Usephenduke isilomo ‘uThisha wesizwe’ ezinkundleni zokuxhumana

827

NONHLAKANIPHO SHINGA

USEBENZISE indlela akhula ehlukunyezwa ngayo nguyise, ukuhlekisa abalandeli ezinkundleni zokuxhumana nokusemakhele izinkulungwane zabalandeli ikakhulukazi ku-Tik-Tok, uMnu Thokozani Zuma (38), odume kwezokuxhumana ngelikaThisha wesizwe.
Le nsizwa engeyokuzalwa eMpendle kodwa seyizinze eMgungundlovu, ithi kaziziningi nezinyanga iqale ukujabulisa abalandeli bayo ngamahlaya, kodwa nayo ithuke isibona kukhula abalandeli.

UGQUGQUZELWE YINTOMBI YAKHE UKUBA AHLEKISE ABANTU EZINKUNDLENI ZOKUXHUMANA

Le nsizwa engakaze ibe wuthisha esiyaziwa ngelika uThisha wesizwe ayiqali ukuba sezinkundleni zokuxhumana njengoba ithi ike yazama ngaphambili ukuzakhela abalandeli ikakhulukazi ku-Tik-Tok, kodwa kungenzeki. Uma enza amahlaya akhe usuke ezenza uthisha, abize amagama osaziwayo abehlukene kube sengathi uyabafundisa, asebenzise isigameko esisematheni ngaleso sikhathi.
“Eminyakeni engaphambilini ngike ngazama ukungena ku-Tik-Tok kodwa ngangingaqondi ukuthi usebenza kanjani. Ngadikila, ngayeka kodwa intombi yami beyilokhu ingincenga, ithi mangibuyele ezinkundleni zokuxhumana ngoba indlela engiyihlekisa ngayo, iyakholelwa ekutheni baningi abantu engingagcina ngibahlekisa,” kusho yena.
Uthi-ke ube esebuyela ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kodwa i-content yakhe iqale ukugqama ngemuva kwesigameko esenzeke ezinkundleni zokuxhumana esibandakanya uMnu Xolani Mcineka noKini Shandu, ababhokelwa ngabesifazane ngokwehlisa isithunzi sabo ngokuthi bathi owesifazane ozale ngaphandle komshado akafanele ukushadwa.
“Ngemuva kwaleso siphithiphithi ngibe sengibhala ihlaya ngazenza uthisha ku-Facebook wami, ngathi uMcineka, uKini, uNgizwe noMalema mabangilandele ukuze bazongichazela ngalokhu okwenzakalayo ezxinkundleni zokuxhuma kukhulunywa ngegama lika Mcineka noKini. Baningi abakhombise ukukuthanda lokho ngabe sengibona ukuthi mangenze i-video,” kusho yena. Uthi uNgizwe Mchunu ingalesi sikhathi eyefunga egomela ukuthi umholi we-EFF, uMnu Julius Malema angeke alubhade enkundleni yezemidlalo i-Moses Mabhida, lapho bebezokwethula umhlahlandlela weqembu layo obekusemasontweni adlule.

SIMQINISE UKHAKHAYI ISIBHAXU SIKAYISE ESAKHULA

Uthi ukhuliswe ngubaba obesidedela kakhulu isibhaxu futhi ehlukumeza nathi yinto namanje asazama ukudlula kuyona.
“Ngikhule ngithi yonke into ubaba wami abeyiyo, mina kangifuni ukuba yiyona, ubenesandla esiqinile ngendlela eyisimanga. Ubethi uma eqhamuka siphume sibaleke, uma engena endlini siphumele ngaphandle. Ubethi uma esishaya eqise, nokuyinto namanje esangihlula ukuyamukela ngoba ngiqonde kahle sengimdala ukuthi ubengasilungisi njengezingane kodwa ubesihlukumeza,” kusho yena.
Uthi uyaye asebenzise ukudinwa anakho ngoyise uma eqopha lezi ziqeshana zakhe njengoba ethi yingakho enguthisha ophatha induku ukushaya abafundi bakhe uma bengawenzanga ngendlela umsebenzi wesisikole.
“Ngingasho nje ukuthi nami ukuqopha lezi ziqeshana kuyangisiza, kukhona lapho kungilapha khona kodwa inhloso yami enkulu wukufundisa abantu abasebasha ngezindaba ezisuke sizematheni ngoba ngikhuluma kakhulu ngezinto ezikanjalo njengoba nami ngiphinde ngibe nomlando emkhakheni wobuntatheli,” kusho yena.

