Usizi ezigulini esezizikhelela amanzi okuphuza esibhedlela

419

Ukuvalwa kwamanzi kuphoqa ukuba iziguli ziphumele ngaphandle ukuthola amanzi

NGESINYE seziguli esibonakala sibuya ukuyokha amanzi njengoba kuthiwa luyaphela ngisho usuku engekho.

PHUMLANI GAMA
SEKUPHOQELEKA ukuba zivuke embhedeni, ziphume ziyofuna amanzi ngaphandle iziguli zesibhedlela sikahulumeni iMosvold, eNgwavuma, ngenxa yokuvalwa kwawo, okuthiwa kwesinye isikhathi kuthatha usuku lonke engabonwa. Lesi sibhedlela singunina wemitholampilo engaphezulu kwamashumi amabili esezizweni zamakhosi amathathu okuwuMathenjwa, uMngomezulu nesizwe sakwaNyawo. Leli phephandaba lithole ukuthi sekuyisikhathi eside futhi sekuyaziwa ukuthi uma ulaliswe kulesi sibhedlela, kudingeka ukuthi uzihlinzeke ngamanzi. Umthombo ongaphakathi esibhedlela uthi ukuvalwa kwamanzi kuholela ekutheni kume ukusebenza.


“Izindlu zangasese ziyavalwa. Ngaphakathi emawodini kunemishini okuyaye kudingeke ukuthi igezwe ngaso sonke isikhathi ngemuva kokusetshenziswa. Ngikhuluma nje, kunento ebizwa ngokuthi i-Scrap, esetshenziswa kakhulu etiyetha.”Kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlale kuheleza amanzi kuyona kodwa lapha esibhedlela akwenzeki lokho. Kunabantu abagcina sebenqanyulwe imilenze ngenxa yokushoda kwezinsiza. “Ngikhuluma nje, akukho ngisho amanzi okugeza izandla. Amakomidi akhethwa ngamalungu omphakathi ngaphansi kwezizwe zamakhosi afana nezichuse nje, ngoba lize lishintshwe ikomidi liphume kungekho lutho olushintshile maqondana nezinkinga zesibhedlela,” kusho umthombo.


UMnu Jabulani Nyawo oyilungu lomphakathi, uthe sekulaliswe abantu ababili abayizihlobo zakhe kulesi sibhedlela, uma efika ezobabheka, abathole bengenamanzi. “Esikhathini esiningi kuyaye kusize onogada ngokuthi bayokha amanzi babekele iziguli. Ngokomthetho kufanele isiguli sibekelwe amanzi eduze kwaso ukuze sizokwazi ukuphuza amaphilisi esinikwa wona ngodokotela, kodwa lapha eNgwavuma, ziphoqeleka ukuba ziphume ziyowalanda ngaphandle emathangeni. “Kwesinye isikhathi amanzi ayaphela nakuwona amathangi. Kulezi zinsuku bekulaliswe izihlobo zamis ezimbili. Bekusiza khona ukuthi siseduze kwesibhedlela, inkosikazi yami ibivuka njalo iyobabheka ukuthi banawo yini amanzi,” kuchaza uMnu Nyawo.


Omunye umthombo ongaphakathi kulesi sibhedlela uthi enye inkinga enkulu wukushoda kwezisebenzi. “Kushoda abahlengikazi. Kuthathwa abanye bafakwe etiyetha lapho kuhlinzwa khona abantu ekubeni bengakufundele ukusebenza khona. Ngikhuluma nje, kunabantu esihamba phezu kwabo abanye sebephenduke izinkubela ngalobu budedengu. Lokhu kugcina sekudale amaphutha amaningi. Kushoda nemithi. “Esikhathini esiningi lesi sibhedlela siphila ngokuboleka imithi namathuluzi okusebenza ezibhedlela ezingomakhelwane. Kubekwa engcupheni impilo yabantu. Kuningi okwenzeka ngaphakathi okungalungile,” kusho umthombo.


ILANGA lixhumane noMnu Mgomba ongumphathi walesi sibhedlela elingatholakalanga igama lakhe, othe akulona iqiniso ukuthi amanzi ayavalwa esibhedlela. “Anginalwazi lokuthi amanzi ayavalwa kulesi sibhedlela. Akekho ongazi ukuthi izwe libhekene nenkinga ye-load shedding,” kusho uMnu Mgomba. Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uMnu Mduduzi Ncalane, uthe yinkinga eyaziwayo yokushoda kwezisebenzi. “Ayikholakali eyokushoda kwezinsiza kusebenza. Inkinga ehlala ikhulunywa eyokushoda kwezisebenzi futhi ihlala iphakanyiswa yizinyunyana. Sizophenya ukuthi idalwa yini lena yokuvalwa kwamanzi,” kuphetha uMnu Ncalane. phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleIyaqina eyokwaliwa kukaNdlunkulu waseSwazini
Next articleKuthungathwa ‘obulale’ ingoduso nentombi