USHENGE UTHI PHANSI AMAPHAPHU NGOLOKUGCOBA ISILO

523
INKOSI Mangosuthu Buthelezi enguNdunankulu kaZulu, ithi kasikho isidingo sokuxhamazela, kuphuthunywe indaba yomcimbi wokugcotshwa kweSilo sengathi kukhona okonakalayo uma ungakenziwa. ISITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

BHEKI NDLOVANA
INKOSI Mangosuthu Buthelezi engundunankulu kaZulu ithi kasikho isidingo sokuba kukhathazekwe, kuphuthunywe indaba yomcimbi omkhulu wokugcotshwa kweSilo uMisuzulu kaZwelithini, obekulindeleke ukuba wenzeke mhla ka-13 kuNcwaba (August). Ithi izinto kumele zenziwe ngesinono, kungaphuthunywa akkho lutho olonakalayo ngoba vele iNgonyama isivele ihleli ngokusemthethweni esihlalweni, ngakho ukwenziwa komcimbi akushintshi lutho. INkosi Buthelezi ibikhuluma ngoLwesihlanu emcimbini waba-ntwana baseNdlunkulu kaZulu obusesishayamthetho esidala, oNdini, obuhanjelwe nayiSilo uMisuzulu. Okuvele kulo mhlangano wukuthi lubhuntshile usuku lomhla ka-13 kuNcwaba obesekusabalale imibiko yokuthi yilona okuzogcotshwa ngalo iSilo.


Njengamanje izinsuku eziphaka-nyisiwe okungenzeka kuqo-kwe kuzo okuyokwenziwa ngalo umcimbi wumhla ka-17 kuMandulo (September) noma wumhla ka-1 kuMfumfu (October) kuwo lo nyaka. Kuyoya ngokuthi yiluphi uMengameli Cyril Ramaphosa oyotholakala ngalo. “Ngifisa ukugcizelela nokho ukuthi kasikho isidingo sokuphu-thuma ngokuhambela phambili siphange umdakan sengathi linile, mayelana nokwedluli-selwa kwesitifiketi sokwamukela iSilo esihlalweni ngumhlonishwa umengameli wezwe. Kasikho nesidingo sokuba sibe nexhala nokukhathazeka ngokulibala ukuba kwenzeke lokhu. “Akukho lutho olonakalayo uma sizinika ithuba lokuba konke lokhu kwenzeke ngesinono, ngoba iSilo sesibekiwe,” kusho iNkosi Buthelezi.


Icacisa ngendaba yosuku obelubhekiwe lomhla ka-13 kule nya-nga, iNkosi Buthelezi ithe ingqi-namba ebekhona wukuthi akuba-nga khona ukubonisana okufanele phakathi kwabo bonke abathi-ntekayo, okubalwa kubo yena nje-ngondunankulu kaZulu naba-ntwana basendlunkulu. “Ngakhoke kudaleke inkinga engalindelekile ngenkathi iNgonyama ingibhalela incwadi, ingibikela ukuthi yona uqobo ibhale lane nomhlonishwa umengameli wezwe, uMnu Ramaphosa, ixoxa ukuthi sebevumelene bobabili ngosuku lomhla ka-13 kuNcwaba 2022 ukuba kwedluliselwe isitifiketi esiyazisa ngokungena kwayo esihlalweni sobukhosi. “INgonyama ingithumele ukuba ngimemezele lolu suku abesebe


“Nokho-ke ngaxolisa eNgonyameni ukuthi kangikwazi ukwenza lokho ngoba ngangibona ukuthi kuzodala okunye ukudideka, njengoba indlunkulu yayingazi lutho ngalolo suku nendawo okwakuzobekwa kuyo iSilo esihlalweni. “Lokho kwakuyodala umcabango endlunkulu obonakala sengathi ngumhlonishwa umengameli obike lolu suku eyedwa, ngaphandle kokwazisa yona nesizwe,” kusho iNkosi Buthelezi. Iqhube wathi: “Yingakho ngikhulekile eSilweni, nginxusa ukuba okungenani masibe nalo mhlangano wendlunkulu, lapho lolu daba luzochazwa, ludingidwe ukuze thina sonke njengendlunkulu neSilo sikwazi ukuhlahla indlela eya phambili

Previous articleSilaxazwa othisha isikole ‘esiyihlazo
Next articleKudalulwe okushaqisayo ngokaputeni weChiefs