UKHULE EFISA UKUBA UMSAKAZI

Uqede ukufunda umatikuletsheni wenza iziqu ze-Degree in Bachelor of Arts, Media and Communications, e-University of KwaZulu-Natal, ngoba isifiso sakhe esikhulu bekunguba ngumsakazi.
“Ngaya kumsakazi woKhozi FM, uMnu Linda Sibiya ngayobuza kuye ukuthi njengoba nginesifiso sokuba ngumsakazi, yiziphi izifundo engingazenza. Ngibe sengenza lezi zifundo, ngike ngasebenza njengomethuli wezinhlelo nentatheli esiteshini somsakazi Izwi Lomzani iminyaka engaphezulu kwemihlanu. Ngiphinde ngasebenzela isiteshi esi-online, iKZN Capital,” kusho yena.
Uthi uphinde wasebenza noMnyango wezeMpilo ohlelweni lwabo oluba sezinkundleni zokuxhumana iHealth Chat, lapho ebesebenza engomunye wabadidiyeli.
Ngenxa yokungawatholi amathuba okwenza into ayithandayo okungukusakaza uthi uphinde wathola ukuthi unothando olukhulu lokulingisa, uyafisa ukuthi ngelinye ilanga kuvulele amathuba kulowo mkhakha.

AKAGCINI NGOKUBA KUSOMAHLAYA KUPHELA

“Njengamanje ngimatasa ngifuna ukuvula ihhovisi eMngungundlovu, nginenkampani yezokukhangisa kodwa kayikaqali ukusebenza kahle,” kusho yena.
Njengamanje ku-Tik-Tok, unabalandeli abalinganiselwa ku-82 000, ku-facebook babe ngephezulu kuka-25 000 kanti uthi usenano-You Tube Channel, nayo afisa ukuyikhulisa.
Ubonga kakhulu kuNkz Nokuphiwa Masondo isinqandamathe sakhe, athi yisona esimeseka siphinde simgqugquzele ukuba aqhubeke namahlaya ezinkundleni zokuxhumana.
“Kangifuni ukwenza ukungathembeki ngikhulume sengathi kukhulu ebengikwazi ngezokuxhumana nokuba ngumkhiqizi we-content, kepha ngisakufunda ngosizo lwaso isinqandamathe sami. Ngiyafisa futhi ukuthi kubekhona namanye ama-influencer engizogcina ngisebenzisana nawo ukuze ngikhule nami kulo mkhakha,”kusho yena.

ESESHELWA NGAMAQEMBU EPOLITIKI NGENXA YAMAHLAYA AKHE

Uthi kunanamaqembu ezepolitiki aseke amqonda athi ayafisa ukusebenzisana naye njengoba kubhekwe okhethweni nathi lokhu ucabanga ukuthi babone ukuthi i-conent yakhe bangakwazi ukuyisebenzisa futhi ithandwa ngabantu abaningi.
“Kayikho into engingeke ngikhulume ngayo uma ngenza amahlaya ami, kanti lokhu kukathisha kwazifikela ukuthi uma ngingaba nguthisha onolaka nothethayo ohlale ethembisa induku ngangingaba njani,” kusho yena.
Uthi lapho ehlala khona kunekhosombo elingena ukukhanya alisebenzisa njengendawo aqophela kuyona ngomakhalekhukhwini wakhe.
Unabantwana abahlanu, uthi uyafisa ngelinye ilanga ukuganwa yiso lesi sinqandamathe sakhe abambisene naso empilweni.
Yize noma ethi uyise wabakhulisa enesandla esiqinile kodwa uthi manje usekhululile ungumkhulu kubantwana bakhe kanti nokuba nesandla esiqinile sekwaphela kudala.
“Useguge uphele inkani kodwa ngoba ungubaba wami ekugcineni ngiyamthanda, yingakho kubalulekile kumina ukuthi ngizilungise mina ngidlule kulokhu engicabanga ukuthi kwenzeka ukuze ngingagcini ngikwenza kwabami abantwana,” kuphetha yena.
Uthi isivinini akhe ngaso abalandeli namanje usathi uma engena ekhasini lakhe azincinze ukuthi ngabe kwenzeka kuyena ngempela yini lokhu.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUzinikele emaphoyiseni owesifazane oshaye uthisha owusizo esikoleni
Next articleSiyaqhubeka nokukhula isibalo sabangasebenzi