Usaziwayo ufanisaudumo nombulalazwe

323

UWright Ngubeni uzokwethula uhlelo olubizwa nge-KuRuff

LUCKY CAIN
UTHI kwakumele akhethe esemncane ukuthi uzimisele ngodumo noma ngokushiya ifa lesizukulwane esizayo umlingisi nomethuli wezinhlelo zikamabonakude uWright Ngubeni. UWright uzakhele udumo esemncane (5) emkhakheni wezikamabonakude njengoba aduma ngokudlala indawo kaJonathan kwiGenerations. Kusukela lapho akakaze abheke emuva njengoba eseke wabonakala nakweminye, okubalwa nakumafilimu. UWright ube nengxoxo neLANGA LangeSonto ngohambo lwakhe kulo mkhakha. Uzokwethula uhlelo olusha kumabonakude olubizwa ngokuthi KuRuff, oluzokhonjiswa eziteshini zikamabonakude iMoja Love neShowmax.


UWright uthi lolu hlelo lumayelana nabantu okubhekwe bona emakubo kodwa osekubame emphinjeni ngendlela imindeni yabo ebaphilisa ngayo. Lolu hlelo lungena shi empilweni yabantu lapho sekumele baphumele khona obala ngobunzima ababhekene nabo. Uthe kuyamjabulisa ukuthi ngemuva kweminyaka ecela emashumini amathathu ekulo mkhakha, usaqhubeka nokuqashwa, enze umsebenzi okuyiwona awaziyo kusukela ebuncaneni bakhe. “Uma ubheka, kawukho omunye umsebenzi engiwaziyo ngaphandle kokamabonakude, ngakho ukuqhubeka nokusebenza kusho lukhulu kimina,” esho. Uthi kakubanga lula ukungena kulo mkhakha.

“Ngingene kulo mkhakha ngiyingane ngakho kuningi engiphoqeleke ukuba kwenzeke empilweni yami ngisemncane, njengoba ngisheshe ngaba semehlweni abantu,” esho. Uthe nakuba usekhona namanje kulo mkhakha kungenxa yomndeni wakhe okwazile ukumgcina eyingane, wamenza wakwazi ukubona ukubaluleka kokwehlulakanisa phakathi kodumo nokwakha into azokhunjulwa ngayo, idlulele nakwizizukulwane ezizayo. Uthi yilokho okumenze wakhetha ukuzikhulisa kulo mkhakha njengoba efunde okuningi okuphathelene nokuqondisa imidlalo nokunye okuzomenza aphile noma engasekho ngaphambi kwekhamera. “Ngiyazi abantu abaningi bacabanga ukuthi uma
bengangiboni bekusho ukuthi kakukho okunye ebengikwenza kanti kakunjalo.


“Ngiyabhala ngiqondise nemidlalo kamabonakude njengoba nginenkampani yami engayiqala ngemuva kokubona ukubaluleka phakathi kodumo nokwakha into engizoyishiyela isizukulwane.” Uchaze udumo njengesifo esibi esibulala ikusasa lamaciko amaningi kuleli. “Okubuhlungu ngodumo wukuthi lungena ekhanda, umuntu angabe esalawuleka ngoba kusuke sekubusa lona, kwazise usuke ubona uthando abantu abakukhombisa lona. “Okubuhlungu wukuthi udumo lulodwa ngeke lukwazi ukukulethela umnotho ozokuphilisa wena nesizukulwane sakho,” esho. Uthi kwamsiza ukushesha adume, okwenza isasasa lakho lasheshe ledlula, wakwazi ukubona okumqoka.


“Yingakho manje ungeke ungibone kunoma yiziphi izindawo ngoba ngifunde kanzima. “Kakusiwo wonke umuntu ozothakasela udumo lwakho, kunabantu abazozisondeza ngenhloso yokukudicilela phansi kanti abanye basuke bezozuza ngawe ngoba nakhu waziwa.” Uthi usekhetha ukuzihlalela endlini uma engasebenzi, noma aziphumulele endaweni engenabo abantu abaningi. Wexwayise ngezinkundla zokuxhumana azichaze njengesifo esibulala ikusasa losaziwayo abaningi njengoba iningi labo seliphilela zona. “Abanye baze bangene kwingcindezi ngenxa yazo.” Unxuse abantu ukuba balubuke uhlelo azolwethula kwazise uthi kuningi abazokufunda kulona nangokubhekana nezinye izinkinga ezithinta ingcindezi yomndeni. UWright useke wabonakala emidlalweni okubalwa kuyo iStreet Life, iRhythm City, iThuli noThulani Heist neminye.

Previous articleBafuna kuphenywengethenda yokudlaezikoleni zaseKZN
Next articleUsethole ezobuthishela owahlekwaebuyela esikoleni eno-31 ubudala