URev Mkhekhelezi uyazazi izinsizwa akadinge kutshelwa

  1521

  NGOSIBA LUKA-REV MKHEKHELEZI

  NGIYACELA ukuthi uNgqongqoshe wezeMpilo, uJoe Phaahla, asisize aqeqeshe ngokukhethekile odokotela abazobhekana ngqo nenkinga yabantu abathatha ngenhliziyo zonke izinto ezikhulunywayo. Phela bakwethu inhliziyo isebenza i-overtime iphampa igazi, manje uma sesiphinda siyithwesa obunye ubunzima ngokuthatha ngayo wonke amavununu akhulunywayo, kuzovaleka o-aorta artery, kuphazamiseke o-medulla oblongata, sibone ngomuntu esethi qim’ phansi. 

  Izolo ngikhulume ngendaba yeLembe emuva kokuba uMthandeni “iNgcokama Elisha” Manqele, uSK wabantwana, esikhombise ubhazabhaza wemoto ayithengile. Hhawu, ngithe ngizwa, abantu sebebhula amahawu besho ukungihlafuna bangifele njengesikhafulo, besho nokuthi nginomona ngeNgcokama futhi uJaiva Zimnike ngimjwayela amakhekhe omngwabo ehlangene nawe-memorial service. Phela ngone ngokuthi ngithi isigcino noJaiva uzozibiza ngeLembe. 

  Abanye bebengichapha ngezinhlamba obonayo nje ukube zazikalwa ngama-kilowatts, ngabe i-load shedding siyizwa ngendaba. Hhayi bakwethu, phansi amaphaphu, phela mina bengingeke ngime phezu kweMount Everest ngincome – ngomqondo ovulekile – uSK eyaziwayo imisebenzi yakhe noma ngilibeke ngembaba elokuthi uJaiva ufanelwe yigama elikhulu njengeLembe ngoba insizwa kamaskandi uma uyihlonipha, kawuyiqondi ngqo, izosuke ibhale ingoma ngawe. Kanti aniyihluzanga yini nina inkondlo?

  FUNDA LAPHA: ilanganews.co.za/isigcino-nojaiva-zimnike-uzozibiza-ngelembe-uma-kunje/

  Uyacabanga nje uSK esebhale ingoma ngami ethi: “Ngawashaya amakhanda emadodeni ngeFortuner bavuma oMkhekhelezi kwaze kwavevezela intshebe yembuzi nobubi sengathi yimfene yomthakathi iseliwe!” URev Mkhekhelezi, iSilo sasemaChunwini, uyazazi izinsizwa. Insizwa enconywa iqondwe ngqo, yingoba isuke ifosa, kusuke kwenzelwa ukuthi izibone sengathi inamandla kanti wufukwe nje. Ngiyazi nje ukuthi uSK njengensizwa ekelemile lapha ekhanda, ubonile ukuthi uRev Mkhekhelezi ubembongela ngomqondo ocashile, kanti noJaiva njengensizwa esixoxisa indaba isingci, uyibonile inkulumo kamfundisi ukuthi ibibhekephi. Manje nina besenifuna ngilibeke ngembaba elokuthi iGcokama yiLembe eleqa amanye amaLembe ngezimoto? Noma ngithi uJaiva ngungqongqoshe wesigingci sikamaskandi? Ubani ongakwazi lokho?

  Phela uJaiva ngungqongqoshe wesigingci sikamaskandi, uSK uyayishaya ingoma, uma wena ungiphikisa kulokho hamba uyophikisana nalo mkhufefe wekati lakini elisaba amagundane. Niyeke futhi le nto yokuthi mina ngichemile ngoba angazi ukuthi ngicheme nobani. Mina umaskandi ngiwudlala kusuka kuThwalofu ngigijime nawo njalo ngize ngiyobhajwa koMshini Magudu, umzukulu kaMolo, anginaqhawe. SK nawe Jaiva, uMkhekhelezi ubengeke akhulume ngani uma niyimifece, mina phela kangikhulumi ngabantu abafosayo, ngikhuluma ngezinsizwa. Awuthi ngizishayele ingoma ngikhohlwe wukuhlupheka. “Zikhon’ izint’ esingakhuluma ngazo – kodwa hhayi leyo ndaba. Zikhon’ izint’ esingakhuluma ngazo – kodwa hhayi leyo ndaba – ngoba zikhon’ izint’ esingaxoxa ngazo – kodwa hhayi leyo ndaba – kule ndawo ngafik’ abanye beyizeka – yabaxaka le ndaba – kule ndawo abany’ beyikhuma – yabaqhatha le ndaba…” Hikhensile ngopfu ma-Afrika!

  Previous articleIsigcino noJaiva Zimnike uzozibiza ngeLembe uma kunje
  Next articleKulimale abathathu kuqhunyiswa imoto yemali