Usengalujabulela ucansi yize unoshukela

  276

  DKT THABILE MTHEMBU 

  KAYIKHO into esatshwa ngabesilisa njengesifo sikashukela. Phela iningi lazi ukuthi uma selihlatshwe yilesi sifo, ngeke liphinde likwazi ukuthokozela inkonzo yasekamelweni. Esikhathini esiningi, abesilisa bathola ukuthi banesifo sikashukela emuva kokusukumela inkinga yasekamelweni. Imiphumela engemihle yemithi nayo ingaba nomthelela ekwehleni kwezinga le-testosterone, bese kuba nezinkinga kwezasekamelweni.

  Isitho sabesifazane sivame ukoma uma benoshukela

  Kwabesifazane, inkinga enkulu ababhekana nayo uma benesifo sikashukela, wukoma esithweni sangasese (vaginal dryness). Uma ubhekene nale nkinga, ungasebenzisa izithambisi (lubricants). Lokhu kungenza inkonzo yasekamelweni ingabi buhlungu. Ngaphezu kwalokho, iningi labesifazane elinoshukela lijwayele ukuba nenkinga ye-urinary tract infections (UTI), okwenza ucansi lungabi mnandi futhi bazizwe bengakhululekile.

  Isifo sikashukela 

  singaletha ingcindezi ekamelweni

  Ukuba nesifo sikashukela (type 2 diabetes), kungadala ingcindezi ekamelweni, uzizwe sewufuna nokuphonsa ithawula ekuzijabuliseni. Okubalulekile wukuthi uma uzithola sewukuleso simo, kumele uthole indlela yokubhekana naso ngokuzivocavoca, uxoxe nesithandwa sakho wenze nezinye izinto ezingaba wusizo. Kubalulekile ukuxoxa ngalesi sifo. Okokuqala, siyazi ukuthi uma kunowomndeni wakho wegazi – hhayi ngomshado – onoshukela, lokho kwandisa ingcuphe yokuba nalesi sifo. 

  Yini ongayenza ukuzivikela lapho ungakabi noshukela kodwa abakwenu benawo?

  Qinisekisa ukuthi uvakashela kwadokotela kanye ngonyaka, uyohlolelwa izifo (annual medical check up). Ngokwenza lokhu, unciphisa ubungozi bokuthi uma lesi sifo sikungena, sidlondlobale egazini, size sidale nezinkinga. Ziningi nezinye izifo ezihlolwayo egazini.

  Yazi uphinde ugade izimpawu zikashukela:

  – Ukuphuza amanzi kakhulu;

  – Ukuchama njalo;

  – Ukudla kakhulu kodwa wehle emzimbeni;

  – Ukukhathala;

  – Ukudinwa kalula;

  – Ukuqala ukungaboni kahle;

  – Ukuba nezilonda ezisuke 

  zingapholi ngokushesha;

  – Nama-infection anjengama-

  fungal infections.

  Indlela yokuvikela izinkinga zasekamelweni uma sewunoshukela?

  Okubaluleke kakhulu wukuthi uma usunoshukela, ungazivikela kanjani ekubeni nezinkinga zasekamelweni. Okubi kwabesilisa, wukucabanga ukuthi ukuba noshukela kusho ukuthi unezinkinga zasekamelweni. Lokhu kakusilona iqiniso. Yebo, uma unoshukela usuke usengcupheni enkulu yokuba nalezi zinkinga, kodwa kakusho ukuthi ushukela usuke sewusho ukuthi sewunazo. 

  Ungazivikela ekubeni nezinkinga zasekamelweni

  – Khumbula ukubaluleka kokudla amaphilisi akho ngendlela udokotela akutshele ngayo;

  – Landela indlela i-dietician ekulaye ukuthi udle ngayo. Yidla ukudla okumahhadla, yidla kancane kodwa kaningi. Gwema ukudla okwenyusa ushukela ngokushesha;

  – Sebenzisa umshini wakho wokuhlola ushukela ukuze uvikele ukuba noshukela onyuka kakhulu;

  – Zivocavoce;

  – Yidla ukudla okunomsoco, okwehlisa ushukela;

  – Bikela udokotela noma umhlengikazi lapho ubona ushintsho ekusebenzeni kwenduku ngoba lokho kusho ukuthi imithambo emincane isiqala ukuba nenkinga;

  – Thola usizo lapho ubona izinkinga zasekamelweni ngoba uma uziyeka ziyaqhubeka ziyanda futhi zizokulimaza.

  Ningashintsha nezikhathi zokwenza inkonzo 

  Khumbula:- Ukuzijabulisa ekamelweni kakusho ukuqabulana kwezitho zangasese kuphela, kodwa ningabambana, nigeze ndawonye noma niwotawotane. 

     Uma ukukhathala kuyinkinga, ningazama ukuzithokozisa ngesikhathi esithile sosuku lapho osuke uzizwa khona unomdlandla kakhulu, mhlawumbe njengasekuseni. Khumbula ukuthi ukuba noshukela kakusho ukuthi sekumele uyeke ukuzithokozisa ngocansi.

  * Uma unesifiso sokusoka, uDkt Thabile Mthembu ukwenza mahhala lokhu kepha kumele ufone kuqala ukubhukha. Usebenzela eBlue Clinic, eMaxwell Centre ngaseCity Hospital, 

  eThekwini. 

  Utholakala enombolweni ethi: 031 309 1832.

  * Uyatholakala nasezinkundleni zokuxhumana ngala madilesi:-

  Instagram: @the.blue.clinic

  Instagram

  @the_blue_clinic

  Facebook

  @The Blue Clinic by Dr Thabile

  Youtube

  @The Blue Clinic Dr Thabile

  Previous articleUquleke enkantolo obecelela umfowabo uswazi oluncane kwelokubulala inkosikazi
  Next articleINanda isagabavula ngamacala okubulala nokudlwengula