Usezibeka phansi izintambo umethuli wezindaba kuSABC 1

289

THANDI ZONDI

USETHI khumu umethuli wezindaba zesiZulu kuSABC 1, uNkk Noxolo Mwali uMaMtshali, ngemuva kweminyaka ewu-15 efunda izindaba kwisikhondlakhondla somsakazeli womphakathi njalo ngo-7 ebusuku.
Le ntokazi iqale ukufunda izindaba kulo msakazeli womphakathi ngo-2009, ifunda izindaba zezingane, yakhula yabika isimo sezulu.
Yagcina seyifunda izindaba zasemini nezasebusuku. Kuthe ngonyaka owedlule yethula uhlelo lwamahora amane lwasekuseni olusihloko sithi Ekhaya Jikelele.
“Kayikho into ebengiyithanda njengokufunda izindaba zesiZulu, ukuqhakambisa ulimi lwethu. Ngifunde lukhulu, ngakhula njengomfundi nomethuli wezindaba, ubhale kanje ekhasini laku-facebook etshela ababukeli ukuthi ngomhlaka 27 Ndasa (March) bekuwusuku lwakhe lokugcina efunda izindaba kulesi kulesi sikhondlakhondla.


Uveze ukuthi kumephula inhliziyo ukumemezela ukuthi ubegcina ngenyanga eyedlule. “Ngebhadi yonke into iba nesiphetho, ngiyabonga kwabakwaSABC ngethuba,” kuchaza yena.
Uphinde wabonga nababukeli abebehlezi bemnikeza uthando, bemthumelela imiyalezo emihle futhi bemeseka.
“Nginithanda kakhulu sizwe sikaPhunga noMageba nalabo abangasikhulumi isiZulu abebengilalela yize bengaqondi ngisho elilodwa igama engilishoyo, uNkulunkulu anibusise, futhi unami nakulesi sikhathi ngiyamethemba,” kuphetha uNoxolo.

Limthinta ILANGA uthe: “Nakuba ngingeke ngidalule okuningi, ngingathi nje kukhona lapha esingavumelananga khona. Nokuholele ekutheni-ke ngingabe ngisaba ngumfundi wezindaba khona. Angizange ngithathe ipeni ngibhale incwadi ngithi cha baphathi sengenele. Ngabeka nje uhlangothi lwami ngodaba engingeke ngiludalule. Umqashi naye wabeka olwakhe uhlangothi. Sangafinyelela-ke esivumelwaneni. Ngisho emoyeni ngigcina ukufunda, angivalelisanga ngoba ngangingalwi futhi ngingafuni ukudala isiphithiphithi. Nganginethemba lokuthi singasithola isixazululo,” kuchaza yena.

Eqhubeka uthe: “Ngibuhlungu kakhulu njengamanje ikakhulukazi ngenxa yokuthi abantu abaningi endaweni ezahlukahlukene sebezwakalise ukudumala nokungenami ngokuhamba kwami. Ngiyafisa nami ukuthi ngabe isimo sehlukile,” kuphetha yena.

Previous article‘Mayithathelwe phezulu eyokunukubezwa kwabesilisa’- oyomela elakuleli eDubai
Next articleKunzima ukukhuthaza ukonga imali kulo mnotho wakuleli ontengayo