UShenge ukhale ngamadoda kweye-IFPWB

1190
Unxuse ukuba kuvuselelwe ezolimo

KNOWLEDGE SIMELANE

IKHALE ngabesilisa aba-sebenzisa izikhundla zabo, bafune ucansi kwa-besifazane ukuze baba-qashe iNkosi Mangosu-thu Buthelezi ngesikhathi ye-thula inkulumo engqungqu-theleni yokukhetha ubuholi obusha be-IFP Women’s Briga-de (IFPWB) ngoMgqbelo, 

oNdini. 

Kule ngqungquthela okuqokwe kuyona uMntwana Phumzile Buthelezi – oyindodakazi yayo iNkosi Buthelezi – njengosihlalo omusha we-IFPWB, iNkosi Buthelezi ixwayise abesifazane ngokwanda kobhubhane lwesa-ndulelangculaza, yathi umkhankaso wokulwa nalo mawuqhubeke. Ithe kuyiphatha kabi ukuzwa ukuthi kunabanumzane bemizi yabo abathenga izingane zamantombazane ngemali balale nazo. 

“Kukhona nabasezikhundleni abalala ne-zingane ngaphambi kokuba baziqashe emisebenzini, yisimo esibi leso, mabakuyeke lokho,” kusho iNkosi Buthelezi. UMntwana uPhumzile uthathe isikhundla ebesiphethwe nguNkk Thembeni Madlopha-Mthethwa ku-sukela ngo-2011 kanti ukhetho luqhutshwe kahle ngomoya wokuthula.

 INkosi Buthelezi ibuncomile ubuholi bu-kaNkk Madlopha-Mthethwa, yathi iyabezwa abathile bebugxeka kanti bayakhohlwa ukuthi uhole ngesikhathi esinzima i-IFP ihlakazeka ngenxa yokushiya kowayengusihlalo wayo ngaleso sikhathi (uNkk Zanele Magwa-za-Msibi). Inxuse i-IFPWB ukuba ivuselele imibukiso yezolimo nemisebenzi yezandla, kuphinde kube nendlela yokuqeqeshwa kwe-ntsha kwezepolitiki. 

“Ngiyafisa futhi ukuphinda ngisho ukuthi nanxa ngingeke ngisasingenela esokwenga-mela iqembu, kodwa uma ngisaphila, ngeke ngibuke iqembu lethu lishona ehlathini, ngiyolekelela lapho kumele ngisize khona,” ku-sho iNkosi Buthelezi. 

UNkk Madlopha-Mthethwa wethule umbi-ko ngenqubekela phambili eyenzekile kusukela ngonyaka ka-2011. Uthe bengabesifaza-ne kwi-IFP,  bakwazile ukukhulisa isibalo sa-maziko sisuka ku-600 saba wu-1 508, besebe-nza ezimeni ezinzima. 

“Namuhla ngizibeka phansi izintambo ngethemba lokuthi ubuholi obusha buyoqhu-bela phambili izinhloso nemigomo yeqembu. Ngifisa ukuba kuphele imibango namakhe-mpu, sikhethe ngokuzwana ngomoya wobu-mbano asifundisa wona umholi wethu iNkosi Buthelezi. Siyaziqhenya ngokuba nomholi onesipiliyoni njengaye, kalikho iqembu eli-nenhlanhla njengelethu lokuba nomholi ose-mnkantshubomvu,” kusho uNkk Madlopha-Mthethwa enanelwa ngehlombe.

Ukhetho luhambe kanje:

Usihlalo: NguMntwana Phumzile Buthelezi.

Iphini: NguNkk Nonhlanhla Makhubu

Unobhala: NguNkk Queen Xulu

Iphini: NguNkz Hlengi-we Ngobese

Umgcinimafa: NguNkz Zano Ngcobo

Iphini: NguNkz Lihle Ngqabuka

Umxhumanisi: NguNkz Nonhlanhla Nzuza

Iphini: NguNkz Maureen Mathenjwa.

knowledge.simelane@ilanganews.co.za

Previous articleUdalula ubuhlungu adlule kubo umlingisi weScandal
Next articleUnovalo umculi kamasikandi