula elusa izinkomo. Uthi akuyena yedwa intombazane eyayelusa njengoba ayekhona nawakoma-khelwane okwasekwaziwa ukuthi njalo ngoMsombuluko, afika emuva kwesikhathi esikoleni ngenxa yokuthi ayesuke eqale ediphini. Uqhube ngokuthi ngeke ande kakhulu ngomlando wakhe kodwa akhule nabo bangofakazi ngempilo yakhe engenachashaza lokungcola.

  UNkk Mthethwa – ohola lo mnyango nge-thikithi le-IFP, ungomunye wongqongqoshe abamenyezelwe nguMnu Thami Ntuli ongundunankulu waKwaZulu-Natal, emuva kokuba kuhlangane i-ANC, iDA, i-IFP ne-NFP, kwakhiwa uhulumeni owodwa. Ungene esikhundleni ebesiphethwe nguMnu Super Zuma obetshalwe kuso yi-ANC.

  Engxoxweni ekhethekile neLANGA Lempelasonto, uveze ukuthi akalona ivukane ebuholini. Uthi ubuholi bakhe baqala ukugqama esafunda eDokolwane Primary School, eJozini, lapho ayebamba iqhaza ngokusiza ozakwabo ayefunda nabo uma kunothisha abangekho. Uthi lokho wayekwenza egqugquzelwa yizibongo ayezithola kothisha ababemupha imali yensipho futhi bemkhuthaza ukuba alandele ubizo lwakhe lokuba nguthisha. 

  Waqala ukusebenzela iNkatha engenalwazi ngayo

  “Ngo-1976, kwasuka izibhelu ezikoleni za-seGoli, kwaholela ekutheni obaba nomalu-me ababesebenza eGoli babuye nezingane zabangani babo zizofunda ezikoleni zaKwaZulu-Natal. Ngonyaka olandelayo, ngangifunda eShayina High School, eManguzi, KwaMhlabuyalingana eseyashintshwa yenziwa ikolishi. Abafundi abafikayo babesigovuza, befaka imfundiso ngepolitiki. Ngangingomunye owayeyisishabasheki esikhuluma izindaba maqondana namalu-ngelo abafundi. Ngaqala ukuba sezinhla-keni zeqembu ngifunda eMangwazana High School, oBonjeni, lapho ngaphothula khona umatikuletsheni. Ngaqala ukusebenzela iNkatha ngingaqondi kahle ukuthi iyini ngaphandle kokuthi sasitshelwa ukuthi sifundiswa Ubuntu Botho,” kuchaza yena.

  Kade waqala ukuhola ezinhlakeni zikahulumeni

  UNkk Mthethwa owayenguthisha ngoko-msebenzi, uthi waqala ukusebenzela umphakathi eyikhansela, ungakabikhona uMasipala wesiFunda uMkhanyakude. Uthi wayeyikhansela likaMasipala uThungulu (osubizwa ngeKing Cetshwayo). 

  Ubalula izishoshovu zentuthuko ayesebenza nazo, okukhona kuzona uMnu Lawrence Mthombeni owaba yimeya yokuqala yaseMkhanyakude. “Ngikhumbula nje nangesikhathi kuzoqa-njwa igama likaMasipala uMkhanyakude, sahlangana nabanye abaholi, kwavezwa amagama amaningi okungaqanjwa ngawo umasipala wesifunda. 

  “Ekugcineni kwaphasiswa iphuzu likaMnu Ngwegwe Mafuleka waseNgwavuma owaveza umbono wokuthi uqanjwe ngesihlahla umkhanyakude ngoba sitholakala kubona bonke omasipala abangaphansi kwawo. UMthombeni waqokwa waba yimeya yaseMkhanyakude, mina ngathunywa ukuba ngiyophatha uMasipala waseJozini. Kuningi engakwenza ngisebenzela umphakathi. Ziningi izakhiwo namaphrojekthi akhiwa ngaphansi kobuholi bami,” esho. 

