Ushiywe wumfazi uNala wodumo

2047

Kuthiwa ukhala “ngendlala”

NOMFUNDO NGWANE

UNKK Nonhlanhla Nala, uMaXulu, okuthiwa uthathe imithwalo yakhe wabuyela kubo. ISITHOMBE NGU: SABELO MASUKU

ILAXAZE umshado yatshatha imithwalo yayo yangena eyafika ngayo enye yamakhosikazi kaMfundisi uHamilton Qhoshangokwenzakwakhe Nala, webandla, iWorld of Plenty, eThekwini. UMfundisi uNala unamakhosikazi awu-7, wonke ewakhethe ebandleni lakhe.
ILANGA lithole ngemithombo yalo engashayi eceleni ukuthi uNkk Nonhlanhla Nala, uMaXulu – owaziwa ngokuthi nguMaGxabhashe oyinkosikazi yesihlanu kaMfundisi uNala, usewulaxazile umendo, wabuyela kubo ngoba ekhala ngokungajabuli emendweni nokunganakwa yindoda.
Umthombo uthi uMaGxabhashe uhamba nje, ubesekhathele wukuphila impilo yamanga phambi kwabantu namalungu ebandla, enza sengathi konke kuhamba kahle emendweni kanti kakunjalo, kuthi uma eseyedwa endlini akhale kuze kube manzi te umqamelo.
Kuthiwa phakathi kwezinto abekhala ngazo, wukungasitholi isikhathi esanele nomyeni wakhe, wukunganakwa, agcine esezibona engumuntu ongaganile ekubeni enendoda.
Umthombo uthi ngemuva kokushada noMfundisi uNala, wamthatha yayombeka eShowe ukuba ahlale khona, aqhube umsebenzi webandla khona.
“UMaGxabhashe phela usemncane, unegazi elishisayo, futhi usadinga ukunakekelwa ngazo zonke izindlela inkosikazi enakekelwa ngazo. Manje uma uzothatha inkosikazi engangaye uyoyivalela yodwa, uthi mayenzenjani?” kubuza umthombo.
Uthi sekuphele isikhathi esingangezinyanga ezintathu uMaGxabhashe aphuma waphela emagcekeni akwaNala.
Kwenzeka lokhu nje, ekupheleni konyaka odlule ILANGA libike ngamakhosikazi awu-6 kaMfundisi uNala enzele umnakwabo, oyindlunkulu, uNkk Ntombifuthi Nala, uMaMbatha, isiphihli somcimbi, embonga ngokuwamukela kahle ngesikhathi efika eyogana.
Lo mcimbi wawenzelwe ebandleni likaNala eThekwini.
UMaGxabhashe wayekhona naye kulo mcimbi, engomunye wamakhosikazi ayencoma uMa-Mbatha ngokuthi uwathanda ngokweqiniso, wenza izinto ezimangalisayo kuwona, ngisho egula uyawawashela.
ILANGA lishayele uMfundisi uNala ngalolu daba, wathi: “Kangivumelekile ukuphawula kwabezindaba, ngizocela ukukudlulisela kumuntu onegunya lokukhuluma,” kusho yena.
UMfu Sibongile Khan, uMaZikode, okhulumela uMfundisi uNala, ukuqinisekisile ukuthi uMaGxabhashe uhambile, wathi: “Kuyiqiniso, akasekho endaweni esasimbeke kuyona, besisalinde umndeni wakhe ukuba usazise ukuthi kwenzekani, ngoba uma ubona indodakazi yawo iphithiza emagcekeni awo kumele uze kwaNala uzosichazela ukuthi kwenzekeni. Okwamanje akukho okuningi esingakusho ngoba kasinalo ulwazi oluningi ukuthi kwenzekeni.”
ILANGA liphinde lakhuluma nomunye umthombo osondelene kakhulu nomndeni wakwaNala, kodwa ocele ukuba singawudaluli ngenxa yokuba bucayi kodaba, nawo okuvezile ukuthi sekunesikhathi uMaGxabhashe ahamba, ekhala ngendlala yothando.
Imizamo yeLANGA yokuthola uMaGxabhashe mayelana nalolu daba iphunzile njengoba ucingo lwakhe beluvaliwe kwaze kwasha-ya isikhathi sokuloba engatholakali.
nomfundo@ilanganews.co.za

Previous articleUhlinzeka abantwana ngetiye namabhisikidi
Next articleAMABHOKOBHOKO ASHISISE UMBANGO WENDEBE YOMHLABA