UnguButhelezi uComputer Lamola weChiefs

178

KUYINTO engajwayelekile ukuthi ingane ezalelwe emshadweni idume ngesibongo okungesona esakubo kayise. Nokho yilokhoke okwenzeke kwenye yezinkakha zeKaizer Chiefs ebilihlikihla eminyakeni edlule, kusanda kusungulwa iligi yebhola lezinyawo kuleli eyabe ixhaswe ngabaphisi bobhiya, iCastle Lager ngo-1971. 

   Lona esikhuluma ngaye nguVusi Zacharia “Computer” Lamola. 

Empeleni isibongo sikaVusi nguButhelezi. Iningi lethu ngokuvamile lazi lokhu kwenzeka nxa intombi itholele ingane ekhaya. 

Kakunjaloke ngoVusi ngoba yena uzalelwe emshadweni ngokuphelele.

UngowakwaButhelezi yize aduma ngesibongo sakwaLamola

UVusi Buthelezi wazalwa ngomhla ka-19 kuNdasa (March) 1950 eGeorge Goch, eGoli. Uyise nguZuluboy Buthelezi, kanti unina ngu-Mable Buthelezi, uKaMakhathini. 

Ungowesibili kubantwana abane kunina. Izibulo nguNonhlanhla, elanywe nguVusi. Yilaba bobabili uKaMakhathini abazala kulo mshado wakwaButhelezi, ngeshwa owabhidlika bona besebancane. 

UVUSI Lamola weKaizer Chiefs ebhekene noJomo Sono obedlalela i-Orlando Pirates. 

UMable wabuye washada okwe-sibili, eshadela kwaLamola e-Orlando East. Kulowo mshado unina wathola abanye abantwana ababili, uThabo Lamola nothunjana u-Anna Lamola. 

Ekuhlukaneni kukayise nonina, uVusi wasala eGeorge Goch, ehlala noninakhulu.

Ligqame esemncane ikhono elibabazekayo kunobhutshuzwayo

Uma ILANGA libuza ukuthi uzibone nini ukuthi unekhono elibabazekayo ebholeni lezinyawo, uthe ikhono livele khona esemncane uma kudlalwa nontanga emgwaqweni. 

Umalume wakhe uDonald “Cutter” Makhathini owayedlalela iGeorge Goch Spades, ubehlale emthatha uma eyozivivinya noma eyodlalela yona iSpades, enza imi-sebenzi enjengokuphatha izicathulo zokudlala nokuzilungisa.

Naye uVusi wagcina esedlala esigabeni esincane salelo qembu, ngaleyo minyaka okwakuthiwa wuDivision B ngolwasemzini. Nxa ebuzwa ukuthi ubedlala kuyiphi indawo ngaleso sikhathi, uthe wa-yedlala ophondweni lwesokudla (right winger) noma ophondweni lwesobunxele (left winger). 

Empeleni waqhuba kahle waze wasungula elakhe iqembu elabe libizwa ngeGeorge Goch Aces. 

Ugqozi lokuqamba iqembu lakhe nge-Aces lwalusukela ekuchazweni yindlela iWitbank Black Aces eyayidlala ngayo. 

Abadlali bayo ngaleyo minyaka kwabe kungo-Ace Mkhonza, uSlow Masuku, uDon “SA” Mashabela nabanye. Isikhulu sayo esasingunobhala kwabe kunguSy Mthi-mkhulu.

Wadudana nontanga bashiya phansi esikoleni

Imfundo yamabanga okuqala uyithole eMxolisi Primary kusuka kuSub-Standard A kuya kuStd 6 wabe esedlulela eDlambulo Secondary. 

Uthi wawungakacaci kuye umbono ngokubaluleka kwemfundo esakhula. Ngesikhathi eseyi-bhungu elineminyaka ephakathi kuka-15 no-16, isimo saba muncu phakathi kwakhe nabadala, ika-khulukazi umalume wakhe omncane uVelile Makhathini. 

Uzibona kunguye owaba yimba-ngela yalokho ngenxa yokuba wayeseqalile ukungaziphathi kahle edudene nontanga. Phela abangani bakhe base beqalile ukukhuluma izindaba zokuba nemali engeyabo, kwazise base bethwalela abadlali begalofu izikhwama bahole. 

UVUSI Lamola edlubhe ezeKaizer Chiefs. 

Wagcina naye esesiyekile isikole wahamba wayohlala nonina lapho wayesendele khona e-Orlando East kwaLamola. 

KwaLamola kwakusekhoneni lemigwaqo uHlatshwayo Street noBallandine Street, kudebuduze nakubo ka-Ephraim “Jomo” Sono. 

Ukukhulela kwaLamola kwenza abaningi bacabanga ukuthi ngowakwaLamola kanti qha. Isibongo sakwaButhelezi yisona ebesikumazisi wakhe ngokuqondile kwasekuqaleni, ngokuhlelelwa ngabazali bakhe.

Uhlangana noShakes Mashaba owayevutha engabaselwe

Lapha e-Orlando uthi washesha ukwazana noSteve Shongwe owayedlalela i-Orlando Preston Bro-thers. USteve lona washesha walibona ikhono kuVusi, wayesemethula eqenjini lakhe. 

Kulapho uVusi wahlangana na-badlali abanjengo-Ephraim “Sha-kes” Mashaba nabanye ababevutha bengabaselwe. Lapha wemu-kelwa ngezandla ezifudumele yizikhulu nabadlali ngokufanayo. 

Njengoba kuvamile ukuba um-dlali anikwe igama lokuteketisa, nakuyena kwaba yisona leso. 

