Usiza umphakathi ovule i-clinic

765

Unomtholampilo othi yena owayehlushwa wukubona abantu bengasizakali kahle ngenxa yokugcwala ezikhungweni zezempilo. Uxoxe noZIMBILI Mazibuko

UTHANDO lokunakekela abantu abagulayo nokukhathalela iziguli yilona olwamfaka ugqozi lokugxila kwezempilo esemncane.
UNkk uZandile Khambule, umsunguli we-Unjani Riverview Clinic, umtholampilo ozimele, waqala ngeziqu zobuhlengikazi eNyuvesi yaseZululand ngama’80s, nokwalandelwa wukusebenza esibhedlela iPrince Mshiyeni Memoria? eMlaza, eThekwini.
Uthi esasebenza kwakumphatha kabi uma ezinye iziguli zigcina ngokudlula emhlabeni. Wabe esebheka ukuthi angazithuthukisa kanjani kwezempilo ukuze aqhubekele phambili, nokuyilapho abe esethekela khona ulwazi ngokufundela iziqu ze-Primary health care, egxile emkhakheni wemitholampilo.
“Ngisebenze emitholampilo eminingi neyehlukene eThekwini, ngisho (nokaMasipala) waseThekwini” kulanda yena. 

Emva kweminyaka esebenza emitholampilo engowesifazane ohlakaniphile, ubone ithuba lokuthi abe nomtholampilo wazi ngoba ulwazi ubesenalo olwenele kulo mkhakha.
I-Unjani Riverview Clinic iKwaNqetho, ngaseHillcrest, eNtshongalanga yaseThekwini.
“Ngiqale lo mtholampilo ngoJulayi ku2018, ngisebenza njenge-nurse practitioner, okusho ukuthi angisebenzi ngaphansi kweso likadokotela. Kodwa ngikwenza konke okudingwa yiziguli kusukela kwabagoma izingane, abahlela (umndeni), ukuhlolela igciwane lesandulelangculazi, nako konke okudingwa abantu kwezempilo,” kuchaza uNkk uKhambule.
Lona yiwona mtholampilo wokuqala ozimele KwaZulu-Natali. Okwamanje esifundazweni kunemitholampilo ewu-11 ngaphansi kwaleligama.
Lolu hlelo lwe-Unjani Clinic wuhlelo oluzimele olwasungulwa ngenhloso yokunikeza abesifazane abamnyama ithuba lokuthuthuka emkhakheni wezempilo nokwandisa amathuba omsebenzi.
UNkk uKhambule uthi umqondo wokuba nalo mtholampilo wasuswa wukubona igebe elikhulu phakathi kwabadla izambane likapondo nabahlwempu. Uthi kunegebe ngisho ekuhlinzekweni kosizo lwezempilo ezikhungweni ezizimele nezikahulumeni.
Umtholampilo wakhe ubhekelele bonke abantu kodwa ikakhulukazi labo okuwukuthi noma abeswele kodwa abana-medical aid.

“Abantu abangasebenzi (nabangenayo i-medical aid) isikhathi esiningi baya emitholampilo kahulumeni, nokwenza izikhungo zikahulumeni zigcwale ngokweqile. Okwethu thina njenge-Unjani wukungena kuleso sikhala ngokunikeza abantu lonke usizo lwezempilo abangaludinga ngemali engabizi,” kusho uNkk uKhambule.
Uthi uyakhumbula esasebenza emitholampilo kahulumeni ukuthi babezithola bengaphansi kwengcindezi enkulu ngenxa yokugcwala kakhulu kwemitholampilo.
Uthi into ebalulekile wukuthi umuntu uma enephupho asebenzele ukuthi lelo phupho lifezeke ngelinye ilanga.
“Kumqoka (ukuthi) umuntu aqonde ukuthi ukuvula ibhizinisi kusho ukuthi uzikhandle futhi uzimisele. Imali iza kamuva. Sebenzela ukuthi abantu balazi igama lakho nomsebenzi wakho omuhle,” kweluleka yena.
Uthi futhi kumqoka ukuba nenhliziyo ebekezelayo nokwazi ukuthi uma umuntu engena ebhizinisini abe nomqondo oshintshashintshayo kungabi wukuthi wenza into eyodwa ngaso sonke isikhathi.
Okwamanje lo mtholampilo unabantu abasebenza kuwona abayisihlanu okubalwa noyedwa osafundela umsebenzi.
“Okuningi siyakwenza lana, sine-Wellness Clinic uma umuntu esuke edinga ama-vitamin noma uhlelo lokukhuluphala noma elokuncipha. Sinalo nohlelo lokusoka abesilisa kodwa esisalumisile ngenxa yeCovid-19,” kusho yena.
UNkk uKhambule akagcini nje ngokuba semtholampilo kuphela kodwa uhambela nemiphakathi nezikole lapho efundisa khona ngobungozi bokukhulelwa nokukhulelisa, ubungozi besifo sikashukela nolunye ulwazi lwezempilo.
Uthi ezinye izinselelo abahlangabezana nazo wukungaqondi kahle kwabantu ukuthi umtholampilo onjengowakhe usebenza ngaphandle kukadokotela futhi kuyakhokhwa, abahlinzeki usizo mahhala.
UNkk uKhambule uthi: “Siqala kuR200 ukukubona okokuqala ngqa kuhlangene nemithi. Kwabanye kunzima ukukhipha le mali ngenxa yesimo sezwe njengamanje nokungabikhona kwemisebenzi kwabanye. Kodwa lukhona usizo futhi esilunikeza abantu ngoR50 kuya ngokuthi uzele kuphi kuthina.”
Enye yezinto athi yenza umtholampilo wakhe wehluke wukuthi awugcwali njengezikhungo zikahulumeni, nokwenza umsebenzi wabo wokubona iziguli ezisuke zizofuna usizo lokwelashwa ube lula.

Previous articleIngwadla ngezidumbu eziminyene ePhoenix
Next articleUnesifiso sokuqeqesha e-England uMosimane