  Uyaziqonda izinselelo azobhekana nazo emnyangweni omusha 

  Uthi ezinsukwini ezimbalwa engenile ehhovisi, kuningi asekuqaphelile. “Ngingenile nje ehhovisi, kunabantu abangitshela izindaba ngabathile okufanele ngibaqaphele. Abanye banginika imibiko ethile. Konke lokho ngiyakuthatha, kodwa kangikufaki ekhanda futhi angiku-sebenzisi ngoba mina nginenkolelo yokuthi kufanele ngihambele bonke abantu futhi kufanele ngisebenze nabo bonke abantu ngoba ngikholwa wukuthi ngaphambi kokuba umuntu ngibone ububi bakhe, kufanele ngimsize,” kusho yena. 

  Uhlela ukuyovula izingadi ezikoleni afunda kuzona 

  Uthi isifiso sakhe esikhulu ngesokuba ezolimo zibe sesitayeleni njengemfashini,  ikakhulukazi entsheni. Ufuna lokhu kugqugquzelwe ngokuthi kubuyiselwe uhlelo lwaphambilini lwezingadi ezikoleni. 

  “Eminyakeni yokukhula kwethu, sasifunda kubuye kube nezikhathi zokufundiswa ngezolimo. Sasitshala izingadi. Ngokuphela konyaka kwakuyaye kube mnandi ngisho nakubazali emakhaya sifika nezipinashi, amaklabishi nokunye. Lolu wuhlelo engizoluqala ezikoleni ezintathu engafunda kuzona,” kusho yena. 

  Uzongenelela ezinkingeni zabahlala emapulazini

  “Ngisezinhlelweni zokuvakashela bonke abalimi abazimele, ikakhulukazi labo abanezindawo ezihlala abantu. Okwenza ngihlele ukusondela kulezi zindawo, wukwanda kwezikhalo zabantu abahlala khona, abayaye bakhale ngokuvaleleka ngaphandle kwezinye izinhlelo zentuthuko okubalwa kuzona ugesi, amanzi nemigwaqo esesimweni esingagculisi. 

  “Nginenkolelo yokuthi isifiso sami sizophumelela ngoba ngizokwenza lokhu ngihambisana nongqongqoshe ababili abamhlophe esifakwe nabo kwiKhabhinethi yaKwaZulu-Natal. Angikungabazi ukuthi nabo bazobambisana nathi ukuze abantu abahlala emapulazini banakekeleke ngokubafanele,” esho. 

  Ufuna kuqedwe ubugebengu bemfuyo 

  Uthi kuyakhathaza ukwanda kwezigameko zokutholakala kwemfuyo ibulewe maqede kuthathwe inyama, okunezinsolo zokuthi ithengiswa ezindaweni ezithengisa inyama. Unxusa amaphoyisa nezinhlaka zezokuphepha ukuba baqinise isandla emiphakathini nasemigwaqweni yakuleli. Uthi kufanele bathathelwe izinyathelo zomthetho abantu abatholakala belayishe imfuyo ngaphandle kwezincwadi ezibagunyaza ukwenza lokho. Ukhuthaza nabafuyi ukuba baqinisekise ukuthi impahla yabo ivikelekile ngaso sonke isikhathi. 

  Lokhu uthi kufanele bakwenze ngokubambisana nabaphathi bamadiphu. Uqhuba uthi unezinhlelo ezinkulu ekuthuthukisweni kwabalimi bezitshalo. “Ngikhuliswe ngokulima nemfuyo ekhaya. Sengikhulile ngisondelane kakhulu neNkosi uMangosuthu Buthelezi engumsu-nguli we-IFP, ebihlala ngokusifundisa ngo-kubaluleka kokuzakha nokuzenzela,” kusho uNkk Mthe-thwa. 

  phumlani@ilanga-news.co.za

  Previous articleOchithwe yiDowns ufongqe isigqoko wacela umsebenzi kwiGallants
  Next articleSeliqokiwe elakuleli eliya kwi-Olympics