Uphithene amakhanda umndeni kuphambana izingane esibhedlela

979

Abahlengikazi bafike namaphoyisa belande enye yezingane

THANDEKA NGOBESE

INGANE ekhanyayo yiyo okuthiwa ibelethwe ngunina wengane kanti egcinwe wumndeni yile ethanda ukuthi zibaba ngebala.

UPHITHENE amakhanda umndeni wakwa-Mngadi eTshelimnyama, eMariannhill, olale izolo ngeSonto udliwa yingebhe emuva kokuba ngoMgqibelo ebusuku kugasele abantu abazibize ngabahlengikazi namaphoyisa behamba ngezimoto eziwu-6, bethi  bayolanda ingane kaMnu Sibusiso Mngadi (37) ebelethwe nguNkz Ncamisile Buthelezi (36) ngesonto eledlule.

Laba bantu bathi le ngane iphambane nenye esibhedlela eRK Khan kodwa kabafikanga nale abebethi iphambane nayo. 

UMnu Mngadi okhulume ne-LANGA ematasatasa emsebenzini uthi le ngane unina wayibeletha ngomthungo e-Inkosi Albert Luthuli Central Hospital, eThekwini mhla ka-11 kuMandulo (September). 

Emuva kwalokho, uNkz Buthelezi wahlukaniswa nengane yakhe, wasala kulesi sibhedlela yona yayiswa eRK Khan, okuyisibhedlela esamdlulisela e-Inkosi Albert Luthuli Central. 

“Ngifonelwe ngunina wengane esengitshela ukuthi usehlukene nengane, bathe bayiphindisela eRK Khan ngoba izomthunuka umthungo kwazise ubengakalulami kahle, kuzothi uma esephuma, adlule ayithathe khona. 

“Kungixakile ukuthi ingane enezinsuku ihlukaniswa kanjani nonina noma ngabe uyagula, ngoba kudingeka abe seduze kwayo ukuze ayincelise, kodwa ngangafuna ukwanda kakhulu,” kusho uMnu Mngadi.

Uthi ngoLwesine olwedlule wathintwa ngabaseRK Khan, bethi makayolanda ingane yakhe ngoba kayiguli bona bayayikhipha esibhedlela ngokusemthethweni, kwazise ihleli kubona nje, iyakhala futhi ilambile njengoba unina engekho eduze kwayo. 

“Ngacela ukuba mabangilinde ngizoyithatha ngakusasa ngoba ngikude ngokomsebenzi, ngishayela amaloli. Ngakusasa, ngacela umngani wami angiphelezele ngiye khona. 

“Ngafike basisayinisa wonke amaphepha, basinika nekhadi lomgomo, ingane saphuma nayo. Ngakusasa emini sebeyangithinta ngocingo, bathi sihambe nengane okungeyona, masiyibuyise,” kusho uMnu Mngadi. 

Uthi kuthe ebusuku bangoMgqibelo watshelwa wumndeni wakhe ukuthi sekukhona abahlengikazi nezimoto zamaphoyisa eziwu-6, bathi bazolanda ingane, ngihambe nengane okungeyona eyami, ziphambanile. 

“Ekhaya kabazange babanike ingane. Njengabantu abangamaZulu, besesiyibikile ingane ekhaya ngesikhathi ifika, bona sebefika sebezoyilanda ebusuku futhi kabayiphethe le abathi ishintshane nayo. 

“Le nto thina sesifuna yenzeke ngomthetho, hhayi ngale ndlela abenze ngayo, sebesisabisa ngamaphoyisa. Nanamhlanje bangifonelile bathi uma kushaya ikusasa le ngane ngingayihambisile, ngizoboshwa. 

“Sizoyihambisa kanjani ingane singazi noma le abathi ngeyethu, yiyona ngempela yini? Le nto isidinga ukuthi kuhlolwe igazi, nonina wengane akahleli kahle esibhedlela emuva kokuba ngimtshele ukuthi  kuthiwa ingane yethu iphambane nenye. 

“Uma sengibuka ezithombeni, le engashuthelwa yona eqeda kuteta, iyakhanya kanti le engibuye nayo insundu yize kungamantombazane womabili,” kusho uMnu Mngadi. 

UMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal ucele ukuthunyelelwe imibuzo ngobhalonyazi (e-mail) mayelana nalolu daba, okuze kwashaya isikhathi sokuloba impendulo ingakabuyi. 

Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uMnu Ntokozo Maphisa uthe: “Umnyango ubikelwe ngalolu daba futhi ukhathazekile ngalo. Siwumnyango siyalusebenza ngokubambisana nabomthetho. 

“Sesithumele ithimba elisuka esifundeni esiphethe isibhedlela esithintekayo ukuba liyophenya  ukuthi kwenzekeni. Sifisa ukukucacisa ukuthi umnyango yiwo ozibonele ukuthi sengathi kukhona okungahambanga kahle ekunikezeleni laba bantwana kubazali babo.  

“Umnyango ube usuqala uhlelo lokubikela amaphoyisa nokulandwa kwalaba bantwana ukuze babuyiselwe kubazali babo. Nempela omunye wabantwana ulandiwe ngamaphoyisa nabezempilo izolo ebusuku, futhi ugcinwe endaweni ephephile; kanti lona omunye kulindeleke ukuba abuyiswe kusasa. Kuzokwenziwa ulibofuzo, bese abantwana bebuyiselwa kubazali.”

Okhulumela amaphoyisa 

KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe lolu daba kufanele lulungiswe yiziphathimandla zomnyango wezempilo.

Previous articleBanetwetwe ngezidumbu ezilahlwa emfuleni
Next articleZiphilela ukuhlenga izinyoka izelamani