UShenge uthi liphume nobovu

265


UNDUNANKULU kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi (kwesokunxele) ithi liphume nobovu ngesinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu esikhanyise kwathi bha, mayelana nesihlalo sokubukhosi bukaZulu, okumanje sekuphelile ukuqagela ukuthi ngeseSilo uMisuzulu kaZwelithini (kwesokudla).

THANDEKA NGOBESE NOJOHN HLONGWA

UZWAKALISE ukuthi liphume nobovu uNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi ngesinqumo sejaji, uMnu Mjabuliseni Madondo, njengoba ekholwa wukuthi sizoqeda zonke izinxushunxushu ebezikhona ngokuphakanyiselwa esihlalweni kweSilo uMisuzulu kaZwelithini (uMdlokombana) kaBhekuzulu. UMnu Madondo uthe iSilo uMisuzulu sakhonjwa ngokufanele ukuthatha isihlalo sobukhosi emuva kokukhothama kwabazali baso. UShenge usho kanje emuva kokuphuma kwezinqumo emacaleni afakwa ngabaseNdlunkulu ka-Zulu. La macala ngelafakwa nguNdlunkulu uSibongile, uMaDlamini eNkantolo eNkulu eMgungundlovu ngonyaka odlule, ethi ufuna ukuthola u-50% wamafa kaMdlokombana njengoba washada umshado wesilungu naye, owawuhlanganisa amafa; elafakwa nguMntwana uNtandoyenkosi noMntwana uNtombizosuthu befuna inkantolo icubungule ukuthi ngabe yisandla sikayise (iSilo uZwelithini) ngempela yini esasayina incwadi yefa, nelafakwa nguMntwana uMbonisi lokumisa ukugcotshwa kweSilo nyakenye.

UShenge uthi isinqumo sikaMnu Madondo sokuwachitha la macala, wethemba ukuthi sizokwenza ukuba kusheshe ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu.
“Namhlanje kukhanyela noma ngubani noma uyathanda noma kawuthandi iNgonyama uMisuzulu yiyona okufanele ihlale esihlalweni sika Mdlokombana. Abaningi bebelokhu bengikhomba ngenjumbane bethi ukubekwa kweSilo ngikwenze ngekhanda lami. “Masithandazele ukuthi inkosi yethu ikulungele ukuthatha lesi sikhundla esikhulu kangaka. Sibonga nejaji elisebenze ngobukhulu ubuhlakani, lakhombisa ukuthi umsebenzi walo kaliwufuniseli,” kusho iNkosi Buthelezi.

Uhlangothi oluphikisayo endlunkulu ngomlomo kaMntwana uMbonisi, luthi okushiwo yijaji kalikugqizi qakala ngoba kakushintshi lutho ezinhlelweni zabo ngozothatha isihlalo sobukhosi. “Namanje sisamile esitatimendeni esasikhipha phambilini sithi ngeke simemezele ukuthi ngubani ozothatha isihlalo singakalwenzi usiko lokukhuphula iSilo uZwelithini kaBhekuzulu, ukugezwa kwezigodlo nokugeza isihlalo. Sizoqinisekisa ukuthi ukuqokwa kwesilo kuzokwenzeka ngokulandela isiko nomthethosisekelo waseNingizimu Afrika,” kusho uMntwana Mbonisi. Khonamanjalo, isinqumo secala sikhombise ukuthakaselwa nayinhlangano yezifundiswa ezibhekele imvelaphi yabase-Afrika kwezendabuko,
i-Indonsa Yezifundiswa.

Esitatimendeni sayo le nhlangano, ithe sekukaningi ibuka isimo samasiko kaZulu nenqubo yendabuko, futhi beyilokhu ikucacisa ukuthi iSilo
esibusayo manje, uMisuzulu kaZwelithini, yiso esizalelwe ubukhosi. “Siyasemukela ngezandla zombili isinqumo seJaji uMadondo elihlabe esikhonkosini futhi lakhombisa ulwazi olunzulu ngoMthetho weNdabuko (Customary Law). Sinxusa bonke abaseNdlunkulu kaZulu ukuba bahlole ukuhamba kwabo, beseke iSilo esibusayo, basebenzele ukuthula nokusimama kombuso wobukhosi beLembe (iSilo uShaka). “Ijaji licacisile ukuthi kawukho umbango endlunkulu. “Siyambonga uNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, ngokumela iqiniso kulolu daba. Siyaseseka iSilo uMisuzulu kaZwelithini. Njengamanje kakukho nokuncane okuvimba uMengameli uCyril Matamela Ramaphosa ukuba asayine isitifiketi seSilo njengalokhu kulandisa umthetho,” kusho le nhlangano esitatimendeni.

Previous article‘MAKUVUSELELWE EZOKUVAKASHA NEZOLIMO UKUDALA IMISEBENZI’
Next articleAMAKHOSI ASEFUNA SIGCOTSHWE ISILO