Unike umphakathi isipho somtholampilo

409

Usomabhizinisi uthi ibimkhathaza eyokubona abantu abagulayo beqhutshwa ngamabhala amabanga amade

UMNU Khosi Nzimande (ongakwesokunxele) ongumnikazi wenkampani iPoizin Construction, usezinikele ekutheni akhele umphakathi wangakubo isakhiwo esizokwenziwa umtholampilo nathi uvumelene noMnyango wezeMpilo esifundazweni ukuthi uma esesakhile uzobe esesinikelela ezandleni zabo, kube yibo abasengamelayo

NONHLAKANIPHO SHINGA
USIZI lokuhamba ibanga elide ukuyofuna usizo lwezempilo seluzoba wumlando emphakathini waKwa-Machi, eHarding, emuva kokuba usomabhizinisi wendawo ezidelile welula isandla ekwakheleni umphakathi wangakubo umtholampilo. Lo mtholampilo ozokwakhiwa kuthiwa uzosiza izigodi eziningi kule ndawo ebezihamba amakhilomitha angaphezulu kwayishumi ukuyofuna usizo lwezempilo. UMnu Khosi Nzimande, odume ngelikaPoizn ongumnikazi wePoizn Construction, elungisa ojantshi bezitimela uthi ukwakha lo mtholampilo yindlela azibongela ngayo emphakathini ngokumkhulisa nangokumeseka ezintweni eziningi abezenza.


“Ngizalelwe kule ndawo ngakhulela lapha yize isikole ngingasiqedanga ngagcina ebangeni lesibili kodwa lo mphakathi ubambe iqhaza elikhulu ekungikhuliseni ngoba ingane kayikhuliswa umndeni wodwa, ikhuliswa umphakathi. Ibingihlupha le nto yokuthi ngihlangane nabantu abagulayo beqhutshwa ngamabhala, izalukazi zihamba zihlala, ziphumula ngenxa yebanga elide elihanjwayo uma beyothola usizo lwezempilo. Ngase nginquma ukuthi kube khona engikwenzayo ngacela enkosini yendawo umhlaba wokuthi sakhe umtholampilo yavuma. UMnyango wezeMpilo ngawubhalela ngicela kuwona ukwakha umtholampilo ngabakhombisa nendlela ozokwakhiwa ngayo bayivuma,” kusho uMnu Nzimande.


Uthi umnyango wabuza ukuthi yini azoyidinga kuwona wathi akadingi lutho ngaphandle kokuthi ufake izinsiza kusebenza zawo, okubalwa imithi nezisebenzi. Uqhuba athi uzimisele ngokwenza konke okunye okudingekayo futhi uzoqinisekisa ukuthi isakhiwo sisezingeni eliphezulu, kakuzukubonakala ukuthi wumtholampilo owakhiwe yilungu lo mphakathi. “Ngizofaka iziphehlimoya (airconditioners) nefenisha bese ngilinikela kwabomnyango ukuba balengamele liqhubeke lisebenze ngokohlelo lwabo,” kusho uMnu Nzimande. ILANGA likhulume nelungu lomphakathi elithe kudala bacela ukwakhelwa umtholampilo ngoba okhona ukude kakhulu kodwa bekungakaze kulunge.
UNkz Banothile Gumede uthi baswele amazwi okubonga kuMnu Nzimande ngabenzele kona. “Le ngane yenze okwehlula uhulumeni osithembisa amathoyilethe nezindlu kodwa singakutholi. Bese sikhathele ukuhamba indlela engaka uma siya emtholampilo. Uma unge-nawo lo-R32,00 wetekisi kumele utete ingane uyothola usizo lwezempilo, ubuya kukhumuke iziphanga ukusindwa ingane emhlane. “Kangakanani laba abaqhuba abantu ngamabhala. Sibonga asiphezi siwumphakathi. Inkosi mayimbusise (uMnu Nzimande) ukhule umsebenzi wakhe uye phambili,” kusho uNkz Gumede. UMnu Nzimande uthi lo mtholampilo uzobe sewuphelile emuva kwezinyanga eziwu-10. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleKudalulwe okushaqisayo ngokaputeni weChiefs
Next articleITHUBA ELISHA KWABAZOSIZA OTHISHA EZIKOLENI