Ungqongqoshe uvinjwe yinkantolo kolwase-Unisa

255

MTHOBISI SITHOLE

UVINJWE ngamaphepha aseNkantolo eNkulu ePretoria uNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme, uDkt Blade Nzimande (osesithombeni) ukuba afake i-University of South Africa (Unisa) ngaphansi komlawuli. 

Kwenzeka lokhu nje, uDkt Nzimande ubhalele le nyuvesi incwadi ngoLwesine, eyazisa ukuthi ngoLwesihlanu uzomemezela isinqumo asithathile ngayo, sokuthi ayiphuce amandla ngokuhlakaza isigungu sabaphathi bayo, igadwe wumla-wuli ngenxa yezinkinga ebhekene nazo. 

Umkhandlu wase-Unisa ufake incwadi ephuthumayo yesivimbelo senkantolo ukuba kungenzeki lokho.

Ngaphambi kokuba ungqongqoshe afinyelele kulesi sinqumo, ezinyangeni ezintathu ezedlule unike lo mkhandlu ithuba lokubhala izincomo, ucacise 

ukuthi kungani kungafanele uhlakazwe, kufakwe umlawuli. 

Okhulumela uMnyango wezeMfundo ePhakeme, uMnu Ishmael Mnisi, uthe lo mkhandlu bewunikwe ithuba lokwenza izethulo, walulelwa kwaze kwaba umhla zizine kuMandulo (September).

“Ngaphambi kokuba kufikwe kulesi sinqumo, ungqongqoshe ulinde inyanga yonke engatholi lutho oluphathekayo ngalokhu abekucelile. 

“Ngakho-ke umkhandlu wenyuvesi bewumatasa nezindaba zawo,” kusho uMnu Mnisi. 

Uthe ungqongqoshe ubengeke alinde umnyama ongenafu.

Yilapho-ke ethe uthathe lesi sinqumo ngenxa yezinkinga ezikhungethe inyuvesi ezithinta ukuphathwa kwemali ngendlela engagculisi, yizinkinga ezithinta abafundi okubalwa kuzona amaphepha ezivivinyo anyamalalayo, wukungasingathwa ngendlela efanele ekubhalweni kwezivivi-nyo ukuqinisekisa ukugadwa kwazo nokunye.

 UDkt Nzimande ujube uSolwazi Themba Mosia ukuba aphenye ngalesi sikhungo ngokubambisana nethimba lakhe (ungqongqoshe), eliholwa nguVincent Maphai. 

Umphathi wenyuvesi uSolwazi Puleng Lenkabula, uvimbe ngokuthi kubuyekezwe umbiko owenziwe nguSolwazi Mosia. 

Previous articleKuxwayiswa umphakathi ngabathengisela izingane amakhekhe anensangu
Next articleUkuvuvukala kwe-prostate akuwona umdlavuza