Usinde engozini umculi kamaskandi

1060

Cishe kwavalwa ngehlahla, egingqika namagidangoma akhe

UMCULI kamasikandi u-Ali Mgube osinde neqembu lakhe engozini yemoto. Kwesishuthekiwe yimoto abebehamba ngayo ehlephuke yaphel

MTHOBISI SITHOLE

CISHE kwavalwa ngehlahla, umculi kamasikandi nama-gidangoma akhe begingqika nemoto ngoLwesihlanu eSambabe, eKranskop, belibangise esigodlweni seSilo KwaKhetho-mthandayo, KwaNongoma, lapho bebezohlangana khona namanye amaciko kamaskandi. 

    Bebeyokhalisa iNdlunkulu kaZulu ngokukhothama kweSilo uZwelithini kaBhekuzulu. 

   ILANGA lithole ukuthi u-Ali Mgu-be – wodumo lweqembu amaSAP – namagidangoma akhe basinde nge-Nkosi kule ngozi. Abaculi bebeha-mbise izinkomo eziwu-6 zokukhalisa indlunkulu, lapho uMgube na-magidangoma akhe begcine benga-fikanga khona. 

Lo mculi utshele ILANGA ukuthi bebehamba ezindaweni ezehlelayo ngaseKranskop, okuthe uma ethi wehlisa isivinini, imoto yala, oku-khombise ukuthi inenkinga yama-bhuleki. Uthi uzamile ukuyikhipha ngaphandle komgwaqo yavele yadla amagalani yadundubala amagquma. “NgoNkulunkulu emuhle, kasilimalanga, kulimale imoto. Ukulimala nemoto sekuyi-nto elokhu ingilandela ngoba ne-minwe yami kayiphelele nje, ku-ngenxa yakho ukuthi ngalimala engozini yemoto. 

   “Ngibonga uNkulunkulu nedlozi lakithi ngoba bekuzofa nezingane zabantu engisebenza nazo, beseku-thiwa bengithwala ngazo,” kusho uMgube. 

Utshele ILANGA ukuthi senzekile isigameko esifana nalesi ngePhasika ngesikhathi ebuyisa umfowabo owashona nyakenye. Uthi kwathi sebebuyela eGoli – esuka kubo KwaMaphumulo – imoto eyayiha-mba abafowabo yaphenduka. 

    Uveze ukuthi ukuba uyazenzela, ngabe akasahambi ngemoto nge-ndlela esimhlukumeze ngakhona empilweni yakhe. “Kangazi nga-mpela ukuthi yini lena engaka elo-khu isilandela,” kusho uMgube. 

Previous articleUlaxaze umsebenzi ‘odlwengule’ isiguli
Next articleAkhuzwa ngoKhuzani amaNazaretha