Uquleke enkantolo obecelela umfowabo uswazi oluncane kwelokubulala inkosikazi

316

JOHN HLONGWA

UKHIHLIZE amagwebu, washayeka phansi, waquleka obencengela umfowabo ukuba iNkantolo eNkulu yaseThekwini imshaye ngoswazi oluncane ngokusoconga umkakhe. UNkz Bikaphi Ndlovu, ubenza izethulo kule nkantolo ngoLwesihlanu, encengela umfowa, uSifiso Ndlovu (osesithombeni nomufi) ukuba anikwe isigwebo esixegisiwe ngokubulala uNkk Khulukazi Ndlovu ngo-2020, wamshisa nemoto. USifiso ugcine egwetshwe udilikajele.

UBikaphi utshele inkantolo ukuthi uqokwe wumndeni ukwenza izethulo. Uchaze umfowabo njengomuntu olunge ngokwedlulele, futhi wathi ubengakaze ezwe lutho olubi ngaye.

“ Ngokwazi kwethu, bebethandana kakhulu nomakoti, behlale beteketisana ngamagama amnandi, ngokuthi ‘baby’. Konke lokhu esengikuzwa lapha ngiyakuqala. Uma kunemicimbi yesintu emndenini, nguyena obebamba iqhaza elikhulu. Njengoba singasebenzi, nguyena osondlayo, afundise izingane zethu,” kusho uBikaphi.

Ubebonakala ukuthi unomfutho futhi uyazethemba ngakushoyo. Ijaji uMoodley (elingatholakalanga igama), lize lamkhuza lathi licela ehlise kancane ukuveza imizwa yakhe, kodwa lifuna amaphuzu elizowasebenzisa uma selithatha isinqumo. Kudlule lapho kwasukuma omele umbuso, uMnu Thabani Buthelezi, otshele uBikaphi ukuthi izethulo zakhe kazilona iqiniso. Umphonse umbuzo owodwa maqede washayeka phansi, waquleka.

UButhelezi uthe: “Kawukaze uzwe kuthiwa umfowenu uhamba icala lokubulala inkosikazi yakhe, wayishisa?”

UBikaphi uthe: “Cha, bengiyaye ngifike nje enkantolo kodwa ngihlale emnyango ngoba ngiyesaba.”

Uqhubekile uButhelezi wathi: “Sengiyakutshela-ke manje, umfowenu wabulala uKhulukazi, isidumbu sakhe wasifaka emotweni, wasishisa saba wumlotha.”

UBikaphi uvele wama, wagqolozela phambili unomphela, maqede wakhihliza amagwebu, wadliklizeka phansi. Kusukume bonke abantu enkantolo esezanyelwa usizo lwezempilo. Kuze kwaphoqeleka ukuba inkantolo iguqe okwesikhashana ngesikhathi eseqiqingwa, kucelwa nomthandazo ngaphakathi enkantolo. 

Ngalesi sikhathi kwenzeka konke lokhu, kubonakale amalungu omndeni kaSifiso ephakanyelwa wumoya, ephuthuma kuyena.

USifiso – obesebhokisini labamangalelwa – uzwakale esethi: “Hlalani phansi nehlise umoya, lokhu esibhekene nakho kuzodlula. Ngicela uze baba (ebiza umfundisi obezothamela icala) umbeke izandla.” 

Ngaleso sikhathi uBikaphi ubesezibhonqa phansi. Ngemuva kwalesi sigaba, umbuso ubize uyise kaKhulukazi, uMnu Thanduxolo Pata, oshayelele isipikili sokugcina ngokugwetshwa kukaSifiso.

“USifiso usephuce igugu lethu. Noma ibisishadile indodakazi. kodwa beyisina-kekela, ifundisa nezingane zakwabo. Into engayibona, indodakazi yami ishe yaba wumlotha, kayikadluli emqondweni wami. Ngiyazibuza ukuthi ngabe yini eyenzeka kuyona ngaphambi kokuba ibulawe nokuthi ungakanani u-petrol owasetshenziswa ukushisa isidumbu sayo,” esho.

Ummeli kaSifiso, uMnu Krish Jairam – wenkampani iJairam Attorneys – ubeke amaphuzu amathathu abefisa iklayenti lakhe lizwelwe ngawo.

“Uyagula, unezingane eziyisihlanu, eyo-dwa kuzona isencane nezinye ezimbili azisizayo, akakaze aboshwe phambilini nokuthi uhola u-R39 000,” esho. Ijaji selikuzwe konke, lithe lolu hlobo lwamacala seluyi-nsakavukela umchilo wesidwaba.

“Kuzomele sicabangele umphakathi uma sithatha isinqumo. Kawukhombisanga ukuzisola ngokwenza kwakho leli cala. Kunalokho wabiza ufakazi ongathembekile. Ngemuva kwalesi sehlakalo uziqhubekele nempilo yakho, wathatha ingoduso entsha. Zonke izethulo ozethulile zizwakele, kodwa kasikho esingenza uxegiselwe isigwebo. Ulahlwe ngamacala amathathu. Kwelokuthumba yiminyaka eyishumi, elokubulala wudilikajele, kwelokucekela impahla yiminyaka ewu-7. Wonke uzowadonsa ngokuhlanganyela nelikadilikajele,” kusho ijaji.

hlongwaj@ilanganews.co.za

Previous articleUkukhathazeka ngokudlwengulwa kwabantu ematekisini
Next articleUsengalujabulela ucansi yize unoshukela