Lapha wethiwa elithi nguMshana. Akugcinanga ngalelo gama lokumteketisa ngoba wabuye wathola amanye. Izibonelo: ubebuye abizwe ngoHurry hurry okwakususelwa esiteketisweni sika-Albert Johanson owayewumdlali weGermiston City. Uthi lo mdlali wayedlala ngendlela emchazayo kunombolo 10.

Bathenjiswa ukuyodlala e-Australia uma benqobile, okungenzekanga

Ngelinye ilanga ehambile neqembu lakhe iPreston Brothers be-yodlala eMafikeng, izihlwele eza-zingezwanga kahle nxa ebongelwa kusheshiswa ukuthi “Hurry Hurry” zacabanga ukuthi lo “hurry hurry” ngu “Maria Maria” kwase kuba ngesinye isiteketiso futhi. 

Bayinqoba yonke imidlalo kulo-wo mqhudelwano waseMafikeng ngoba umphathi weqembu uShe-mbe (aselilibele igama lakhe) wayebathembise ukuthi nxa benze njalo, uyobahlelela ukuyodlala kwelase-Australia. 

Uthi bhekake ngoba babezobe beqala ukuhamba ngendiza! Luthoke ukuhamba emuva kwa-lokho. 

Uthi uShembe lona wayengumnikazi webhizinisi lokukhanda izicathulo elibizwa ngokuthi iNkambabeyibuza Shoe Repair. 

Utusa uhlobo lwabadlali balelo qembu ababephiwe amakhono okudlala angefani kodwa lokho bekusebenzisela impumelelo yeqembu. Ubuciko nezitayela zabo zazenza kube nezibukeli ngisho beziqeqesha. 

Uthi kulelo qembu bekuye kuthi emizuzwini ewu-15 kuya kwewu-10 esisele ngaphambi kokuphela komdlalo, umphathi athi mabalihlikihle ngezitayela ibhola, bazithokozise ngendlela abathanda ngayo.

Ubekhululwa ukudlala izitayela ngendlela ayithandayo enkundleni

Kweminye imidlalo yena ubemkhulula ukuba aqale ukudlala izitayela noma yinini, angalindi ukuba kuze kube ngasekupheleni komdlalo. Esinye isiteketiso babethi ngu”Juggler” futhi beku-thokozela ukudlalela iPreston Brothers leyo ngoba bebenikwa ithuba lokuveza iziphiwo zabo kulo mdlalo, futhi kunomoya wokuzwana nobumbano, kanjalo nokuhlabelela okuyinto ayikhonze kakhulu.

Uthi cishe bekungunyaka ka-1975 ngesikhathi owayeqeqesha uPele eqenjini iCosmos yaseNew York, uProf Julio Mazzei, ehambele kuleli wabona uVusi edlala e-Orlando Stadium. Uthi wachazeka yindlela abona edlala ngayo wayesemetha elithi Computer. Umkakhe uMammy intokazi ya-kwaKhaile ashade nayo ngo-1977 yena uthanda elithi nguGeneral ngoba wayelawula ukuhamba komdlalo enkundleni, ngokusho kukaVusi. UMammy naye ungowa-seGeorge Goch ngokuzalwa kodwa owagcina esehlala eMolapo Exte-nsion, eSoweto – abayibiza ngoku-thi kuseMgababa. 

Iqembu i-Orlando Preston Bro-thers uthi udlale kulo kusukela ngo-1966 kwaze kwaba ngu-1971, wayishiya ngoba eseyojoyina iKaizer Chiefs. Isizini yakhe yokugcina neChiefs kwakungu-1979.

Wasungula iComputer Stars eyayivutha bhe eseshiye iChiefs

Ukusunguleka kwaleli qembu kwaba kanje: yena uzalelwe emndenini obukhonza eBantu Methodist Church eGeorge Goch. 

Nase-Orlando East ufike wakhonza kulona leli bandla. Kuthe ngo-1974 wamukela insindiso – okuyila-pho ethole khona umahluko phakathi kokusonta nensindiso, kanjalo naphakathi kobudlelwano noNkulunkulu nokuya esontweni. 

Uyathakasa impela nxa kuphathwa eyobuzalwane. Kuthe ngo-1980 wathola ithuba lokuba se-nhlanganweni iCampus Crusade For Christ International eyamqeqesha njengomvangeli. 

Kuleyo nhlangano yena wangena phansi kophiko lwayo olwalubizwa nge-Athletes In Action olwaluqhuba ivangeli ngezemidlalo ngenhloso yokuqoqa intsha ingabi wuvanzi. Lapho wazizwa esekhaya ngempela, waze wasungula iqembu likanobhutshuzwayo iComputer Stars agcine edlala kulona. 

Lapha ubeyibambe nosaziwayo ebholeni njengoGerald “Mgababa” Dlamini, uJabulani “Senzeni” Nsibande nabanye. 

Uthi amaqembu ayebhekene nabo abeze acele ukuba unompempe awumise umdlalo ukuze aphinde abale iStars ukuze kube nesiqiniseko sokuthi abadlali baso abasenkundleni abeqile yini esi-balweni esinqunyiwe. 

Yadlala impela kangangoba nga-ye u-1980 yaze yanqoba iligi kaSecond Division ngaleso sikhathi eyayibizwa ngeZambuk League. 

IStars lena yayiya ezinkonzweni iphelele njengeqembu. Lapha uthi bekunezifundo eBhayibhelini imiphumela yazo eyayimihle kakhulu entsheni. Ugcotshelwe ubufundisi ngonyaka ka-2019 kanti kumanje uhola ibandla i-By His Might Ministries.

* IZOPHETHWA NGOLWESINE NGAMAGALELO AKHE ENKUNDLENI