UShenge ubezinikele ngokuphelele enkolweni yobuKristu

694

BHEKI NDLOVANA 

NGAPHANDLE kokuzibandakanya nezombusazwe njengoba ebengumsunguli we-IFP, nangokugxila kwakhe kwezobukhosi njengoba ebeyinkosi yesizwe sakwaButhelezi, uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, ibiyikholwa ebelizinikele ngokuphelele enkolweni yobuKristu. 

INkosi Buthelezi ize yadlula emhlabeni iyilungu eliqavile ebandleni lamaSheshi (Anglican), ikhonza eSt Mary’s, eNkonjeni. Iqhaza elibambe enkolweni yobuKristu nasebandleni lamaSheshi kuyizuzise imiklomelo eqavile, okubalwa kuyo i-Order of Saint Michael and All Angels, eyemukeliswa yona ngo-2010 yi-Anglican Church of Southern Africa. 

Ikhona neminye imiklomelo okubalwa kuyo i-Order of Simon of Cyrene ne-Order of Saint Mark by the Patriarchate of Alexandria and All Africa. 

Ubevame ukuba yingxenye yemihlangano emikhulu yobuholi obuphezulu bebandla lamaSheshi emazweni ase-Afrika eseningizimu. 

Ngokomlando nangokolwazi olwathekelwa kuye esaphila, ukuzibandakanya kwakhe nenkolo yobuKristu kusukela eminyakeni eminingi edlule, esemncane. 

Encwadini egeqa amagula ngempilo yakhe, eyabhalwa nguBen Temkin, esihloko sithi Buthelezi: A biography, kuyavela ukuthi uthando lwakhe lwenkolo yobuKristu waluncela kunina, uMntwana uMagogo kaDinuzulu. 

UMntwana uMagogo yena kuthiwa wayesondelene kakhulu noNkz Harriet Emily Colenso. UNkz Colenso wayengumKristu owayeyiNgisi elaliyisithunywa sevangeli eNingizimu Afrika, kanti wayeyindodakazi yombhishobhi wokuqala wamaSheshi (Anglican) eNatal, uJohn Colenso. Yilokho kusondelana koMntwana uMagogo noNkz Coleso okuthiwa kwafaka uShenge okholweni lobuKristu. 

Kuthiwa-ke kusukela engenwe wuthando lwale nkolo, ubengumuntu ophila ngomthandazo. Ubuyindlela yakhe yokuxhumana nokuzibongela ku-Nkukunkulu, futhi ubewusebenzisa nasekuzindleni ngezenzo zakhe. 

Kule ncwadi kaMnu Temkin, kuvela ukuthi wakha ubuhlobo obuhle nobuqinileyo no-Mfu Alphaeus Zulu – ngokuhamba kwesikhathi owaba ngumbhishobhi wamaSheshi eZululand. Uhambo lwakhe enkonzweni kuthiwa lwaqala eSt Faith’s, lapho uMfu Zulu wayeluse khona amakholwa. Kuthiwa uMntwana waKwaPhindangene wazethula kuMfu Zulu, wabe esemtshela ukuthi ufuna ukuqiniswa  – okwakuyisinyathelo esasizomenza abe yikholwa eliphelele. 

Ukuba yikholwa kwamenza wahluka kwamanye amakhosi angalesiya sikhathi, wangaganwa yisithembu nakuba wayeyinkosi. Ngezikhathi akhula ngazo -njengoba wangena esihlalweni sobukhosi ngeminyaka yo-1950, emuva kokukhothama kukayise, iNkosi Mathole kaMkhandumba kaMnyamana – kwakungavamile ukuthi inkosi iganwe yinkosikazi eyodwa. 

Kuthiwa uMntwana waKwaPhindangene wanquma ukungasithathi isithembu ngoba wayeyikholwa, futhi ezibophezele enkosikazini yakhe, u-Irene uMaMzila. 

Kuyavela nokho ukuthi emndenini wakwaButhelezi kukhona eyayibakhathaza indaba yokuthi wayengazimisele ngokuganwa yisithembu. Kanti ngakolunye uhlangothi, kwakunengcindezi okuthiwa yayiqhamuka emakholweni ayengahambisani naso. 

UDkt Edgar Brookes owayenguthishanhloko wase-Adams College, lapho kwakufunda khona, uShenge kuthiwa ungomunye wabafaka ingcindezi kuMntwana ukuba angasithathi isithembu. 

 Ngokuhamba kwesikhathi, uDkt Brookes noShenge bagcina bakhe ubuhlobo. Emuva kokuba uMntwana waKwaPhindangene esegcagcelwe, uDkt Brookes wambhalela incwadi emhalalisela. Kuleyo ncwadi wa-gcizelela iphuzu lokuthi wayenethemba lokuthi wayengeke aganwe yisithembu. 

Okugqame bha ngoMntwana wa-KwaPhindangene, wukuthi nakuba ebeyikholwa eliqavile, kodwa akazange alahle phansi okwendabuko namasiko esintu njengoba kuye kwenze abanye uma sebephendukele kweyobuKristu. 

Lokho kufakazelwa yiqhaza abenalo ekulweleni ubukhosi besiZwe samaZulu sonkana, nokugcinwa kwamasiko namagugu esizwe. Ukungalahli kwakhe okwendabuko nakuba wayesengene shi enkolweni, yingoba wayenombono wokuthi akunakugqubuzana phakathi ko-kwendabuko nenkolo yobuKristu.  

bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleUsolwazi uveza olunye uhlangothi ngoShenge
Next articleUMama weBhantshi ulaxaze ummeli emuva kwengxabano enkantolo