Usiphendule umtholampiloisakhiwo ebesinganakiwe

359

Bakwazi nokubelethisa kulesi sikhungo esivulwe kulo nyaka

NGUNKK Charle Howard okufezeke iphupho lakhe lokusungula iTCM Primary Health Care Clinic

PHUMLANI GAMA

WAYEVELE enephupho lokusungula umtholampilo owesifazane wase-Utretch, eMadlangeni, ongumphathi womtholampilo ozinze edolobheni lakule ndawo engaphansi kukaMasipala iMadlangeni. UNkk Charle Howard (37) ongowokuzalwa kule ndawo, ulandise leli phephandaba ngephupho lakhe okugcine sekuholela ekutheni acele indawo ebisiphenduke umhhume wezigilamkhuba wayivuselela wakha iTCM Primary Health Care Clinic, evulwe ngokusemthethweni kuwona lo nyaka. NgoLwesine leli phephandaba lihambele emtholampilo wakhe, okuyilapho lifike lazibonela isakhiwo namagumbi anemishini eyehlukene futhi esebenza ngokufana neyasezibhedlela zikahulumeni nezizimele.

Uthe kusukela esakhula wayefisa ukuba ngumhlengikazi. Uthi lwakhula uthando lokuba ngumhlengikazi, wagcina esengenwa ngelokusungula owakhe umtholampilo. Uthi kumthathe isikhathi esingaphezulu kweminyaka eyisihlanu elokhu ezama ukuxoxisana nomasipala ukuba umnike igunya lokusebenzisa isakhiwo ebesesiphendulwe indawo yokugila imikhuba engalungile. Ugabe ngeziqu zezempilo azithola esikhungweni esiqeqesha abahlengikazi esingaphansi kwekolishi iMadadeni, eNewcastle. “Mina ngikhule le ndawo kuyisitolo esikhulu esibhaka izinkwa, zibuye zifakwe kwezinye izitolo nakwamanye amadolobha.

Eminyakeni engamashumi amabili edlule sawa lesi sitolo, indawo yabuyiselwa ngaphansi kukamasipala. Ngaleso sikhathi abantu abahlala emigwaqweni bahuqe izidakamizwa,bangena ngaphakathi. “Kuningi okungalungile obesekwenzeka kulesi sakhiwo. Kuze kwaba nginikwa igunya lokuba ngiyisebenzise le ndawo njengoba sengiyiphendule lesi sikhungo. “Esinye isizathu esenze ngasungula lesi sikhungo sezempilo, wukubhekelela abantu bendawo abahamba amabanga amade ukuze bezothola usizo lwezempilo ngoba abanye bayawushiya umtholampilo walapha endaweni ngoba bethenwa amandla wukuthi kugcwala kakhulu.


“Nokho-ke ngeke ngikufihle ukuthi lapha kakungenwa mahhala, ukhona umnikelo okudingeka ukuba bawukhokhe abantu abasuke bezofuna usizo. Nokho-ke ngiyajabula ngokwesekwa engikuthola emphakathini wakithi ngoba iningi labantu liyangena,” esho. Uthi zikhona izinsiza zokusebenza ezisesimeni esifanele. “Mina ngafuna e-Utretch PrimarySchool ngadlulela e-Estcourt Secondary School, okuyilaphoN engaphothula khona umatikuletsheni. Ngafunda eMadadeni ngaphuma neDiploma yami. Ngabuye ngenza iSpecialist in Primary Health Care okunginika igunya lokuba ngumhlengikazi wasemtholampilo.


“Ngaqashwa uhulumeni eSt. Antonius Hospital khona lapha endaweni, okuyilapho engisebenze khona iminyaka eyisikhombisa. Ngithathe imali abanginika yona ngakha ngayo lo mtholampilo. Ngiyafisa ukukhuthaza abantuM ikakhulukazi intsha, ukuba ingabheki emuva kulokho esuke ifisa ukukwenza ngenhloso yokuzakhela amathuba emisebenzi. “Kumanje kunabantu ababili abasebenzayo kulo mtholampilo. Nginethemba lokuthi usazosimama uqhubekele phambili. Selokhu sivulwe ngoNhlolanja (February) lesi sikhungo bakhona abantu asebake bafika lapha besikwa wumhelo, saphumelela ukubabelethisa ngempumelelo,” kuphetha uNkk Howard. phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleUZWANE NENDLELAABAZOKWEHLULELANGAYO ABADLALIKWI-CHIEFS
Next articleIsililo kuwa insika kamaskandi