Uphokophele kude umdweni wezithombe

950

Uyakhula ekuzakheleni igama kwezobuciko umdwebi. Nokho ufisa abantu abamnyama baqonde le mboni. Uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

UTHANDO lokudweba luqale ngenkathi esafunda isikole, edweba ayefunda nabo abakhiphe njengoba benjalo. Nokho uthe eseqede isikole akangafundela izifundo zokucija lesi siphiwo njengoba abhalisela izifundo zokukhangisa, i-marketing.

UMnu uZamani Hadebe, oneminyaka ewu-24, ufunde eMangosuthu University of Technology eMlazi, eThekwini. Nakuba aziphothula lezi zifundo kodwa uthi wayazi kahle ukuthi uthando lwakhe alukho nhlobo kuzona kepha lisekudwebeni.
UHadebe, odabuka KwaNdengezi, eThekwini, uthi uqale ukugxila nokuzimisela kulo msebenzi wokudweba ngo-2018, ekhuthazwa wukubona abadwebi abathandayo nabadumile. Yize ukudweba kuyena kuqale njengomdlalo kodwa namhlanje usezakhele igama ngemidwebo yakhe emihle ngaphansi kweZamani The Artist. Umsebenzi wakhe usuke wadayiswa nakwi-Africa Arise Online eseGoli.

Uthi abantu abaningi abawuqondi umkhakha akuwona.
“Thina bantu esithanda ukudweba, kuba nzima kwabanye abantu ukuba basiqonde, nento esiyithandayo ngomsebenzi wethu. Kuyinto abantu abangayinaki nje kakhulu ukuthi yini le oyenzayo,” kuchaza uHadebe, ongumuntu onamahloni.

Imidwebo kaHadebe yizithombe ezidle ngemibala egqamile. Amanani omsebenzi wakhe aqala kuR1 000 kuye kuR1 5000 umdwebo ngamunye. Le midwebo abanye bahlobisa ngayo emakhaya kuthi abanye bahlobise ngayo amahhovisi ngayo.

Uthi esakhula abazali bakhe babazi ukuthi yena uthanda ukudweba, nokwenza kwaba lula ngenkathi esebazisa ukuthi usehlela ukuqinisa emkhakheni wokudweba.
Uthi ukungaqondwa komsebenzi wabo emphakathini wabantu abamnyama kuyinselelo ngoba kwenza kube lukhuni ukuthi umuntu axhaswe ngabantu balapho eqhamuka khona.

“Endaweni yangakithi ukudweba akuyona into abayinakile. Loko kukodwa kwenza ngihlehlele emuva ngoba la engikhona anginakiwe, kumele ngize ngisabalalele kwezinye izindawo ukuze igama lami liqale ligqame.
“Amakhasimende ami amaningi akuwona awaseThekwini kodwa (aqhamuka) ezindaweni ezifana naseGauteng, eLimpopo naseMpumalanga Kapa. Kwesinye isikhathi kuye kuphoqe ukuba ngiye eGoli ukuze umsebenzi wami uthengwe,” kusho uHadebe.

Njengamanje uHadebe usezinhlelweni zokusabalalisa umsebenzi wakhe ukuze ube yingxenye yemibukiso emikhulu yemidwebo eNingizimu Afrika.

Kwabafisa ukuxhumana naye, uyatholakala kulezi zinkundla zokuxhumana:
Twitter: @ZamanyGrootboom
Instagram: @zamany_grootboom

*Lolu daba luqale lwashicilelwa
ku: www.umbele.likhanyiletm.co.za

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngabo kulolu hlelo.
Previous articleLuyancomeka usizo oluze noMboweni nethimba lakhe
Next articleUzibangele isigcwagcwa umqeqeshi we-Pirates