Usehlekwa ngobulopholoowaphunyelwa yizigidi

613

Uxwayisa abantu ukuqaphela umndeni nabangani abakuthanda ngoba unemali

USEPHENDUKE uphuya
waseMshwathi owayeyimpunyela ephunyelwe yizigidi zemali yokulimala njengoba esephila ngemali kahulumeni eyisibonelelo sezinganem zakhe, uNkz Zanele Dlamini (35) waseNhlawukeni, eJolivet, eMzinto. UNkz Dlamini onezingane ezine, ubaziwa njengenkinsela yaseMgungundlovu ngakubo ngemuva kokuphunyelwa yisamba semali ewu-2,9 million, yakwaRoad Accident Fund (RAF) yokulimala engozini yemoto. Uthi wayibhubhudla yonke ngonyaka owodwa. Engxogxweni yakhe neLANGA, ulitshele ukuthi usephenduke ihlaya endaweni yangakubo njengoba esebizwa ngoma-million ekubeni engasenalo ngisho isenti. Kumanje ufuna bonke ayebasize ngesihle ngesikhathi esenemali bambuyisele okungokwakhe.


ILANGA lifike kubo engekho, limthungathe zonke izindawo zokucima ukoma okuthiwa uhlala kuzona, wangatholakala, uze waqhamuka ntambama. Ubuze leli phephandaba ukuthi lifunani kuyena. “Nani nize la ukuzongiphula umoya? Uyabona lolu daba enizokhuluma ngalo, angikwazi ukulukhuluma ngingaphuzile ngoba ngivele ngikhale,” esho ehlala phansi. Uqede lapho walilandisa ukusuka nokuhlala ngempilo abeyiphila esenemali. Udaba lokubhubhudla imali yakhe lusakazwe esiteshini sikamabonakude uMzansi Magic kuChannel 161, ohlelweni “I Blew It” ngeledlule. “Ngalimala engozini yemoto ngo-2001, ngisesibhedlela kwafika ummeli owayezongisiza ngenkokhelo yakwa-RAF,” esho eveza inkebenkebe yomthungo.


Uthi imali ize yaphuma ngo-Mandulo (September) ngo-2016. Uyavuma ukuthi imali uyisebenzise budlabha futhi uyazisola ngalokho. Uthi abangani nomndeni wakhe yibona abebemhlohla ngokumthengisa izimoto, abangani bemthengisa utshwala. Uthi ingaphezulu kuka R300 000 imali ayibhubhudla ngotshwala ejabulisa abangani. Into ayenza ebalulekile ngale mali, walobola unina, wazishaya zonke izinkomo. “Ngaqala ngokwenza isiko lokushadisa abazali bami njengoba ubaba washona engakwenzanga konke lokhu. Lo mcimbi usuhlangene namalobolo wangidla imali engango-R400 000,” echaza. Uthe uyazisola ngento ayenza yokuzilobola yena waze wazishadisa. “Impilo yami yayingasaphephile ngifunwa yizinkabi ngoba sezizwile ukuthi nginemali.

Ngibe sengizilobola ngazishadisa ngenhloso yokuthi ngibe nomuntuwesilisa ozongigada. Umcimbi wokuzishadisa wangidla isamba esibalelwa ku-R500 000. “Ngiyazisola ngoba ngigcine sengihlukumezeka kulobo budlelwano,” esho zehla mi izinyembezi. “Kunabantu engabanika imali izinto zisahamba kahle, ngiyayifuna manje. Abantu sebeyangibhuqa, bangibiza ngoma-million ngibe ngingasenamali. Ngiyazisola nangendlela ebese ngiphuza ngayo utshwala. Bengingasakwazi ukulala ngingabuphuzile,” esho. Udlulise iseluleko kunoma ngubani ongaba nenhlanhla yokuthola isamba esikhulu semali. “Uma kwenzeka umuntu ebanenhlanhla yokuthola isamba semali, mabaqaphele abangani nomndeni. Kumele ukwazi ukukhetha ngoba bayakuthanda ngoba kusenaleyo mali, uma ike yaphela, bayanyamalala.Uthi uqaphele ukuthi imali isiyaphela maphakathi nonyaka ka-2017, lapho wafika ebhange bamtshela ukuthi usesalelwe wu-R95 000.

Previous articleUmphakathi uchitheeyokungcwatshwa’kwenkabi’ endaweni
Next articleUqhekekongokuvalwakwesikole’sabahayizayo’