UShenge ubewumthombo wenhlonipho

492

THEMBA J. NKOSI

THEMBA J NKOSI

UMA sesiphelelwe yinhlonipho yini enye esingaziqhenya ngayo njengabantu abampisholo?iNkosi Mangosuthu Buthelezi

KUSUKELA ngoMgqibelo mhla ka-9 (kuMandulo) September kukhothama iNkosi Mangosuthu Buthelezi, kuningi abantu abakushilo nabakubhalelile. Iqiniso eli-sobala wukuthi impilo yomuntu ingasho izinto eziningi ebantwini. 

Kwesinye isikhathi kungadikizi nqulu ngayo. Ngomzuzwana wokwedlula kwalowo muntu emhlabeni, kuba sengathi bayaphupha ngalokho akwenzileyo nabevame ukukhuluma ngakho. Yingakho kubakhona abakuqaphelayo ngempilo yakhe esenganeno kweliba. 

Ngakolunye uhlangothi, bakhona abalaphekayo, baduduzeke emphefumulweni, bathobeke amanxeba bagcine ngokucaphuna okuzobaphilisa ngokomqondo kubanothise empilweni yonke jikelele.

Okuseqhulwini kwabanye nabakubalulile ngempilo, ngenkambo nokuziphatha kukaShenge, yinhlonipho, wukumela iqiniso nokuphana. Zonke lezi zinto uShenge abezikhombisa, bezingenayo imigoqo nemingcele. Akukho lapho abehlonipha umuntu kancane, omunye kube kakhulu. Bonke abantu abehlangana nabo, exhumana nabo ocingweni noma abebabhalela, ubethulula yonke imbiza yenhlonipho kuye.

Inhlonipho kuye bekuyinto ephilayo negijima emithanjeni yakhe kusukela onweleni kuze kuyofika ozwaneni. Bekuqapheleka uma ebingelela umuntu noma exhawulana naye. Ngisho abancane noma abengalingana nabazukulu bakhe nezingane zakhe, ubengababizi ngamagama. 

Ubesebenzisa izithakazelo ngisho ebabhalela izincwadi. Lokhu kwakumangalisa abaningi njengezintatheli nabanye abanezikhundla eziphezulu. Le nhlonipho ubeyikhombisa kubo bonke aba-ntu. Wayekhombisa okufanayo kuMnu Nelson Mandela. 

Abanye bazokhumbula ukuthi wayemkhulekela nasephalamende athi: “Madiba”. Nakomengameli abalandelayo wenza okufanayo. Ngisho nomholi we-EFF uMnu Julius Malema, uShenge ubengamgaguli ngegama. 

Baningi uShenge abephikisana nabo ngezindlela eziningi okumayelana nokucabanga nokwenza izinto kwabo. Lokhu wayekwenza ngenhlonipho. Ubebahlonipha ngisho bemchapha nangezinhlamba ezingaphimiseki nezinga-bhaleki. Nalapho ethula khona izinkulumo zakhe, ekhuluma nezintatheli ulimi lwakhe beluhlale lucwengekile futhi lugeleza iza-qheqhe zenhlonipho nobuntu.

Ngesikhathi babengaboni ngasolinye noMadiba ngaphambi kombuso wentando yeningi nangemuva kwalokho, washo into eyamangalisa abaningi. 

Wathi: “Ayikho into engizwisa ubuhlungu njengokuphikisana noMadiba esidlangaleni, phambi kwabezinhlelo zokusakaza izindaba umhlaba ubuka.” Waqhubeka wathi: “Kwesinye isikhathi ngiyaphoqeleka ukumphendula ngoku-ngiphosisa kwakhe ahlale ekwenza. Ngesintu, ungumnewethu njengoba engishiya ngeminyaka elishumi yokuzalwa. Ngisho ngingagijima ngikhiphe lonke ijubane enginalo, kangisoze ngamfica noma ngivale leli gebe leminyaka.”

Ubani umholi osezingeni likazwelonke ohlonishwa umhlaba jikelele owayengasho la mazwi ngentobeko nokujabha?

Lokhu bekukhombisa kuphinde kugcizelele inhlonipho engabuniyo nengagqwali. Nongqongqoshe abancane ubebahlonipha baze babe namahloni. 

UNkz uLindiwe Sisulu owaba yiphini likaShenge njengongqongqoshe wezase-khaya, ukubalulile lokhu ngenkathi ekhuluma nabezindaba ngokukhothama kwakhe. 

“Ubengihlonipha enginika indawo njengendodakazi yakhe. Nalapho sehlukana ngemibono ngalokho obekufanele kwenziwe, ubehlale engikhumbuza ngendlela izinto ezisebenza ngayo ezingeni likahulumeni. Wayehlale egcizelela ukuthi silapha kuhulumeni ukuzosebenzela abantu bakithi. Kasikho isikhathi lapho wayenge-nza ngizizwe ngiyiphini likangqongqoshe noma ngingaphansi ngokwesikhundla sami. Wayengibeka ezingeni lokuba nguzakwabo nendodakazi yakhe. Kuningi engikufunde kuye,” kusho uNks Sisulu.

Lapho indelelo iphenduka imvunulo yemfashini ephalamende nangaphandle kwezinhlaka zalo, uShenge umile waba yinsika yenhlonipho nobuntu. Wasukuma wabakhuza ababethuka uMengameli Thabo Mbeki. Waxwayisa, wagcizelela ukuthi: “Uma nithuka umengameli osesihlalweni niyokwenza okufanayo koyolandela. Kufanele isithunzi sehhovisi likamengameli wezwe sigcineke sihloniphekile.” 

Sekuwumlando manje ukuthi lokho ayexwayisa ngakho kwaqhubeka ngisho sekuqhwakele uMnu Jacob Zuma noMnu Cyril Ramaphosa.

Abantu kabayi ngangxanye bengemanzi. Kanjalo nangempilo nobuholi bukaShenge zikhona izici abanye abayozibalula. Kepha iqiniso elimile okwelanga liphuma empumalanga nsukuzonke, yinhlonipho abeyiphila ebiyisisekelo sempilo yakhe nomthombo kanembeza wakhe. 

Yileli vangeli lenhlonipho elinonileyo esingazitika ngalo izinsuku zonke zokuphila kwethu. Ngenhlonipho iyodwa, umuntu ungena lapho kungangeneki. Yona iyisihluthulelo sokuvula yonke iminyango. Yehlula imfundo, ingcebo, isikhundla, udumo nesihlakaniphi. IsiZwe sikaZulu neNingizimu Afrika yonke sikushayela indesheni Sokwalisa. Wena kaMnyamana ongubo zimawanguwangu zinjengezabefundsi bephuma emasontweni nangemigqibelo!

Previous articleINkosi uMangosuthu Buthelezi ibingumholi onohlonze
Next articleUshaqwe efundisa uthisha osolwa ngokudlwengula