Usengumhambuma ‘undlunkulu okhishwe ngendluzula ehlalankosi’

492

‘UNdlunkulu’ wesizwe sakwaHlongwa uthi ilungu lomndeni limkhombe ngesibhamu lamqoqisa amasaka akhe, lamxosha

‘UNDLUNKULU’ uLondiwe Hlongwa ehleli nezingane zakhe ngaphandle komkhukhu abhace kuwona.

TSEPO MOLEFE

USEKUBHACENI “uNdlunkulu” wesizwe saKwaHlongwa, eKranskop okuthiwa uqoqiswe amasakana akhe ekhishwa ngesidlozane ehlalankosi, ekhonjwe ngesibhamu yilungu lomndeni lithi makadede ngoba inkosi abeyiganile kayisekho emhlabeni, ngakho isihlalo sekungesalo. ILANGA likhethe ukuligodla igama laleli lungu. “UNdlunkulu” uLondiwe Hlongwa uMaMpungose (29) wase- Kwazini khona eKranskop, ubabaza unya oluvezwe yilungu lomndeni eliwumnewabo womyeni wakhe elingene nezicabha ehlalankosi, lamkhipha nezingane zakhe ezimbili ezingaphansi kweminyaka emihlanu.


Uthe usephenduke umhambuma ngenxa yomndeni owahluleka wukumela iqiniso, waqoka ilungu lomndeni ekhona kwazise walotsholwa zaphelela ezazivela kwaHlongwa. Uthe umyeni wakhe iNkosi Siphamandla Hlongwa wakhothama ngoMasingana (January) nonyaka besezinhlelweni zokugcagca esigcawini, abele nabasemzini izipho njengosiko lokuganiselana kwemindeni. Elanda ngesehlakalo sokukhishwa
kwakhe emzini ashiywa wumyeni wakhe kuwona, uthe ilungu lomndeni lingene ngesidlozana lamyalela ukuthi aqoqe amasakana akhe abuyele kubo. Uthe bekungekho ukudaza inkani ngoba belihlomile limhlohloloza ngesibhamu, lithi akaphume aphele endlini.


“Lingitshele ukuthi mangiphume kwabo ngoba umuntu engangize ngaye akasekho. Kungixakile ukukhishwa kwami ngoba bekumele kuhlangane imindeni yomibili, owasekhaya kwaMpungose nowakwaHlongwa kungabi sengathi ngibalekile emzini. “Into esixabanisa naleli lungu lomndeni wukungagcini isethembiso salo sokunginikeza imali okwathiwa izokondla izingane. Bese ngilifake enkantolo kodwa langalubhada. Umndeni wakwa-Hlongwa yiwona owakhweza ilungu lomndeni ekhanda lami njengoba lingangihloniphi. Kuyimanje ngibhacile nezingane ezabona ngikhonjwe ngesibhamu, ngikhishwa endlini,” usho kanje. Usihlalo wesizwe sakwaHlongwa uMnu Lomo Hlongwa ukuchithile ukukhishwa ngesidlozane kukaMaMpungose ehlalankosi, ethi hleze kunezizathu zakhe ezimphoqe ukuhamba.


Unxuse umakoti wakwabo ukuxhumana nomndeni uma kukhona izinto angaphathekile kahle ngazo ezenziwa ngamalungu omndeni kunokugijimela kwiLANGA. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu- Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uthe kunecala lokukhomba ngesibhamu eliphenywa ngamaphoyisa aseKranskop. “Ngomhla ka-15 kuMfumfu (October) owesifazane waseBalcombe Hills, eKranskop, wahilizisana ngenkulumo nowesilisa owaziwayo. Lona wesilisa wagcina ekhombe owesifazane ngesibhamu, emsabisa. Amaphoyisa aseKranskop avule idokodo ngalesi sehlakalo, bekungakaboshwa muntu,” kusho yena.


Maphakathi nonyaka ophezulu, ILANGA LangeSonto libike kaningi ngoMaMpungose owayekhala ngokubhuqwa yindlala nezingane zakhe ngenxa yelungu lomndeni elalingasakugcini elakuthembisayo kokuthi imali eliyithola kuhulumeni izohlukaniswa phakathi ukuze naye akwazi ukuphila nezingane zakhe. Nokho abesizwe sakwaHlongwa bamphika uMaMpungose njengo Ndlunkulu wabo, bethi bamazi njengengoduso yenkosi Siphamandla kwazise nangokutshalwa kwenkosi akazange abambe iqhaza ngoba wayengachanguzanga. UMaMpungose wathi yena ugane inkosi nge-customary marriage, waze watshengisa ILANGA LangeSonto isitifiketi somshado wakhe nenkosi.

Previous articleUKAPUTENI WOSUTHU UYAMANISWA NE-PIRATES
Next articleBatitinywe bagonyuluka ngokubulala ikhehla (61)