Usethole ezobuthishela owahlekwaebuyela esikoleni eno-31 ubudala

597

Wakhulelwa wafeyila umatikuletsheni ngo-2006

MTHOBISI SITHOLE

UKUBA yinhlekisa emphakathini ngenxa yeminyaka yakhe yobudala, kwacishe kwaholela ekutheni akuyeke ukubuyela esikoleni ogqoke ijazi leziqu zemfundo ephakeme ngoLwesibili eNyuvesi yaseZululand, KwaDlangezwa, eMpangeni. UNkk Nobuhle “Nunu” Mpanza (36) waseMsasadla, eMpangeni, uthi ukuba kwakhe yihlaya kwacishe kwaqeda ngamaphupho akhe njengoba abuyela eSibhakuza High School, ngemuva kweminyaka ewu-10 ehlezi ekhaya, wayokwenza uGrade-11 ngo-2017, ngenhloso yokufeza amaphupho akhe empilo. ILANGA LangeSonto ukuthi ubuyele kulesi sikole eneminyaka ewu-31 ubudala, kanti nasesikoleni babengabaza ukumemukela, bethi usekhule kakhulu.


UNkk Mpanza wethweswe iziqu zobuthishela emuva kokuphothula iBachelor of Arts kwiDual Major nyakenye, wenza iPost Graduate Certificate in Education khona futhi nyakenye. “Ngo-2006 ngakhulelwa ngafeyila umatikuletsheni wami, okwenza ngabhekana nezinkinga empilweni. Ngihlalileke ekhaya iminyaka ewu-10 ngizama umsebenzi ngingawutholi ngoba zonke izindawo ebengibheka kuzona, bekufuneka umatikuletsheni ebengingenawo. “Lokhu kwangenza ngahlala phansi, ngacabangisisa ngalesi sinqumo engangifuna ukusithatha sokubuyela esikoleni ngoba ngangibona ukuthi kakuphileki ngaphandle kukamatikuletsheni.


Emuva kokuzitshela ukuthi ngiyabuyela, ngabe sengitshela engithandana naye ngemicabango yami, wakwamukela lokho,” esho. UNkk Mpanza uthi wayenamahloni ukuyobhalisa esikoleni, waze wayobhaliswa yizingane ezincane kodwa ehamba nazo. Uthi uthishanhloko wakhuza umhlola, ebabaza iminyaka yakhe yobudala. “Esikoleni babezitshela ukuthi ngiyadlala, wase ethi uthishanhloko bazongithinta. Kuthe uma sekuvulwe izikole ngibona kuphela izinsuku bengangithinti, ngahamba ngayothungisa isiketi sesikole ngoba bengingawutholi usayizi wami ezitolo, ngaya esikolen ngakusasa. “Uthishanhloko wathi bebengasafuni ukuthatha abantu abadala, kodwa-ke wanginika ithuba ngoba ngase ngifike ngigqoke umfaniswano wesikole kungasekho ukungixosha nakuba babengakangithathi,” kusho uNkk Mpanza.


Uthi emphakathini wayehlekwa. Uveze ukuthi izinkulumo zabantu zacishe zamyekisa iphupho lakhe ngoba ngaleso sikhathi ubeseshadile. Uthi esikoleni abafundi babembiza ngomama ngenxa yeminyaka yakhe yobudala. “Esikoleni bengenza konke okwenziwa ngabafundi, ngishaywa uma ngingawenzanga umsebenzi. “Bekunzima kakhulu kwamatikuletsheni ngoba bengishadile, sengibhangqa umsebenzi wesikole nowasemzini engishadele kuwona, kodwa umyeni wami wangikhuthaza ukuba ngiyibambe ishisa, ngingabe ngisabheka emuva ngoba ngizohlekwa kakhulu uma ngihluleka,” kusho uNkk Mpanza.


Weluleke nabanye abafisa ukubuyela esikoleni sebekhulile ngokweminyaka ukuba bavuke bazithathe uma kuwukuthi zikhona izikole ezivuma ukwamukela asebekhulile ngokweminyaka ezindaweni abazakhele. mthobisis@ilanganews. co.za

Previous articleUsaziwayo ufanisaudumo nombulalazwe
Next articleUklolodangokwenzaiChiefs ithofi