Ungqongqoshe wezempilo wamukele izingane ezizalwe ngoKhisimusi

305

THANDI ZONDI

UNGQONGQOSHE woMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNksz Nomagugu Simelane wamukele abantwana abahlanu abazalwe namuhla kunguKhisimusi esibhedlela saseNewcastle. Kusukela ekuseni isibalo sabantwana abazelwe siyenyuka njengoba sesifinyelele ku-98 ezikhungweni zezempilo ezahlukene kulesi sifundazwe – abangu 48 ngabantwana babafana kanti abangu-50 ngamantombazane.

Ungqongqoshe uzwakalise ukukhathazeka ngokukhulelwa kwentsha njengoba umama omncane kunabo bonke eneminyaka engu- 16 obelethele esibhedlela iNiemer. Kanti abanye abaneminyaka engu 17, babelethele eGen Justice Gizenga Mpanza, eChurch of Scotland nasesibhedlela iMosvold. Kwabaneminyaka engu-18 kukhona obelethele ePrince Mshiyeni, esibhedlela iNgwelezane nasesibhedlela iNkonjeni eMahlabathini. Uthe lokhu kucacisa ngokusobala ukuthi amantombazane asemancane ayashesha ukuzibandakanya nocansi. Unxenxe abazali ukuba bazame ukushintsha indlela yokucabanga uma kuza ekuhlelweni komndeni. “Masikugqugquzele ukuzithiba kodwa futhi sikhumbule ukuthi kakusibo bonke abazokwazi ukwenza njalo. Masikhulume nabo ngamakhondomu nangokokuhlela umndeni,” esho

Uthe nezingane zabafana kakumele zishiywe ngaphandle kule ngxoxo. “Sihlaba ikhwelo kubazali ikakhulu emalokishini nasemakhaya ukuba bangayekeleli uma kuza ezinganeni zabafana. Esikhathini esiningi zinikwa inkululeko yokuziphatha noma yikanjani bese abantu bemangala uma sekuqhuma izithelo zalokhu. Akwenele ukwakhela umfana indlu ngaphandle (backroom) ube ungazange uxoxe naye ngendlela eyiyo yokuziphatha futhi ulandelele. Uma ungayigqugquzeli ingane yakho ukuba izithibe noma izivikele uzoba nomzukulu ngokushesha, ngaphezu kwalokho ingane yakho ingaba nebhadi lokutheleleka ngezifo zocansi okubalwa kuzo nengculaza.”

UNksz Nokwanda Dube amukela isipho kuNgqongqoshe wezeMpilo, uNksz Nomagugu Simelane.
Previous articleUkhonjwe indlela umqeqeshi we-Richards Bay
Next articleIyavuthwa eyomzila waseBotswana ozophazamisa iTransnet “ehlulwa” wumsebenzi