URamaphosa usesungule ithimba eliyisipesheli “elizokhuculula” iTheku

314
NGUMNU Cyril Ramaphosa ongumongameli waseNingizimu Afrka. ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

BHEKI NDLOVANA

SEKUSUNGULWE ithimba likamengameli wezwe eliyisipesheli, elizogxila ekubhekaneni nezinkinga ezikhungethe iTheku, okukhalwa ngokuthi seliphenduke umphuphe wedolobha, alisafani nelaliyikho eminyakeni edlule.

Ukusungulwa kwaleli thimba kumenyezelwe nguMengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa ngoLwesine eThekwini.

Kuleli thimba uRamaphosa uqoke uNkk Phindile Baleni onguMqondisi-Jikelele eHhovisi likaMengameli, nguMnu Michael Mabuyakhulu oke waba nguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho nezokuVakasha KwaZulu-Natal, nguNdunankulu waKwaZulu-Natal uNkk Nomusa Dube-Ncube, kanye neMeya yethu uMnu Mxolisi Kaunda.

UMnu Ramaphosa uthi uthathe isinqumo sokuqoka leli thimba “elizogxila kakhulu ekubhekaneni nezinselelo esibhekene nazo lapha eThekwini”.

Uthi inhloso wukuba kuguqulwe isimo seTheku esingesihle, likwazi ukuphinde ligqame, libuyelwe wudumo lwakuqala.

Uthi kuzosetshenziswana ngokubambisana phakathi kukahulumeni kazwelonke, owesifundazwe kanye nowasekhaya ukubhekana nezinselelo ezibhekene neTheku.

Ezinye zezinkinga eziseqhulwini elibhekene nazo iTheku wukungahambi kahle kohlelo lokuphakwa kwamanzi, wukuwohloka kwengqalasizinda, kanye nendlela nje umasipala osebenza ngayo.

ITheku liphinde lashayeka kakhulu ngokuwohloka kwengqalasizinda yechweba elithathwa njengelibaluleke kakhulu emnothweni wezwe, futhi elithathwa njengelikhulukazi e-Afrika.

“Ngifuna leli thimba lingibikele njalo ngemva kwamasonto amathathu, lingitshele ukuthi silimisa kanjani iTheku, nokuthi sibhekana kanjani nezinselelo zaseThekwini. Leli yithimba elizovuselela kabusha iTheku, liphucule isimo sechweba laseThekwini, futhi liqinisekise ukuthi le ngxenye yezwe lethu ihlelwa kabusha ukuze ibe yimpumelelo,” kusho uMnu Ramaphosa.

Previous articleUkhonjwa nakubathengi umunwe ngokunyuka kwentengo kagesi
Next article‘Izigebengu zadlwengula ingane yami ngisendlini’