Uqhekeko ezinduneni ‘seluzale inhlangano’

605

TSEPO MOLEFE

IYAVUTHWA indlela ebheke ekwethulweni kwenhlangano entsha yezinduna KwaZulu-Natal, emuva kokushiya isigubhukane kwezinduna zamakhosi aseZululand, eMkhanyakude naseKing Cetshwayo ebezingamalungu oBumbano Lwezinduna, zikhala ngokungahlonishwa kwemibono yazo wubuholi.

ILANGA lithole ngemithombo yalo esobuholini bomdabu ukuthi kuyimanje, isigungu soBumbano Lwezinduna, sibamba siyayeka ngenxa yesasasa lenhlangano entsha okulindeleke ukuba yethulwe emphakathini ngokusemthethweni ngoMandulo (September).
Kuthiwa lezi zinduna ezisungule inhlangano entsha, zidale ingcindezi esigungwini soBumbano, kwazise lezi zifunda ezisenhla yeKwaZulu-Natal zinezinduna eziningi.

Ekhuluma neLANGA uMnu Yekayena Mhlongo, ongusihlalo wezinduna zasoSuthu futhi obengusihlalo woBumbano Lwezinduna eZululand, uvumile ukuthi ikhona inhlangano entsha abayisungulile ngemuva kokushaywa indiva kwemibono yabo wubuholi boBumbano.
Uthe ngenxa yokuthanda ubuholi bomdabu, babone kukuhle ukuba basungule inhlangano ezovuleleka kubona bonke abantu ukubeka lokho okuhle abakubona kuzothuthukisa izindawo zamakhosi.

“Ukushiya kwethu inhlangano ebesingamalungu ayo, kakungoba kukhona abantu esizolwa nabo, kodwa sizonika ithemba abantu esibabhekile ezizweni zamakhosi. Le nhlangano yethu yehlukile ngoba kayigxilile ezinduneni kuphela, kodwa namakhosi sizowafaka ngoba siyasebenzisana.
“Kuningi ebesingagculisekile ngakho sisekuBumbano, esithe uma sikuveza, ubuholi bagcina busivalela ngaphandle, sabizwa ngamazambane abolile. Sigcine sesikhishwa nakwiWhatsApp Group yenhlangano, ngoba konke ebesingeneme ngakho besikukhuluma khona futhi nezinye izinduna zihambisana nebesikuveza.

“Kufike isikhathi sokulaxaza uBumbano ngenxa yokucelwa ngezinye izinduna ukuba siqale inhlangano entsha lapho bonke abantu bezokwamukelwa ngemibono yabo, hhayi ngobukhona bomzimba emhlanganweni. Sesikhulumile nezinduna eziningi zahlabeka umxhwele, kuyimanje sizoqala uhlelo lokuzibhalisa ngaphansi kwenhlangano entsha,” kusho uMhlongo.

UNobhala woBumbano Lwezinduna KwaZulu-Natal, uMnu Falendoda Malinga, uthe kakubaqwashisi ukusungulwa kwenhlangano entsha. Uthe abasunguli bayo ngabantu abazifunela ukunakwa emphakathini.

“Kakusiyona nento esingakhuluma ngayo leyo, ngoba izisungulelwe ngabantu abanezinhloso ezithile. Kawekho amalungu oBumbano asesulile emabhukwini ethu, ngakho leyo nhlangano okuthiwa yintsha, ngeyeqeqebana nje elithile. Thina siwuBumbano sikwenzile okwethu, sazilwela izinduna kuhulumeni, yabuya imali ebezibanjelwe yona kusukela ngo-2011 kuya ku-2019,” kusho uMalinga.

INkosi Thulasizwe Ngcobo (esesithombeni) yesiZwe saseMalangeni, eNdwedwe – engusihlalo weCongress of Traditional Leaders of South Africa (Contralelsa) KwaZulu-Natal – ithe bezwile ukuthi kunenhlangano yezinduna ezokwethulwa emphakathini. Ithe beyiContralesa bayakwamukela lokho, yinqobo nje uma ingezile ukuzomelana nobuholi bendlu yomdabu, ngoba bafisa ukubona ezomdabu zithuthukiswa kulesi sifundazwe.

Previous articleUCele “uzogeza” ngo-R3.3 million owaboshwa ngephutha
Next articleIhlose ukuzakhela elayo igama indodakazi kasaziwayo